Home Νέα Επιστολή του WWF στη Βουλή για τα δάση
Επιστολή του WWF στη Βουλή για τα δάση

Επιστολή του WWF στη Βουλή για τα δάση

0
0

Ειδικότερα σχόλια επί του σχεδίου νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Βιώσιμη ανάπτυξη από το WWF.


dasosΣτην επιστολή αναφέρονται τα εξής:


Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,


Σε απάντηση προς τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, Βουλευτή Μάξιμο Σενετάκη, σύμφωνα με τους οποίους το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν εισάγει νέες χρήσεις στα δάση τις δασικές και τις αναδασωτέες εκτάσεις, αλλά απλά κωδικοποιεί ισχύουσες διατάξεις, επιτρέψτε μας να θέσουμε υπόψη σας τις ακόλουθες χρήσεις που θα μπορούν να χωροθετηθούν για πρώτη φορά, εάν το υπερψηφίσετε. Επιπροσθέτως, συνημμένα ως Παράρτημα, μπορείτε να διαβάσετε τα συνολικά σχόλια που υποβάλαμε επί του αυτού σ/ν, τα οποία σας αποστείλαμε ηλεκτρονικά στις 21 Ιουλίου 2014.


1. Εκχέρσωση δασικών εκτάσεων για αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη(46§1 ν. 998/1979), οι επεμβάσεις αυτές επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές «α) [δ]εν ανήκουν εις τας υπό στοιχεία α, β` και δ` κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και δεν εμπίπτουν εις τίνα των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου». Σύμφωνα με το υπό ψήφιση σ/ν (άρθρο 47, όπως τροποποιείται από το άρθρο 36), οι ίδιες ακριβώς επεμβάσεις επιτρέπονται εφόσον οι δασικές εκτάσεις «δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις β) της παρ. 1 και α) και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου». Η απλή αντιπαραβολή, την οποία η Βουλή μπορεί εύκολα να επιβεβαιώσει από την συνοδευτική έκθεση με τις τροποποιούμενες διατάξεις, επιβεβαιώνει ότι το σ/ν επιτρέπει, για πρώτη φορά, την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) και δ) της παραγράφου 4§1 και β) έως στ) της παραγράφου 4§2 ν. 998/1979. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις εξής δασικές εκτάσεις:


· «δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι)»


· «δασικαί εκτάσεις προσφερόμεναι δι` αναψυχήν του πληθυσμού ή αποτελούσαι παράγοντα συνθηκών διαβιώσεως αυτού εν τη περιοχή ή της τουριστικής αναπτύξεως ταύτης (δάση και δασικαί εκτάσεις αναψυχής)»


· «δασικαί εκτάσεις κείμεναι επί ζώνης πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων από της θαλάσσης, δι` όλας τας παρακτίους περιοχάς της Χώρας (παραλιακά δάση), πεντακοσίων μέτρων γύρωθεν της όχθης των λιμνών (παραλίμνια δάση) και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών.


· «δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός ζώνης πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων εκατέρωθεν των εθνικών οδών και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν επαρχιακών οδών.


· «δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και εις ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από του κέντρου τούτων.


· «δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, ή μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς και σε ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από το κέντρο αυτών»


· «δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός βιομηχανικών ζωνών ή εις τας παρυφάς βιομηχανικών περιοχών και εντός ζώνης χιλίων (1.000) μέτρων από της περιφερείας τούτων». Το σ/ν πραγματικά συγκλονίζει με τις δυνατότητες εκχέρσωσης μερικών από τις πολυτιμότερες δασικές εκτάσεις της χώρας (π.χ., «δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον», «δασικές εκτάσεις γύρω από αρχαιολογικούς χώρους»), μερικές από τις οποίες αμβλύνουν, με την παρουσία τους, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις άλλων έργων («δασικαί εκτάσεις ….εις τας παρυφάς βιομηχανικών περιοχών»). Το αναπτυξιακό όραμα των συντακτών του σ/ν δεν σεβάστηκε ούτε τις δασικές εκτάσεις «πέριξ τουριστικών περιοχών», θεωρώντας ενδεχομένως ότι οι τουρίστες προτιμούν κρανίου τόπους. Το έγγραφο excel με την σύγκριση των διατάξεων που διένειμε το ΥΠΕΚΑ επίσης συσκοτίζει το θέμα, διότι δεν αναφέρει καθόλου κατηγορίες δασικών εκτάσεων.


2. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πριν το 1975 που δεν συμπληρώνουν το 50% της πολεοδομούμενης έκτασης. Δεν χρειάζεται να επεκταθεί κανείς, διότι η δυνατότητα διάθεσης δασών και δασικών εκτάσεων προκύπτει ρητά από το γράμμα του σ/ν [άρθρο 10§5 του σ/ν ].


Επισημαίνεται ότι και πριν το 1975 η νομοθεσία δεν επέτρεπε την διάθεση δασών και δασικών εκτάσεων για οικιστικούς σκόπούς, ενώ, σε κάθε περίπτωση, το παλαιό ρυμοτομικό σχέδιο «παύ[ει] να ισχύει και συντάσσ[εται] νέ[ο]» [άρθρο 10§1 του σ/ν ]. Υπάρχει το σχετικό άρθρο 50§1 ν. 998/1979, το οποίο όχι μόνο επανειλημμένα (και σχετικά πρόσφατα) έχει κηρυχθεί αντισυνταγματικό [ΣτΕ 1058/2012], αλλά ήταν και προστατευτικότερο για τα δάση/δασικές εκτάσεις, καθώς προέβλεπε περιορισμούς ως προς τις κατηγορίες τους που μπορούσαν να διατεθούν για τον σκοπό αυτό.


3. Επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις. Πρόκειται για νέα προσθήκη στην νομοθεσία [άρθρο 46 ν. 998/1979, όπως προστίθεται από το άρθρο 36 του σ/ν ], αφού προηγουμένως απαιτούνταν άρση ή ανάκληση της αναδάσωσης. Μία από τις πλέον σκανδαλώδεις (και αστείες) είναι και οι «σκαπτικές εργασίες για αναζήτηση θησαυρού», η οποία ναι μεν προβλέπεται από νομοθεσία που προϋπάρχει του 1975 (ν. 6133/1934), αλλά τώρα επιτρέπεται και σε αναδασωτέες εκτάσεις. Εφόσον το ΥΠΕΚΑ κατέχει πληροφορίες για κρυμμένους θησαυρούς, θα πρέπει να εξηγήσει σε τι ακριβώς συνίσταται το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 24§1 εδ. β’ Σ) που θάλπεται από τη δραστηριότητα αυτή.


4. Επεμβάσεις χωρίς «πρόσωπο γηπέδου». Το σ/ν καταργεί ρητά την απαίτηση προσώπου γηπέδου για κάθε επέμβαση, έτσι ώστε όλες ανεξαιρέτως (νέες και παλαιές) επιτρεπτές επεμβάσεις να είναι εφικτές ακόμα και αν δεν έχουν «πρόσωπο» σε νομίμως διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο [45§6 β) τελευταίο εδάφιο ν. 998/1979, όπως αντικαθίσται από το άρθρο 36 του σ/ν ]. Η διάταξη όχι μόνο επιτρέπει την οικιστική επέκταση και την διασπορά των επεμβάσεων μέσω παράνομων οδών και αποψιλώσεων εντός δασών και δασικών εκτάσεων .


5. Επεμβάσεις σε πάρκα και άλση. Με το σ/ν, για πρώτη φορά, και μάλιστα χωρίς καταβολή ανταλλάγματος ή υποχρέωση αντισταθμιστικής αναδάσωσης (), σε όλα ανεξαιρέτως τα πάρκα και άλση, επιτρέπονται οι χρήσεις των ελεύθερων χώρων – αστικού πράσινου [άρθρα 58 παρ. 1, 59 παρ. 1 ν. 998/1979, όπως αντικαθίσται από το άρθρο 36 του σ/ν]. Οι χρήσεις αυτές [πρβλ. 21 ν. 4269/2014] περιλαμβάνουν τις «περιορισμένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο ή και τον πολεοδομικό κανονισμό», «κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το σχεδιασμό, με μέριμνα όμως διατήρησης της τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν», «λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, κοινωφελείς λειτουργίες και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το σχεδιασμό»].


Πρόκειται για δραματική επέκταση των επιτρεπτών επεμβάσεων (πρβλ., για το ισχύον καθεστώς, κυρίως 49 παρ. 1 ν. 998/1979, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 53§1 ν. 4042/2012 και 41 ν. 4067/2012), σε μία από τις κρισιμότερες για την ποιότητα ζωής κατηγορία δασών και δασικών εκτάσεων.


Οι παραπάνω αναφορές δεν είναι εξαντλητικές: ενδεικτικά, η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής αναφέρει ότι προστίθεται και η διάνοιξη δρόμων και κατασκευή σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εντός εθνικών δρυμών (σ. 17).


Σας καλούμε να μην ψηφίσετε το υπό σχολιασμό σχέδιο νόμου και να υποστηρίξετε προς τους αρμόδιους υπουργούς και συνολικά προς την Κυβέρνηση την επιτακτική ανάγκη για διαμόρφωση πολιτικών και θεσμικού πλαισίου για μια ζωντανή ελληνική οικονομία.


Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Χασιώτης, Νομικός συντονιστής, g.chasiotis@wwf.gr
Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής πολιτικής, tnantsou@wwf.gr