1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΥΠΕΚΑ: Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες
ΥΠΕΚΑ: Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες

ΥΠΕΚΑ: Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες

0

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα ενέργειας Γ. Μανιάτη, θα εκπροσωπήσει σήμερα, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, την Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας περιλαμβάνει θέματα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της νομοθετικής δραστηριότητας, θα συζητηθούν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες: η Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και ο Κανονισμός για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Επίσης, ιδιαίτερης σημασίας είναι η συζήτηση για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα περιληφθεί και το θέμα του Νοτίου Διαδρόμου. Τέλος, ο Υπουργός ΠΕΚΑ στο πλαίσιο του Συμβουλίου έχει κληθεί να ενημερώσει τους ομολόγους του για την πρόοδο του Ενεργειακού Σχεδίου “Ήλιος”, καθώς και για τη διεθνή πρόσκληση για τις σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.
Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου:

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα:
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% αποτελεί μια από τις τρεις πτυχές της ευρύτερης στρατηγικής «Ευρώπη 20-20-20» για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Στο Συμβούλιο θα παρουσιαστεί από την Πολωνική προεδρία η σχετική έκθεση προόδου, που αποτυπώνει τις απόψεις των κρατών-μελών ανά θέμα, και συγκεκριμένα ως προς τη θέση ενδεικτικών στόχων, τη σκοπιμότητα ανακαινίσεων κτιρίων του δημόσιου τομέα, τα εθνικά σχήματα υποχρεώσεων αποδοτικότητας κλπ.

Κανονισμός για τις ενεργειακές υποδομές:
Το ζήτημα της κατασκευής της απαραίτητης ενεργειακής υποδομής στην Ευρώπη, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των πολλαπλών στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και έχει αποτελέσει προτεραιότητα της Επιτροπής. Σε συνέχεια διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη η Επιτροπή παρουσιάζει πρόταση Κανονισμού με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη διευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή. Η πρόταση Κανονισμού συνοδεύεται και συμπληρώνεται από μια αντίστοιχη πρόταση Κανονισμού χρηματοδοτικής υφής. Ειδικότερα για τον τομέα ενέργειας, προτείνονται να δοθούν € 9,1 δις ευρώ. Στο Συμβούλιο θα συζητηθεί η μεθοδολογία για τον εντοπισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος και ο βαθμός που οι υφιστάμενες προτάσεις μπορούν να εκπληρώσουν τον στόχο για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης στα έργα.

Κανονισμός για την ασφάλεια υπεράκτιων εξορύξεων:
Η προσπάθεια αντιμετώπισης από πλευράς ΕΕ του ζητήματος της υπεράκτιας ασφάλειας κατά τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων αποτελεί προτεραιότητα, ως συνέπεια του ατυχήματος στην εξέδρα «Deepwater Horizon» στον κόλπο του Μεξικού. Με τον προτεινόμενο Κανονισμό, η Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα ως προς τις πτυχές ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα στο πλαίσιο της έναρξης ερευνών για υδρογονάνθρακες.

Πρόοδος επί των Συμπερασμάτων Ε. Συμβουλίου 4ης Φεβρουαρίου σε θέματα Ενέργειας, ενόψει προετοιμασίας επόμενου (9/12/2011)
Η Προεδρία έχει εκπονήσει Έκθεση Προόδου, η οποία περιγράφει τα βασικά βήματα και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, βάσει των αποφάσεων του Φεβρουαρίου 2011. Επίσης, το Συμβούλιο θα προβεί στις πρώτες διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο εφαρμογής των ελέγχων αντοχής των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τις «Εξωτερικές Ενεργειακές Σχέσεις της ΕΕ»
Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η Επιτροπή παρουσίασε την Ανακοίνωσή της σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους». Σημειώνεται ότι οι θέσεις που διατυπώνονται σε αυτό το σχέδιο αντανακλούν ελληνικές επιδιώξεις σε θέματα όπως: ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων κρατών-μελών και Επιτροπής ως προς τις εξωτερικές πτυχές της δράσης της ΕΕ στον τομέα ενέργειας, σεβασμός της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης των κρατών-μελών ως προς την εμπλοκή της Επιτροπής στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, η αναφορά σε ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες και άλλα θέματα γεωστρατηγικού χαρακτήρα.

Διεθνείς ενεργειακές σχέσεις
Θα παρουσιαστούν διεθνείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, όπως:
α) Ενεργειακός Διάλογος E.E. – OPEC
β) Ενεργειακή Κοινότητα
γ) Νότιος Διάδρομος
Με έμφαση στις διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση κατασκευής του διακασπιακού αγωγού, ο οποίος έχει σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον.
δ) Ε.Ε.-Η.Π.Α.
ε) Μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Ρωσίας
στ) Χάρτης Ενέργειας
ζ) ΔΟΕ και Υπουργική Οκτωβρίου

Άλλα θέματα:
Θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις ως προς:
α) Ερευνητικές εξορύξεις στην ΑΟΖ της Κύπρου
β) Αντιμετώπιση των προβλημάτων στον ηλεκτρικό τομέα, μετά το ατύχημα του Ιουλίου στην Κύπρο
γ) Κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της διύλισης
δ) Πρόγραμμα δράσης Δανικής Προεδρίας

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό, o Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα ενημερώσει το Συμβούλιο ως προς τα ακόλουθα θέματα:
α) Σχέδιο Ήλιος
αναφορά στην πρόοδο των συζητήσεων και της προετοιμασίας της Ελλάδας για την υλοποίηση του Σχεδίου Ήλιος σε συνέχεια και των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου.
ε) Σεισμικές έρευνες στην Δυτική και Νότια Ελλάδα
εξελίξεις ως συνέπεια της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για συμμετοχή σε σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα και την υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χώρα.
γ) Παρουσίαση της έκθεση του ΔΟΕ (ΙΕΑ) για την ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα
βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΔΟΕ για την ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα, καθώς και προτεραιότητες της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό.