1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΚΑΠΕ: Ανακοίνωση για προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών
ΚΑΠΕ: Ανακοίνωση για προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών

ΚΑΠΕ: Ανακοίνωση για προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών

0

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.∆. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 30 του Ν.3734/28.1.2009 (ΦΕΚ 8 Α) «Προώθηση της Συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»,
• Την διάταξη του άρθρου 42 παρ.7 του Ν.4030/2011(ΦΕΚ 249 Α΄)«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,
• Την ανάγκη σύναψης Συµβάσεων Έργου, για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΚΑΠΕ έναντι των ∆ιεθνών Οργανισµών και των επιστηµονικών φορέων, µε τη συµµετοχή στα εν λόγω Προγράµµατα εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού για την εκτέλεσή τους, προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, µε συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:
1. Έργο : Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κωδικός 1.1
Έξι (6) θέσεις Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) µε ειδικότητες Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Χηµικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού.

Απαιτούμενα προσόντα :
• Πολύ καλή γνώση του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού πλαισίου για τα έργα Α.Π.Ε.
• ∆ιετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. µε αντίστοιχη απασχόληση σε αρµόδια αδειοδοτική αρχή
Θα συνεκτιμηθούν:
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές πεδίο
• Γνώση σχεδίασης και υλοποίησης συστηµάτων βάσεων δεδοµένων
• Η εµπειρία στην ανάπτυξη λογισµικού ή την χρήση υπολογιστικών εργαλείων
• Η εµπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων
• Γνώσεις συστηµάτων γεωχωρικών δεδοµένων (GIS)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι :
α) Βιογραφικό σηµείωµα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας(επικυρωµένες), ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούµενων προσόντων και εκτιµούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει οµοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόµενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιηµένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.
Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, από την 14η/12/2011 µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 27η/12/2011 και ώρα 14:00 στη ∆/νση : 19ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, µε την ένδειξη:
Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για
την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, µπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : bechraki@cres.gr έως την 27η/12/11 και ώρα 14:00 προκειµένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.