1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Ανάκληση των αδειών Energa και Hellas Energy
Ανάκληση των αδειών Energa και Hellas Energy

Ανάκληση των αδειών Energa και Hellas Energy

0

H ΔΕΣΜΗΕ προχώρησε στην ανάκληση των αδειών των εταιρειών Energa Power Trading Α.Ε., Energa Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., η οποία πλέον έχει την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Α.Ε.», και της εταιρείας Hellas Power Α.Ε., η οποία έχει πλέον μετονομασθεί σε ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.


Η ΔΕΣΜΗΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με αφορμή την έκταση που έχει πάρει το θέμα στον Τύπο, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: “Οι ως άνω εταιρείες οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στον ΔΕΣΜΗΕ. Μέρος των οφειλών τους αναγνωρίζεται από τις εταιρείες αυτές, ενώ άλλο κατά πολύ μικρότερο μέρος αυτών αμφισβητείται από αυτές”.


“Η εταιρεία Hellas Power Α.Ε., (ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.), έχει ήδη υπογράψει το από 21.12.2011 πρακτικό συμβιβασμού με τον ΔΕΣΜΗΕ, το οποίο έχει επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά, με το οποίο αναγνωρίζει τις οφειλές της και δεσμεύεται στην τμηματική εξόφλησή τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ωστόσο, ήδη από την 5.1.2012, οπότε αυτή όφειλε να προβεί σε καταβολή συμφωνηθέντος με το άνω πρακτικό χρηματικού ποσού, η εταιρεία αυτή αθέτησε τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει με το άνω πρακτικό.


Οι εταιρείες Energa Power Trading Α.Ε. και Energa Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., ( «ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Α.Ε.» ), δεν έχουν υπογράψει αντίστοιχο συμφωνητικό με τον ΔΕΣΜΗΕ.


Παρά ταύτα, προς εξόφληση μέρους των χρηματικών οφειλών τους που αναγνωρίζουν την 19.1.2012 τόσο η εταιρεία Energa όσο και η εταιρεία Hellas Power δεσμεύθηκαν ενώπιον εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της ΡΑΕ και της εταιρείας μας ότι την 20.1.2012 θα κατέβαλαν στον ΔΕΣΜΗΕ το συνολικό ποσό των 27.000.000 ευρώ.


Παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις τους, οι εταιρείες αυτές δεν προέβησαν σε καμία καταβολή προς την εταιρεία μας.


Την 20.1.2012 μας ενημέρωσαν οι ίδιοι ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους δεσμεύθηκαν μετά από εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.


Ως προς την αμφισβήτηση από τις εταιρείες αυτές μέρους των οφειλών τους, τονίζουμε ότι οι δηλώσεις των εταιρειών αυτών επί αυτού του ζητήματος είναι νομικά αστήρικτες.


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αμφισβητούμενων από αυτές οφειλών που αφορά στο ζήτημα του τρόπου υπολογισμού από τον ΔΕΣΜΗΕ της Οριακής Τιμής Συστήματος, δηλαδή του τρόπου υπολογισμού της τιμολόγησης της πωλούμενης από τον ΔΕΣΜΗΕ ηλεκτρικής ενέργειας, έχει παραπεμφθεί στην Διαιτησία της ΡΑΕ. Σημειώνουμε ότι επί της σχετικής καταγγελίας της Hellas Power έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 1257/4.10.2011 απόφαση της ΡΑΕ, η οποία έχει απορρίψει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των εταιρειών αυτών.


Οφείλουμε ακόμη να τονίσουμε ότι όλοι οι λοιποί ισχυρισμοί των εταιρειών αυτών και η αναφορά αυτών σε αγωγές και μηνύσεις τους κατά του ΔΕΣΜΗΕ και των εκπροσώπων μας στερούνται σοβαρότητος και γι’ αυτό δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω σχολιασμού τους.


Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ακόμη ότι η εταιρεία μας νομίμως αρνήθηκε την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων της εταιρείας Energa Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., στην οποία εισεφέρθη ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, μετά από απόσχιση του κλάδου αυτού από την δικαιοπάροχό της, εταιρεία Energa Power Trading Α.Ε.


Η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας τα ρητώς προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Ι) του Άρθρου 2 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΔΣ&ΣΗΕ), ζήτησε από την εταιρεία Energa Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., πλέον υπό την επωνυμία ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., την παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της στην χονδρεμπορική αγορά, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή μιας εταιρείας στο μητρώο συμμετεχόντων. Η εταιρεία αυτή ουδέποτε μας παρείχε τις εγγυήσεις αυτές.


Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 2 του ΚΔΣ&ΣΗΕ ορίζεται ότι «η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του», η εταιρεία μας νομίμως και κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων εκ του νόμου και του ΚΔΣ&ΣΗΕ αρνήθηκε την εγγραφή της εταιρείας αυτής στο μητρώο συμμετεχόντων τόσο επειδή αυτή δεν μας παράδωσε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου εγγυήσεις όσο και επειδή η δικαιοπάροχος αυτής, Energa Power Trading Α.Ε., στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε η Energa Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., πλέον υπό την επωνυμία ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Α.Ε., εξακολουθεί να οφείλει μεγάλα χρηματικά ποσά στον ΔΕΣΜΗΕ εκ της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά.


Τέλος, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι με ομόφωνη απόφαση της ολομελείας της η ΡΑΕ (υπ’ αρ. 14 /2012) απεφάνθη ότι:
α) λόγω του ύψους των οφειλών των εταιρειών Hellas Power Α.Ε. και Energa Power Trading Α.Ε.προς τον ΔΕΣΜΗΕ,
β) λόγω της αθέτησης από την Hellas Power των οικονομικών υποχρεώσεών της προς τον ΔΕΣΜΗΕ,
γ) λόγω του ότι και οι δύο ανωτέρω εταιρείες δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον ΔΕΣΜΗΕ, και
δ) λόγω του ότι παρά τις διαρκείς οχλήσεις και πιέσεις της διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ οι εταιρείες αυτές δεν έχουν παραδώσει έως και σήμερα τις απαιτούμενες εκ του νόμου εγγυητικές επιστολές,
διατυπώνει τη συμφωνία της για την εκκίνηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την καταγγελία των Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας των δύο εταιρειών Hellas Power Α.Ε. και Energa Power Trading Α.Ε.


Ενόψει όλων των ανωτέρω ο ΔΕΣΜΗΕ πρόκειται, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 23.01.2012, να λάβει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα εκ του νόμου μέτρα για την διασφάλιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι η λήψη των απαιτούμενων μέτρων από την εταιρεία μας δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην προμήθεια των πελατών των εταιρειών αυτών με ηλεκτρική ενέργεια, διότι αυτοί θα προμηθεύονται αδιάλειπτα ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή του Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4001/2011″.