1. Home
  2. Νέα
  3. Διαβούλευση για τα δάση
Διαβούλευση για τα δάση

Διαβούλευση για τα δάση

0

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκε για διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις.


Το σχέδιο νόμου για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2012.


Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι οι διαχειριστικές μελέτες δεκαετούς ή δεκαπενταετούς ισχύος.


Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών.


Η νομοθετική πρόταση λαμβάνει υπόψιν:
• ότι οι εξειδικευμένοι και ενεργοί δασεργάτες είναι πολύτιμοι για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.
• ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί εξαιρέθηκαν από το νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011)
• τις απόψεις των δασικών συνεταιρισμών
• τις απόψεις των δασικών υπηρεσιών της αποκεντρωμένης διοίκησης όπως εκφράστηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου.


Με την νομοθετική πρόταση:
• προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης πολλαπλών δραστηριοτήτων από τους δασικούς συνεταιρισμούς (δασικές εργασίες αλλά και διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων)
• ο αριθμός των απαιτούμενων μελών αυξάνεται στα 25 φυσικά πρόσωπα
• Καθιερώνεται η ιδιότητα του δασεργάτη ως προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμού
• οργανώνεται η κρατική εποπτεία των δασικών συνεταιρισμών εργασίας με την καθιέρωση της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ως Εποπτεύουσας αρχής αυτών
• καθιερώνεται Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, το οποίο τηρείται τοπικά και κεντρικά
• καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
• καθιερώνεται ως υποχρεωτική η διάθεση των προϊόντων με δημοπρασία αποκλείοντας την απ’ ευθείας συμφωνία με τον έμπορο
• οριοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας των δευτεροβάθμιων Ενώσεων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Οι Ενώσεις δραστηριοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση των πρωτογενών δασικών προϊόντων των μελών τους και συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους. Παράλληλα, καθιερώνεται η απαγόρευση ανάληψης δασικών εργασιών για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των μελών τους προκειμένου να μην ανταγωνίζονται τους πρωτοβάθμιους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας.


Πρόσθετα ζητήματα που ρυθμίζονται με τη νομοθετική πρόταση είναι:
• οι όροι σύστασης, ο τύπος, το περιεχόμενο και η έγκριση του καταστατικού
• τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών
• οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο)
• η οικονομική διαχείρισή τους (διαχειριστικό υπόλοιπο-αποθεματικά-έκτακτη εισφορά)
• η συγχώνευση-πτώχευση- διάλυση- εκκαθάριση των συνεταιρισμών
• τα αναπτυξιακά κίνητρα, τις φορολογικές απαλλαγές και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά
• το προσωπικό των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων
• οι μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο.


Τέλος, με ειδικά άρθρα ρυθμίζονται:
– θέματα της παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δημοσίων δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας
– ζητήματα που άπτονται των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών δασοκτημόνων (κύριων, νομέων ή καρπωτών περιορισμένων δασικών δικαιωμάτων), καθώς και του τρόπου διαχείρισης των δασών ή της κάρπωσης των περιορισμένων δικαιωμάτων.