1. Home
  2. Νέα
  3. Έλεγχος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
Έλεγχος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

Έλεγχος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

0

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) πραγματοποίησε έλεγχο σχετικά με την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσον αφορά στη διαχείριση των εσχαρισμάτων και της ιλύος των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) της ΕΥΔΑΠ, μετά από καταγγελίες του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σχετικά με ενδεχόμενο κίνδυνο μεταφοράς στη θάλασσα ποσοτήτων λυματολάσπης, που φαίνεται να συσσωρεύονται σε υπαίθρια λεκάνη επί της νήσου Ψυττάλειας.


Κατά την αυτοψία, από την εξέταση των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων προεπεξεργασίας και ξήρανσης, δεν προκύπτουν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου) και ως εκ τούτου η διαδικασία ελέγχου της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), που διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την έκθεση των Επιθεωρητών.


Συγκεκριμένα από τον έλεγχο προέκυψε ότι:
– Η συνολική λειτουργία του ΚΕΛΨ έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 140774/11-06-2009), σύμφωνα με την οποία «η ξηραμένη ιλύς μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, ….για αποκαταστάσεις εδαφών,…», ενώ τα παραπροϊόντα (εσχαρίσματα και άμμος) μεταφέρονται και διατίθενται καθημερινά στον ΧΥΤΑ Φυλής του ΕΣΚΔΝΑ, βάσει σχετικής δεκαετούς σύμβασης. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασία λυμάτων στην Ψυττάλεια γίνεται προσωρινή αποθήκευση μέρους μας παραγόμενης ξηρής ιλύος σε στεγασμένους χώρους, καθώς και διάθεση και ταφή του υπολοίπου στον υπολειπόμενο προς πλήρωση κενό χώρο του πρώην κυττάρου 2.
– Η ΕΥΔΑΠ κατά την παρούσα φάση υλοποιεί, σύμφωνα με έγκριση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, αποκατάσταση-ανάπλαση ενός κενού κοιλώματος της στεγανολεκάνης του πρώην κυττάρου 2, με αξιοποίηση της ξηραμένης ιλύος του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου.
– Η αποκατάσταση-ανάπλαση γίνεται με ξηρή ιλύ, η οποία μεταφέρεται επιτόπου με ειδικά φορτηγά οχήματα, διαστρώνεται και συμπιέζεται σε λεπτές στρώσεις, εναλλασσόμενες με εδαφικές στρώσεις. Στο σημείο εκφόρτωσης, εντός του πληρούμενου κοιλώματος, βρέθηκε σωρός ξηρής ιλύος όγκου 100 m3 περίπου και σωρός εδαφικού υλικού επικάλυψης (αργίλου) όγκου 150 m3 περίπου, ενώ διαπιστώθηκε και μεταφορά εδαφικού υλικού επικάλυψης δια θαλάσσης από τον Ακροκέραμο.
– Οι Επιθεωρητές διενήργησαν δύο διερευνητικές τομές με σκαπτικό μηχάνημα εντός του πληρούμενου κυττάρου και διαπιστώθηκε η ορθή εφαρμογή των όρων διάστρωσης των υλικών.
– Σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης η τελική επιφάνεια του κυττάρου προβλέπεται να καλυφθεί με μη υφαντό γεωΰφασμα και ακολούθως με τεχνητό εδαφικό υλικό που προκύπτει από ανάμιξη ξηραμένης ιλύος με αργιλικά υλικά εκσκαφών, καθώς και στρώση κατάλληλων εδαφικών υλικών. Τέλος προβλέπεται φύτευση με αγρωστώδη και τεχνητή άρδευση, με χρήση επεξεργασμένου νερού από την εκροή του ΚΕΛΨ.
– Εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης της αποτιθέμενης λυματολάσπης στο υπό ανάπλαση κύτταρο, λόγω της επάλληλης διάστρωσής της με άργιλο σε λεπτές στρώσεις. Για την αποφυγή αυτανάφλεξης της προσωρινά αποθηκευόμενης ξηρής ιλύος σε στεγασμένες αποθήκες λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και πυροπροστασίας.
– Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν οσμές, ούτε διασπορά-διάχυση-μεταφορά ξηρής λυματολάσπης, εκτός του πληρούμενου κυττάρου, στην ξηρά ή στη θάλασσα, πλην αμελητέας ποσότητας σημειακά επί των τοιχωμάτων του κοιλώματος, η οποία είχε μεταφερθεί πιθανότατα από τους τροχούς/ή και τις ερπύστριες των χωματουργικών μηχανημάτων που εκτελούσαν τις εργασίες διαμόρφωσης.


Ωστόσο, με δεδομένη την εξάντληση της διαθέσιμης χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας θεωρείται αναγκαία η άμεση εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης της ξηραμένης ιλύος για την αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων συσσώρευσης επί της Ψυττάλειας σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης του υλικού.