1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ο ορυκτός πλούτος στη Βουλή
Ο ορυκτός πλούτος στη Βουλή

Ο ορυκτός πλούτος στη Βουλή

0

Όλες οι παράμετροι του Διεθνούς Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου στην περιοχή Βάθης – Γερακαριού του Κιλκίς, εξετάστηκαν κατά τη πολύωρη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.


Ο Γιάννης Μανιάτης αλλά και οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του ΙΓΜΕ και καθηγητές ΑΕΙ που πήραν το λόγο, ανέφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας πρέπει να διέπεται από τρεις βασικές αρχές:
1.1 της πλήρους διαφάνειας και της ανάθεσης της εκμετάλλευσης μόνο μέσα από διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς,
1.2 χωρίς ληστρικό τρόπο, αλλά με διαδικασίες ορθολογικής εκμετάλλευσης, εφαρμογής αρχών βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, καθώς και πιστή εφαρμογή των αυστηρών κανόνων για το περιβάλλον που έχει θεσπίσει η Ε.Ε και το εθνικό Δίκαιο,
1.3 με ύπαρξη πολύ ισχυρών ανταποδοτικών ωφελειών προς την τοπική κοινωνία.


2.Για την περιοχή Βάθης – Γερακαριού τα στοιχεία των Υπηρεσιών καταγράφουν ένα κοίτασμα του οποίου η ακαθάριστη αξία στα βεβαιωμένα αποθέματα είναι της τάξης του 1,5 δις Ευρώ, ενώ η ακαθάριστη αξία στα δυναμικά αποθέματα είναι της τάξης των 7 δις Ευρώ.


3. Έως σήμερα, το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει στις ακόλουθες δράσεις:
3.1 Συγκρότησε στις αρχές του 2011, ειδική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων με στόχο να μελετήσει τους 100 δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους και να προτείνει την αξιοποίησή τους,
3.2 Δημοσίευσε τον πιο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε), που διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στο σύνολο των εξορυκτικών εργασιών και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με αειφόρο και βιώσιμο τρόπο,
3.3 Με πρόσφατη Νομοθετική ρύθμιση αύξησε από 50% έως 100% το επί 40 χρόνια σταθερό μίσθωμα που πλήρωναν οι επιχειρήσεις μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της χώρας, με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου.
3.4 Απάλειψε την απαγόρευση επιβολής τοπικού φόρου, τέλους, ή μισθώματος για τις τοπικές κοινωνίες και πλέον σε αυτές θα διατίθεται το 20% των εσόδων του Δημοσίου από μισθώματα.


4. Στα κριτήρια ανάθεσης του διαγωνισμού υπάρχουν τα ακόλουθα καινοτόμα στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στη χώρα μας σε αντίστοιχο διαγωνισμό :
4.1 Η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης θα έχει συντελεστή βαρύτητας 7%
4.2 Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα αξιολογηθούν με συντελεστή 8%
4.3 Η δημιουργία θέσεων εργασίας αποκλειστικά κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, θα προσμετρηθεί με συντελεστή βαρύτητας 7%
4.4 Οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δαπάνες, πέραν των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα εκτιμηθούν με συντελεστή βαρύτητας 5%


Συνολικά, οι εν λόγω δράσεις θα έχουν συντελεστή βαρύτητας 27% επί των κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν.


5. Η έναρξη και λειτουργία μιας νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας όπως η συζητούμενη, σημαίνουν:
5.1 Με την έναρξη εκμετάλλευσης, δημιουργία 50 άμεσων θέσεων εργασίας, που στην πλήρη εκμετάλλευση του μεταλλείου θα φτάσουν τις 500.
5.2 Για κάθε 50 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, αναμένονται : α) 1.000.000 Ευρώ καθ΄ έτος από μισθούς στη τοπική κοινωνία και β) 500.000 Ευρώ έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους των μισθών.
5.3 Τα ανωτέρω μαζί με τις υποστηρικτικές μονάδες που θα χρειαστεί το μεταλλείο για να λειτουργήσει (εργολαβίες μεταφοράς, συνεργεία κλπ.) θα δημιουργήσουν σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα τουλάχιστον άλλες 150 έμμεσες θέσεις εργασίας.
5.4 Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου εκμεταλλευτή για εκτέλεση έργων στη τοπική κοινωνία.


6. Το Υπουργείο δεσμεύεται επίσημα για τα ακόλουθα:
6.1 Οποιοδήποτε σχέδιο σύμβασης πιθανόν υπάρξει στο μέλλον, θα κατατεθεί, συζητηθεί και επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων μετά από εκτενή διαβούλευση και ανάλυση.
6.2 Mε δημόσια δαπάνη θα συγκροτηθεί -πέραν των προβλεπομένων από το Νόμο- επιπλέον ειδική Επιτροπή επιστημόνων που θα τους επιλέξει η τοπική κοινωνία του Κιλκίς. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελεί ταυτόχρονα τον σύμβουλο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της Κυβέρνησης, σε όλα τα σχετικά ζητήματα.
6.3 Καμία επένδυση τέτοιου είδους δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν συμφωνούν οι τοπικές κοινωνίες. Η έκφραση της τοπικής κοινωνίας όμως, δεν θα γίνει από αυτοαναγορευόμενους εκφραστές της. Θα γίνει από τους βουλευτές, τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, από τον περιφερειάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο, το Εργατικό Κέντρο, από το Επιμελητήριο, από τους άλλους θεσμοθετημένους φορείς του Κιλκίς.


7. Από το μέχρι σήμερα δημόσιο διάλογο προέκυψε μια σειρά παρερμηνειών αντεπιστημονικής και λαθεμένης πληροφόρησης της κοινής γνώμης του Κιλκίς. Με τρόπο κατηγορηματικό και ως απάντηση σε απολύτως ανεύθυνη πληροφόρηση που δίδεται από δήθεν «ειδικούς», διευκρινίζονται από το ΥΠΕΚΑ τα ακόλουθα :
7.1 Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κυάνιο σε καμία φάση της επεξεργασίας των μεταλλευμάτων. Αυτό θα τεθεί και ως όρος στο τελικό κείμενο της σύμβασης.
7.2 Δεν θα υπάρξει στο περιβάλλον της περιοχής όξινη απορροή, λόγω της εκμετάλλευσης.
7.3 Τα απορρίμματα είναι αδρανή.
7.4 Η βασική μέθοδος εξόρυξης θα είναι υπόγεια, συνδυαζόμενη με περιορισμένης έκτασης επιφανειακή εξόρυξη, σε μέγιστο ποσοστό 5%.
7.5 Η περιοχή των Κρουσσίων παρουσιάζει και σήμερα πρόβλημα νερών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιδεινωθεί από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς οι απαιτήσεις της δραστηριότητας αυτής σε βιομηχανικό νερό είναι πολύ μικρές. Η πιθανή εκμετάλλευση θα διενεργηθεί μετά από εκπόνηση και με βάση ειδική υδρογεωλογική μελέτη που θα συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7.6 Καμιά ιδιωτική περιουσία δεν κινδυνεύει από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, γιατί : α) τo ΥΠΕΚΑ κηρύσσει με μεγάλη φειδώ (και αφού πρώτα εξαντληθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών) αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που αφορούν κυρίως άγονη γη, μακριά από κατοικημένες περιοχές, για τις ανάγκες μεταλλευτικών μεταλλείων όπως αυτό του εν λόγω διαγωνισμού και β) κατά την τελευταία δεκαπενταετία σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν συντελεστεί αναγκαστικές απαλλοτριώσεις άγονης γης συνολικής έκτασης μόλις 2.000 στρεμμάτων. Και βέβαια δεν υπήρξε ποτέ αναγκαστική απαλλοτρίωση καμίας κατοικίας.


8. Επειδή και από τη σημερινή συζήτηση προκύπτει η ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, το ΥΠΕΚΑ εισηγείται:
8.1 Nα υπάρξει νέα κοινή συνεδρίαση, της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας επί θεμάτων Υγείας, με συμμετοχή και άλλων ειδικών επιστημόνων που θα αναλύσουν ακόμη περισσότερο τις τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στην υγεία των πολιτών.
8.2 Να συσταθεί διακομματική επιτροπή της Βουλής που θα παρακολουθεί την υπόθεση, με συμμετοχή βουλευτών-εκπροσώπων όλων των κομμάτων, των τοπικών βουλευτών του Κιλκίς, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


Μπορείτε να βρείτε το βίντεο της ομιλίας του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στη σελίδα http://youtu.be/jMssiiTFmEk