1. Home
  2. Περιβάλλον
  3. Το ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση λυμάτων
Το ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση λυμάτων

Το ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση λυμάτων

0

Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ενημέρωσε την Επιτροπή για την πολιτική και τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ στη διαχείριση αποβλήτων και αστικών λυμάτων.


Ο Υπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία δύο χρόνια, και ειδικότερα τους δύο τελευταίους μήνες, τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων, όσο και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.


Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ διευκρίνισε ότι στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να ολοκληρωθεί το δίκτυο υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό στο μέγιστο βαθμό οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος –Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)


Για την εξάλειψη των ΧΑΔΑ το ΥΠΕΚΑ έχει σχεδιάσει και ακολουθεί ένα πρόγραμμα δράσης με οριζόντια και στοχευμένα μέτρα και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Είναι σαφές ότι η ΕΕ έχει προσωρινώς παγώσει τη διαδικασία παραπομπής στο βαθμό που διακρίνει εφαρμογή των δεσμεύσεων για την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ.


Από το σύνολο των 395 προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ έχουν υποβληθεί προτάσεις πράξεων αποκατάστασης για τους 318, με έργα προϋπολογισμού €135.848.932 εκ των οποίων:
– στο ΕΠΠΕΡΑΑ 120 προτάσεις για 250 ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού €111.391.240 και
– στα ΠΕΠ προτάσεις για 68 ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού €24.457.691.


Από το σύνολο των 250 ΧΑΔΑ που υποβλήθηκαν για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, έχουν ενταχθεί από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα 176 (π/υ €56.551.493). Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι 82 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαδικασία αξιολόγησης των υπολοίπων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με προοπτική ολοκλήρωσης εντός του Μαρτίου.


ο Υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε επίσης ότι έπειτα από πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ, η διαγωνιστική διαδικασία των έργων υποδομής διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής ευρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο προετοιμασίας, με βασικό στόχο την προκήρυξη της Α’ φάσης των διαγωνισμών από τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) μέσα στο Μάρτιο. Κάλεσε δε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους.


Οι επενδύσεις αυτές θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη στην κατηγορία των περιβαλλοντικών υποδομών, κατά προσέγγιση έχει εκτιμηθεί κόστος κατασκευής της τάξης των 360 εκατομμυρίων ευρώ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας. Συνεπώς, για την υλοποίηση των έργων χρειάζεται, εκτός από τους διαθέσιμους δημόσιους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, να ενεργοποιηθούν σημαντικού ύψους ιδιωτικοί πόροι, στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Το ΥΠΕΚΑ προωθεί επίσης τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που το κόστος θα βαρύνει τους παραγωγούς ή κατόχους των επικίνδυνων αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το ΥΠΕΚΑ έχει απευθύνει πρόσκληση προς τους επενδυτές να προχωρήσουν στην εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τα συμπεράσματα της «Μελέτης για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Περιοχών για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων». Σημείωσε δε ότι από τις ποσότητες απόβλητων ελαίων, μια σημαντική κατηγορία επικινδύνων αποβλήτων, συλλέχτηκε και οδηγήθηκε σε αναγέννηση πάνω από το 70% το 2010.


Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της ανακύκλωσης τόσο από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης της χώρας όσο και μεγιστοποίησης της απόδοσης των δράσεων ανακύκλωσης


Ορισμένες από τις ενέργειες του Υπουργείου, το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με τα συστήματα και την αγορά, προκειμένου να βρεθούν τρόποι ισόρροπης ανάπτυξης της αγοράς ανακύκλωσης αφορούν
– την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων όλων των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
– την ολοκλήρωση του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και δρομολόγηση αντίστοιχων έλεγχων και στα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα.
– την έγκριση τεσσάρων συστημάτων για την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων και τη σύντομη επεξεργασία των υπόλοιπων φακέλων.
– την προώθηση της δημιουργίας νέων συστημάτων για ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως το ξύλο και τα πλαστικά γεωργικών χρήσεων.


Στη χώρα ήδη λειτουργούν περισσότεροι από 300 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης, κυρίως σε οικισμούς και πόλεις με πληθυσμούς πάνω από 15.000 κατοίκους.


Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, σχετικά με τα θέματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων διευκρίνισε ότι με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, ύψους περίπου 2 δισ εκ. ευρώ, προγραμματίζεται μέχρι το 2015 η ολοκλήρωση πολύ μεγάλου ποσοστού των έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2.000-15.000 κατοίκων. Ήδη έχουν ενταχθεί έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης σε περισσότερους από 200 οικισμούς ύψους 1,9 δισ εκ. ευρώ και αρχίζει η σταδιακή εκτέλεση δαπανών.


Προχωρά επίσης η αξιολόγηση πρόσθετων έργων στο πλαίσιο συμπληρωματικής πρόσκλησης 500 εκ. ευρώ για υποδομές σε ευαίσθητες περιοχές (Μόρνος, Εύηνος, Τριχωνίδα, λίμνη Πλαστήρα, Αμβρακικός, Παγασητικός, Κορινθιακός, ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές κ.ά). Η ολοκλήρωση των εντάξεων αναμένεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012.


Το ΥΠΕΚΑ δια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων έχει ολοκληρώσει και θέσει στη διάθεση των υπευθύνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μια διαδραστική βάση δεδομένων για τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα κάθε εγκατάστασης, την οποία μπορεί να επισκέπτεται για ενημέρωση ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία της βάσης με 6 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και από τις αρχές Μαρτίου θα γενικευθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της χώρας.