1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου 2012
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου 2012

Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου 2012

0

Ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου υπέγραψε τις Υπουργικές Αποφάσεις για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2012, ύψους 72 εκ. ευρώ.


Με τις Υπουργικές Αποφάσεις αυτές προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος χρηματοδότησης δράσεων και έργων του Πράσινου Ταμείου ύψους 400 εκ. ευρώ για την περίοδο 2011-2014. Στο ίδιο πλαίσιο αποφάσεων, το ΥΠΕΚΑ τόσο μέσω ειδικών δράσεων όσο και μέσω του ευρύτερου πλαισίου προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει χρηματοδοτικά και κατά προτεραιότητα στην αποκατάσταση των ζημιών στο κέντρο της Αθήνας.


Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ανά τομέα και οι δαπάνες για το 2012 εξειδικεύονται ως εξής:
· «Αστική Αναζωογόνηση» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων 16 εκ. ευρώ, για το έτος 2012. Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών. Από το πρόγραμμα του 2012, το Πράσινο Ταμείο έλαβε απόφαση να καλύψει μέρος των δαπανών αποκατάστασης των πρόσφατων καταστροφών σε κοινόχρηστους χώρους της Αθήνας προϋπολογισμού ενός εκ. ευρώ.
·«Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ και δέσμευση νέων πιστώσεων 25 εκ. ευρώ για το 2012. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2011, ενώ οι πιστώσεις του 2011 που δεν κατάφεραν να απορροφηθούν από τους Δήμους, ύψους 40 εκ. ευρώ, έχουν δεσμευτεί υπέρ τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σταδιακά αποδεσμεύονται ανάλογα με την ωριμότητα κάθε απαλλοτρίωσης. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις – λόγω ωριμότητας – κοινοχρήστων χώρων στους Δήμους Γαλατσίου, Μεσολογγίου, Χανίων, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ωραιοκάστρου και Ιλίου. Σημειώνεται, ότι από τα εγκεκριμένα κονδύλια, ποσό 8,3 εκ. ευρώ έχει δεσμευτεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.
· «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» συνολικού προϋπολογισμού έξι εκ. ευρώ, για το έτος 2012. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα που εφαρμόζεται πιλοτικά και έχει ως κύριο στόχο την χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού στους καλλικρατικούς Δήμους και της υλοποίησης των πράξεων εφαρμογής των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, με στόχο την προστασία τόσο των κοινόχρηστων χώρων, όσο και των ιδιωτικών περιουσιών και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των δικαιούχων φορέων. Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης, που προβλέπεται και στον νόμο 4014/2011.
· «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων 2,2 εκ. ευρώ, για το έτος 2012. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος 2011 και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.
· «Προστασία και αναβάθμιση Δασών», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων 10 εκ.ευρώ για το έτος 2012. Το πρόγραμμα που αποτελεί συνέχεια του προγράμματος 2011 και κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στην ανασύσταση του δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Το Πράσινο Ταμείο επιχειρεί την διεύρυνση του αντικειμένου του συγκεκριμένου προγράμματος και σε θέματα προστασίας της άγριας πανίδας, εποπτείας της τήρησης των περί θήρας κανόνων και βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των δασών.
· «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», με συνολικό προϋπολογισμό τέσσερα εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων ένα εκ. ευρώ για το έτος 2012. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών και έκτακτων αναγκών των Φορέων.
· «Χρηματοδότηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE», με προϋπολογισμό δαπανών για το 2012 600 χιλ.ευρώ. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε πιλοτικά και αποσκοπεί στην διευκόλυνση της υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων LIFE, για τα οποία δεν μπορούσε να διασφαλιστεί μέρος της ίδιας-εθνικής συμμετοχής. Τα προγράμματα αυτά έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την προστασία της βιοποικιλότητας, την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού.
·«Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές περιβαλλοντικές δράσεις και διεθνής συνεργασία» συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ και δέσμευση πιστώσεων για το 2012 ένα εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα καλείται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μεμονωμένων αιτημάτων για την κάλυψη έκτακτων υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάδουν με τον σκοπό και τους στόχους του Πράσινου Ταμείου.
· «Μεταβατικά προγράμματα», συνολικού προϋπολογισμού 35 εκ.ευρώ και δέσμευση πιστώσεων για το 2012 10,2 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει υποχρεώσεις από το μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων που παραμένουν σε ισχύ.


Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο η πολιτεία επιστρέφει στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, πόρους που συγκεντρώνονται ως ισοζύγιο για τη διαχρονική επιβάρυνση που έχει υποστεί από την ανθρώπινη παρέμβαση. Με τους πόρους αυτούς, το 2012 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Ταμείου για την αστική αναζωογόνηση, την ανάπλαση των πόλεων, τις παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, τη δημιουργία ελεύθερων χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικά για την Αθήνα και τις ζημιές που έχει υποστεί στους δημόσιους χώρους, το Πράσινο Ταμείο θα προωθήσει κατά προτεραιότητα δράσεις αποκατάστασης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ειδικά τον Δήμο».