1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ericsson: Τεχνολογία για καθαρότερο μέλλον
Ericsson: Τεχνολογία για καθαρότερο μέλλον

Ericsson: Τεχνολογία για καθαρότερο μέλλον

0

Σύμφωνα με τη νέα Έκθεση της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, που δημιουργήθηκε από την ITU και την UNESCO, οι κυβερνήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τη δύναμη των τεχνολογιών ICT για τη δραστική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον.


Η ευρυζωνικότητα μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση προς ένα μέλλον με οικονομία χαμηλού άνθρακα και στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που μόλις κυκλοφόρησε από την παγκόσμια Επιτροπή Ευρυζωνικότητας για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη.


Η Έκθεση τιτλοφορείται «Η Γέφυρα της Ευρυζωνικότητας: Συνδέοντας τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τη Κλιματική Δράση» και είναι το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Κλιματική Αλλαγή, υπό την προεδρία του κ. Hans Vestberg, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ericsson. Η Επιτροπή αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου ICT, παγκόσμιες προσωπικότητες, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ με περιβαλλοντική δράση.


Η Έκθεση αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα των ευρυζωνικών δικτύων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν δραματικά στη δημιουργία ενός μέλλοντος οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον υπογραμμίζεται η σημασία συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ για την επιτάχυνση των αλλαγών. Η Έκθεση έχει στηριχτεί σε συνεντεύξεις, μελέτες, καθώς και βοηθητικό υλικό περισσότερων από 20 ηγετών και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.


Ο Δρ. Hamadoun Touré, Γενικός Γραμματέας της ITU δήλωσε: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεπάγεται την απόλυτη αλλαγή του τρόπου που ζούμε, του τρόπου που εργαζόμαστε, του τρόπου που ταξιδεύουμε, αλλάζοντας το μοντέλο ανάπτυξής μας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο για την εξασφάλιση της επιβίωσής μας. Οφείλουμε να κινητοποιήσουμε την πολιτική βούληση, έτσι ώστε να μετατραπούν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις σε συμφωνίες και πράξεις».


Με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ‘United Nations Climate Change Conference (COP-17)’, η Έκθεση παρουσιάζει το είδος των μετασχηματιστικών λύσεων που καθίστανται εφικτές μέσω της ευρυζωνικότητας. Παρέχει πρακτικά παραδείγματα για το πώς η ευρυζωνικότητα μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), το μετριασμό και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, ‘χτίζοντας’ ταυτόχρονα ένα επιτυχημένο μοντέλο επικοινωνίας χωρίς περιορισμούς.


Ο Hans Vestberg, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson και Πρόεδρος της ομάδας εργασίας της παγκόσμιας Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Κλιματική Αλλαγή, δήλωσε: «Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων που μπορεί να επιφέρει η ευρυζωνικότητα αποτελεί παγκόσμιο κομβικό σημείο. Ο ρόλος της στην αύξηση του ΑΕΠ, για να πετύχει τους ‘Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας’ (‘Millennium Development Goals-MDGs’) και να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί, καθώς προχωράει η ανάπτυξη. Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, οι κοινωνίες πρέπει να αναπτυχθούν με λύσεις που έχουν ως κύριο γνώμονα την προσήλωση και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Μπορούμε να επιταχύνουμε ένα νέο είδος πράσινης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης».


Πέρυσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σε ένα μήνυμα προς την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ψηφιακή Ευρυζωνική Ανάπτυξη στη Γενεύη, τον Οκτώβριο του 2011, δήλωσε: «Είναι σαφές για μένα ότι ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλάζει τον κόσμο μας. Σήμερα, δεν υπάρχει μέρος της σύγχρονης ζωής, που να μην επηρεάζεται από τις ΤΠΕ. Με περισσότερους από πέντε δισεκατομμύρια συνδρομές κινητής τηλεφωνίας και περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια συνδεδεμένους ανθρώπους, η πρόκλησή μας είναι να ενδυναμώσουμε την τεράστια δύναμη της τεχνολογίας για κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος».


Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2012 (Ρίο +20), τον προσεχή Ιούνιο, θα παρουσιαστούν δέκα συστάσεις από την Επιτροπή Ευρυζωνικότητας για την Ψηφιακη Ανάπτυξη προς τους παγκόσμιους ηγέτες και policy makers, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δύναμη των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας με στόχο την παγκόσμια πρόοδο προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα:


1. Με ‘οδηγό’ το όραμα: Υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικότητας / Στρατηγικής που βασίζεται στην καθολική πρόσβαση, τις ανοικτές αγορές και την καινοτομία, συνδέοντας συνειδητά όλα αυτά τα στοιχεία με τους στόχους για την κλιματική αλλαγή.
2. Σύγκλιση: Η σύγκλιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση πολιτικής για τις ΤΠΕ, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με άλλους τομείς της πολιτικής, όπως της ενέργειας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του κλίματος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτύπωμα.
3. Επιβεβαίωση κανονισμών: Σαφής εξασφάλιση των ρυθμιστικών κανόνων και των κανονισμών για το κλίμα και για την ευρυζωνικότητα προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου επενδύσεων.
4. Θετικό πρότυπο: Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ευθυγράμμιση ψηφιακών και περιβαλλοντικών στόχων, αξιοποίηση δημόσιων συμβάσεων.
5. Ευελιξία: Αποφυγή ρυθμιστικών και πολιτικών φραγμών που εμποδίζουν σήμερα την έρευνα και τις επενδύσεις στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, που αφορούν ΤΠΕ, τις υποδομές ευρυζωνικότητας και λύσεις για οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
6. Παροχή κινήτρων: Εφαρμογή λύσεων με χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και αλλαγή του μοντέλου της αγοράς, επιβραβεύοντας την επιθυμητή συμπεριφορά του καταναλωτή ή δίνοντάς του κίνητρα. Προώθηση καινοτομίας μεταξύ των ατόμων, των επιχειρήσεων και των κλάδων.
7. ‘Χτίστε την αγορά’: Διευκόλυνση κλιμακωτών λύσεων, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αποτελεσματικότητα της ευρυζωνικότητας ως καταλύτη των χαμηλών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οικοδόμηση ισχυρών επιχειρηματικών ευκαιριών για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
8. Δημιουργία συνεργασιών: Σύνδεση δημόσιου, ιδιωτικού, μη κυβερνητικού τομέα και των βιομηχανιών με στόχο την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας συνεργιών, με κοινούς στόχους και κοινή γλώσσα.
9. Μέτρηση και τυποποίηση: Διαμόρφωση κοινών προτύπων για τον υπολογισμό της θετικής συμβολής της τεχνολογίας και σε άλλους τομείς – από μεμονωμένα προϊόντα μέχρι συστήματα προϊόντων, καθώς και από μεμονωμένα νοικοκυριά μέχρι ολόκληρες πόλεις και /ή σε εθνικό επίπεδο.
10. Μοιραστείτε τη γνώση και την ευαισθητοποίηση: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών καθώς και παραγόντων επιτυχίας, ιδιαίτερα μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων αγορών. Επικοινωνία ευκαιριών και τις συνεργιών που μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη ψηφιακή ανάπτυξη των υποδομών και τις λύσεις για χαμηλές εκπομπές άνθρακα.