1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ
Επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ

Επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ

0

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός χαρακτηρίζει το μηχανισμό Cost Recovery ως «βασικό κανόνα καταχρηστικής κατανομής των μονάδων και συμπλήρωσης της αμοιβής τους, μέσω του οποίου αποκομίζουν σεβαστό κέρδος».


Επιπλέον, θεωρεί ότι με το cost recovery «στρεβλώνεται η οικονομική σειρά κατανομής των μονάδων, καθώς επιτρέπει σε πολλές από αυτές να λειτουργούν συνεχώς, ακόμη και όταν δεν είναι απαραίτητες για την οικονομική κάλυψη των αναγκών του συστήματος».


Στην ίδια κατηγορία με το cost recovery ο διοικητής της ΔΕΗ κατατάσσει, την κατάρτιση προσφοράς έγχυσης, τον τρόπο χρέωσης των απωλειών του συστήματος, καθώς και άλλες διατάξεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, «προορίζονταν αρχικά να εξυπηρετήσουν κατ’ εξαίρεση κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας». Αυτό το «δίχτυ προστασίας νέων επενδύσεων παραγωγής», όπως χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες διατάξεις ο κ. Ζερβός, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε συνθήκες προϊούσας ύφεσης και δραματικής μείωσης ρευστότητας της αγοράς. Μάλιστα εμφανίζεται υπέρμαχος των εταιριών προμήθειας, των καταναλωτών και άλλων επενδύσεων και επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες αναγνωρίζει ότι ζημιώνουν εξ αυτών των μηχανισμών.


Η ΡΑΕ έχει ήδη αναθέσει στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών την εκπόνηση μελέτης για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δη το cost recovery. Ο κ. Ζερβός θεωρεί ότι η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αγοράς είναι χρονοβόρα και για το λόγο αυτό διατυπώνει μια σειρά μέτρων άμεσης εφαρμογής «που δεν απαιτούν μεταβολές στην τρέχουσα υποδομή του Διαχειριστή και θα δώσουν νέα προοπτική στην αγορά».


Στα μέτρα που προτείνει η ΔΕΗ συμπεριλαμβάνονται:
-Η παροχή δυνατότητας υποβολής συμφωνημένων ποσοτήτων ενέργειας μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών στον ΗΕΠ, με τη μορφή διμερών συμβολαίων, μη τιμολογούμενης προσφοράς και μη τιμολογούμενης δήλωσης φορτίου στο υφιστάμενο pool. Το υπόλοιπο φορτίο, κατά τη ΔΕΗ, θα μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο μηχανισμό του pool.
-Η κατάργηση του κανόνα για την πρώτη βαθμίδα της προσφοράς των μονάδων, σε συνδυασμό με την καθιέρωση της δυνατότητας στους παραγωγούς να υποβάλουν προσφορές είτε για συγκροτήματα σταθμών, είτε για το σύνολο της προσφερόμενης ενέργειας από χαρτοφυλάκιο μονάδων της επιλογής τους.
-Η άμεση κατάργηση του cost recovery και η αναστολή του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος.
-Η άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου και καθολικής υπηρεσίας.
-Η αλλαγή του τρόπου χρέωσης των απωλειών του συστήματος. Το σύνολο των απωλειών προτείνεται να αγοράζεται από το Διαχειριστή ως μια πρόσθετη κατανάλωση και η δαπάνη που θα προκύπτει να χρεώνεται στο λογαριασμό προσαυξήσεων.
-Την άμεση σύνδεση των τιμών λιανεμπορίας με τις τιμές χονδρεμπορίας.
Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ επιδιώκει την κατάργηση του cost recovery, με δεδομένο ότι μόνον για το 2012 ο μηχανισμός αυτός συνεπάγεται για την Επιχείρηση απώλειες 300 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό, εξάλλου, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη στρέβλωση, την οποία είχαν αναδείξει οι εταιρίας προμήθειας και εμπορίας, χωρίς, όμως, να εισακουστούν στο παρελθόν, αναγνωρίζεται τώρα από την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία συμπαρατάσσεται κυριολεκτικά με τις εταιρίες αυτές, αν και συμμετείχε στην υιοθέτηση του μηχανισμού.