1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Μείωση εκπομπών αερίου στην Ε.Ε.
Μείωση εκπομπών αερίου στην Ε.Ε.

Μείωση εκπομπών αερίου στην Ε.Ε.

0

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα τα μητρώα των κρατών μελών, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) μειώθηκαν πέρυσι κατά περισσότερο από 2%.


Η Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Το 2011, παρά την εκτεταμένη ανάκαμψη της οικονομίας, οι εκπομπές που υπάγονται στο ΣΕΔΕ μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2%. Το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι το ΣΕΔΕ αποδίδει μειώσεις των εκπομπών που είναι αποτελεσματικές από πλευράς κόστους. Υπογραμμίζει επίσης γιατί το ΣΕΕ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα αυξανόμενο απόθεμα αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επανεξετάζει το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών της 3ης φάσης, με προοπτική τη μείωση του αριθμού δικαιωμάτων που θα εκπλειστηριαστούν στα πρώτα χρόνια της εν λόγω 3η φάσης.»


Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει πάνω από 12.000 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στο Λιχτενστάιν, επιπλέον δε, από εφέτος, τις εκπομπές των αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια των συγκεκριμένων χωρών. Παρά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι επαληθευμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις αυτές1 σημείωσαν πέρυσι πτώση φτάνοντας τα 1,889 δισ. τόνους ισοδυνάμου CO2, επίπεδο χαμηλότερο κατά περισσότερο από 2% σε σχέση με εκείνο του 2010.


Υψηλός βαθμός συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων
Ο βαθμός τήρησης των κανόνων του ΣΕΔΕ της ΕΕ από τις εταιρείες ήταν και πάλι υψηλός. Οι εγκαταστάσεις που δεν παρέδωσαν εντός της προθεσμίας της 30ής Απριλίου 2012 δικαιώματα που να καλύπτουν το σύνολο των εκπομπών τους για το 2011 αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάτω από 1%. Πρόκειται συνήθως για μικρές εγκαταστάσεις, στις οποίες αναλογεί λιγότερο από το 1% των εκπομπών που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το 2% των εγκαταστάσεων δεν υπέβαλαν επαληθευμένες εκπομπές για το 2011 μέχρι τη λήξη της ίδιας προθεσμίας.


Όπως και το 2010, σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες με σημαντική δραστηριότητα προς ή από αεροδρόμια της ΕΕ δήλωσαν έγκαιρα τις εκπομπές τους για το έτος 2011, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αυτές δεν ενεργοποιούν υποχρεώσεις παράδοσης δικαιωμάτων εφέτος και δεν απαιτούνται για συγκεκριμένους ρυθμιστικούς σκοπούς. Οι εκθέσεις εκπομπών για το 2011 που υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη από αεροπορικές εταιρείες υπερβαίνουν τις 1.200. Δεν δηλώθηκαν συστηματικά οι εκπομπές του 2011 που οφείλονται σε πτήσεις προς ή από αεροδρόμια της ΕΕ από αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στην Κίνα και την Ινδία. Πρόκειται για 10 αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν σήμερα πτήσεις προς ή από την ΕΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστά μικρότερα από το 1% των εκθέσεων για τις εκπομπές και από το 3% των εκπομπών2.


Αυξημένη χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων, προερχόμενων ιδίως από την Κίνα και την Ινδία
Η πρωτοφανής περυσινή χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αποθέματος των αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών κατά περίπου 450 εκατομ. Αυτό σημαίνει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία πάνω από 900 εκατομ επιπλέον δικαιώματα τα οποία είχαν διατεθεί για να χρησιμοποιηθούν προς συμμόρφωση κατά την περίοδο 2008-2011.


Από το 2008 και έπειτα, οι εγκαταστάσεις έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν διεθνή πιστωτικά μόρια μείωσης εκπομπών, τα οποία έχουν προκύψει μέσω των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, για να αντισταθμίζουν μέρος των εκπομπών τους. Στις CER3 αναλογεί το 5,8 % του συνόλου των παραδόσεων κατά την περίοδο 2008-2011. Σωρευτικά, το ΣΕΔΕ της ΕΕ ευθύνεται για τη χρήση 456 εκατ. CER, από τις οποίες 267 εκατ. προέρχονται από την Κίνα και 79 εκατ. από την Ινδία (59% και 17% της συνολικής χρήσης, αντίστοιχα). Άλλες CER προήλθαν από τη Νότια Κορέα (13%) και τη Βραζιλία (6%), ενώ το υπόλοιπο 6% αναλογεί σε άλλες 20 χώρες.


Από το 2008 χρησιμοποιήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ 100 εκατ. ERU. Στις ERU4 αναλογεί το 1,2% του συνόλου των παραδόσεων από το 2008 και έπειτα. Με τις συνδυασμένες παραδόσεις CER and ERU από το 2008 χρησιμοποιήθηκε κατά προσέγγιση το 39% των περίπου 1,4 δισ. πιστωτικών μορίων που επιτρέπονται για την περίοδο εμπορίας 2008-2012.