1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Καθαρά κέρδη 45 εκ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ
Καθαρά κέρδη 45 εκ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ

Καθαρά κέρδη 45 εκ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ

0

Στα €45 εκ. διαμορφώθηκαν τα Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ το α΄ τρίμηνο (+1% έναντι Α’ τριμήνου 2011), επηρεασμένα από τη συνεισφορά των συμμετοχών σε ΔΕΠΑ και Elpedison και τα μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω μειωμένου κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με πέρυσι.


Τα δημοσιευμένα Καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €71 εκ. (Α’ τρίμ. 2011: €119 εκ.), επηρεασμένα από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €41 εκ. (έναντι €93 εκ. το Α’ τρίμηνο 2011). Όπως αναμενόταν, η αύξηση στις τιμές αργού και τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης αύξησαν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης στο Α’ τρίμηνο σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2011, αυξάνοντας τον Καθαρό Δανεισμό από το τέλος του έτους στα €2,3 δις και το δείκτη μόχλευσης Δανεισμού / Απασχολούμενων Κεφαλαίων στο 48%, στα ίδια επίπεδα με το Α’ τριμ. 2011.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, η βελτίωση των ενδεικτικών διεθνών περιθωρίων διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια (FCC) στο Α΄ τρίμηνο αντισταθμίστηκε από την πτωτική εγχώρια αγορά ως αποτέλεσμα της εφαρμογής νέων μέτρων λιτότητας και της αυξημένης αβεβαιότητας. Η εγχώρια ζήτηση πετρελαιοειδών υποχώρησε κατά 12% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω μειωμένων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν σε άλλες επιλογές (κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα), αντιδρώντας στην αυξημένη φορολογία και τις συνθήκες ρευστότητας. Παρά την αρνητική συγκυρία, ο Όμιλος διατήρησε τη θετική του επίδοση με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα € 75 εκ. (+5% έναντι Α’ τριμήνου 2011), κυρίως λόγω μείωσης εξόδων, των έργων βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και αυξημένων εξαγωγών.


Η αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, με 11 από τις 12 βοηθητικές μονάδες σε λειτουργική ετοιμότητα (Ready For Start Up). Οι αναβαθμισμένες μονάδες ατμοσφαιρικής απόσταξης, η νέα μονάδα κενού, καθώς και οι μονάδες υδρογόνου και ανάκτησης θείου έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία επιτυχώς, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες παραγωγής (υδρογονοπυρόλυσης και θερμικής πυρόλυσης) αναμένεται να βρίσκονται σε ετοιμότητα λειτουργίας εντός των επομένων εβδομάδων. Η προμήθεια αργού για το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει περιληφθεί στον προγραμματισμό Εφοδιασμού & Εμπορίας για το Β’ τρίμηνο, ενώ οι γραμμές κεφαλαίου κίνησης έχουν προσαρμοστεί για τη σταδιακή ένταξη του διυλιστηρίου σε πλήρη εμπορική λειτουργία εντός των επομένων μηνών.


Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ εισήλθε στο δεύτερο στάδιό της, με 17 υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 14 από αυτούς να προκρίνονται στον Α’ γύρο κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών.


Η αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών με λήξη μεταξύ Δ’ τριμήνου 2012 – Α’ τριμήνου 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αναμένεται να οδηγήσει σε θετικές ταμειακές ροές από το τέλος του Β’ τριμήνου, με μείωση του δανεισμού να προγραμματίζεται στους επόμενους 12 – 24 μήνες.


Στο πλαίσιο των δράσεων βελτίωσης λειτουργίας ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω τα έξοδα προσωπικού στο Α’ τρίμηνο, μέσω εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου με επιπλέον ετήσια οφέλη της τάξης των €6 εκ. Η συνολική ετήσια εξοικονόμηση από τα προγράμματα Δ’ τριμήνου 2011 και Α’ τριμήνου 2012 ανήλθε στα €32 εκ.


Ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, δήλωσε: «Παρά τις επιδεινούμενες συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας και το αδύναμο περιβάλλον διύλισης, καταφέραμε να διατηρήσουμε θετικές επιδόσεις. Η προσήλωση στη λειτουργική αριστοποίηση και στον έλεγχο δαπανών μέσω μετασχηματισμού, αποδίδει πλέον σημαντική βελτίωση στην ανταγωνιστικότητά μας. Η έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας στις επόμενες εβδομάδες θα σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για τον Όμιλο, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στο διεθνή ανταγωνισμό, αυξάνοντας της εξωστρέφεια και τις χρηματοροές μας. Σε ένα δυσχερές περιβάλλον ρευστότητας, η βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας, η αριστοποίηση κεφαλαίου κίνησης, ο προγραμματισμός ταμειακών ροών, η διαχείριση κινδύνων καθώς και η συντηρητική πιστωτική πολιτική απεδείχθησαν καθοριστικοί παράγοντες, που μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε τον ισχυρό μας ισολογισμό και να ολοκληρώσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, θέτοντας τις βάσεις για βελτιωμένα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον και τη μεσοπρόθεσμη μείωση του δανεισμού μας».