1. Home
 2. Ηλεκτρισμός
 3. ΔΕΗ: Βελτίωση παραγωγικότητας και παρεχομένων υπηρεσιών
ΔΕΗ: Βελτίωση παραγωγικότητας και παρεχομένων υπηρεσιών

ΔΕΗ: Βελτίωση παραγωγικότητας και παρεχομένων υπηρεσιών

0

        Σε συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έτους 2011, ο Όμιλος ΔΕΗ δίνει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία διαχρονικής εξέλιξης της μισθοδοσίας και του σχετικού κόστους που τεκμηριώνουν την πολύ σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του Ομίλου, με παράλληλη βελτίωση των παρεχομένων προς τους καταναλωτές υπηρεσιών της.

 

Ειδικότερα, από τη ΔΕΗ επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς αύξησης του κόστους μισθοδοσίας, από το 2009 το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώνεται σταθερά και την περίοδο 2009-2012 προβλέπεται να μειωθεί συνολικά κατά 700 εκ. ευρώ, από τα 1,7 δισ. στο 1 δισ. ευρώ, μείωση που υπερβαίνει το 41% .
 • Κατά την ίδια περίοδο η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, ο δε μέσος μισθός αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, συμπεριλαμβανόμενων των πάσης φύσης πρόσθετων αποζημιώσεων όπως για υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και έκτος έδρας αποζημιώσεις.
 • Παρά την παράλληλη σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων που δεν αντικαθίστανται (με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη), η υλοποίηση εσωτερικών δράσεων εξορθολογισμού απέφερε πρόσθετη βελτίωση της παραγωγικότητας με τη μείωση των συνολικών ωρών υπερωρίας και βάρδιας.
 • Συμπερασματικά, η μείωση τους κόστους μισθοδοσίας αποτελεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων, του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και των υπερωριών και βαρδιών.
 • Η εν λόγω σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του Ομίλου αποτυπώνεται και στην αναλογία του κόστους μισθοδοσίας ως προς τον κύκλο εργασιών που μειώθηκε από 24,7% σε 19,9% μεταξύ 2009 και 2011 και περαιτέρω σε 15,2% για το α΄ τρίμηνο του 2012.
 • Ας σημειωθεί ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας της Εταιρίας καλύπτει το μεγαλύτερο μέγεθος της απόκλισης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με ανταγωνίστριες εταιρίες που ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2008 από ξένο Συμβουλευτικό Οίκο (Booz|Allen|Hamilton) στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2008-2014.
 • Επιπρόσθετα, παρά τις εν λόγω δραστικές μειώσεις, ο Όμιλος κατάφερε παράλληλα να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όπως είναι, για παράδειγμα, η ποιότητα της προσφερόμενης ενέργειας, μειώνοντας μεταξύ των ετών 2010 και 2011:
  • το μέσο ετήσιο χρόνο διακοπής ανά πελάτη λόγω βλάβης κατά 9%, από 121 λεπτά σε 110 λεπτά, και
  • το πλήθος διακοπών ανά 100 χλμ Δικτύου στη Χαμηλή Τάση κατά 12%, από 41 το 2010 σε 36 το 2011.

 

Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΗ επέτρεψε την απορρόφηση από την ίδια την εταιρεία σημαντικού μέρους πολύ μεγάλων εξωγενών αυξήσεων στο κόστος της ενέργειας, που διαφορετικά θα είχαν μετακυληθεί στον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγικότητα, τα αποτελέσματα κλπ της ΔΕΗ καθώς και για τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία της παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και στη διεύθυνση:

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=60364&nt=18&lang=1

 

Επισημαίνεται ότι, η ΔΕΗ αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας, με τεράστια γεωγραφική διασπορά στην Ελληνική επικράτεια. Ο Όμιλος λειτουργεί 62 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα με 363 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ενώ πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού της απασχολείται σε 24ωρες βάρδιες στους σταθμούς παραγωγής και στα ορυχεία, ή εκτός έδρας για τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και των σταθμών παραγωγής, πολλές φορές σε αντίξοες συνθήκες, για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους Έλληνες καταναλωτές και την Εθνική Οικονομία σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς και με πλήρη σεβασμό των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον.