1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Αποτελέσματα εξαμήνου από την Μυτιληναίος
Αποτελέσματα εξαμήνου από την Μυτιληναίος

Αποτελέσματα εξαμήνου από την Μυτιληναίος

0

Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που ακόμη κρατούν εκτός εμπορικής λειτουργίας το εργοστάσιο Συμπαραγωγής του Ομίλου κόστισαν €11,5 εκατ., ενώ η μονάδα Συμπαραγωγής αποτελεί επένδυση 200 εκατ. ευρώ που έχει ολοκληρωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια.


Οι καθυστερήσεις αυτές, λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσπάθεια να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του κλάδου Μεταλλουργίας, ο οποίος το α΄ εξάμηνο κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών από €260,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 στα €232,6 εκατ φέτος, αναφέρει η ανακοίνωση.


Συνολικά, το α΄ εξάμηνο ο Όμιλος κατέγραψε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία οφείλεται αφενός στην αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας και αφετέρου στις εξαγωγές. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 714,4 εκατ., έναντι των €710,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2011, αύξηση 0,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε €80,0 εκατ., από €107,0 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,5 εκατ., έναντι €30,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.


Ο Τομέας Ενέργειας, έχοντας πλέον σε πλήρη λειτουργία 2 από τα πιο σύγχρονα θερμικά εργοστάσια της Ευρώπης, καθώς και αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2012.


Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €198,5 εκατ., από €34,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και αντιστοιχεί στο 28% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Σημειώνεται ότι από το Β’ Τρίμηνο καταγράφεται για πρώτη φορά συνεισφορά από τη μονάδα ισχύος 437MW της KORINTHOS POWER, που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 2012.


Παράλληλα, ώθηση στα αποτελέσματα του ομίλου δίνει και η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα η οποία αγγίζει το 80% και σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες επενδύσεις αιχμής εντός της χώρας, ύψους €1δις την τελευταία πενταετία, συμβάλουν καθοριστικά στην προσπάθεια του ομίλου για διατήρηση της εξωστρέφειας και της επιτυχημένης πορείας του, απέναντι σε όλα τα θεσμικά, τραπεζικά, ενεργειακά και λειτουργικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.


Ο τομέας των έργων EPC παρουσίασε την προεξοφληθείσα και αναμενόμενη κάμψη στον κύκλο εργασιών σε σχέση με τη χρήση του 2011, που συνοδεύθηκε από εκπληκτικές αλλά ασφαλώς μη διατηρήσιμες επιδόσεις, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ. Η δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε από ύφεση που οδήγησε σε ακύρωση ή αναβολή των όποιων επενδύσεων σχεδιάζονταν σε έργα ενδιαφέροντος της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπό εκτέλεση έργα κυρίως της ΔΕΗ έχουν εξελιχθεί σε επιζήμια δραστηριότητα για την εταιρεία, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση και χρηματοδότηση, χωρίς ευθύνη της ΜΕΤΚΑ. Η δραστηριότητα στο εξωτερικό προχώρησε καλύτερα του αναμενομένου, αντισταθμίζοντας τις ζημίες από τα έργα της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο Α’ Εξάμηνο του 2012, ανήλθε στα €298,7 εκατ., έναντι €477,8 εκατ. το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €50,7 εκατ., από €72,3 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (17,0%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε €40,1εκατ. έναντι €49,6εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, αποτελεί τον τομέα που αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 50% των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν αρνητικές χρηματικές ροές (negative cash cost and cash flows). Σε αυτό το πλαίσιο της διεθνούς αρνητικής συγκυρίας, ο Τομέας Μεταλλουργίας του Ομίλου σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών που διαμορφώθηκε στα €232,6 εκατ., από €260,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.


Σε ένα τέτοιο παγκόσμιο περιβάλλον, ο Όμιλος στον κλάδο Μεταλλουργίας & Μεταλλείων έχει σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα δραστικού περιορισμού του κόστους ύψους ΔΟΛ. ΗΠΑ 145 εκατ. ετησίως, για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του σημαντικού αυτού κλάδου της οικονομίας. Σ’ αυτή την προσπάθεια, βρίσκει απέναντί την Ελληνική γραφειοκρατία, η οποία κρατάει ακόμα εκτός Εμπορικής λειτουργίας το εργοστάσιο Συμπαραγωγής (επένδυση €200 εκατ. που ολοκληρώθηκε προ 4ετίας) με αποτέλεσμα η μονάδα αυτή να παράξει για τον Όμιλο ζημίες €11,5 εκατ. μόνο το Α’ εξάμηνο του 2012.


Άλλες σημαντικές εξελίξεις του Α’ εξαμήνου:
• Η υπογραφή της νέας τριετούς Συμφωνίας Συνδιαχείρισης για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, εξασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία των τριών θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας του Ομίλου, και προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση εισαγωγών, σταθμίζοντας συνεχώς τις συνθήκες στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ – LNG). Παράλληλα, ο Όμιλος με τη λειτουργία και των τριών θερμικών μονάδων συνεχίζει σταθερά να αυξάνει το μερίδιό του στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η μεγάλη πτώση των τιμών του Χρηματιστηρίου Μετάλλων LME.
• Η εντεινόμενη άνοδος του ΔΟΛ.ΗΠΑ έναντι του Ευρώ.
• Οι υψηλότερες τιμές Α’ υλών (κυρίως Φυσικό Αέριο) οι οποίες από τα μέσα του έτους αποκλιμακώνονται σημαντικά.
• Η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας (Ειδικοί φόροι, τέλη κ.λπ.)
• Συνεχείς ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια δανεισμού λόγω της Ελληνικής κρίσης.
• Μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση Εγγυητικών Επιστολών αποδεκτών Τραπεζικών Ιδρυμάτων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς.


Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος, ακριβώς λόγω του διαφοροποιημένου χαρακτήρα και του εξαγωγικού προσανατολισμού των δραστηριοτήτων του, καθώς και της σημαντικής ρευστότητας που διαθέτει (€178εκ στις 30/6/12) ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις.


Για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς, οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές Α’ υλών, η έναρξη κατασκευής νέων έργων EPC, η περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», η αυξημένη ρευστότητα και η συνεισφορά πλέον για όλο το Β’ εξάμηνο των μονάδων παραγωγής Ενέργειας, επιτρέπουν στη Διοίκηση να διατηρήσει την πρόβλεψη της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2012 ότι «θα γίνει ότι είναι δυνατόν για να διατηρήσει ο Όμιλος τα αποτελέσματα (Κύκλο Εργασιών, EBITDA, Καθαρά Κέρδη) του 2011, που ήταν και έτος ρεκόρ στην ιστορία του Ομίλου».