1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Δημόσια Διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Δημόσια Διαβούλευση για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

0

Η ΡΑΕ ξεκίνησε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες για τη συνολική αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εν όψει της εφαρμογής αφ’ ενός των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, αφ’ ετέρου του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model), στο χρονικό ορίζοντα του 2014.


Ήδη, αρκετοί φορείς (ΔΕΗ, ΕΣΑΗ, κ.α.) έστειλαν στη ΡΑΕ τόσο τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεών της, όσο και τις δικές τους προτάσεις για την αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς, κατά τρόπο που η αγορά αυτή να είναι αποτελεσματική και αποδοτική για τους συμμετέχοντες, πρωτίστως δε για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία.


Η Αρχή θεωρεί ότι οι δομικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι επιβεβλημένες, ενώ σημειώνει στις παρατηρήσεις της και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εφαρμοστούν. Πιο αναλυτικά, σημειώνει την δυσκολία χρηματοδότησης και την αύξηση του κόστους δανεισμού, τονίζοντας ότι η αναδιάρθρωση της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες αυτές. Επίσης, γίνεται αναφορά στις ΑΠΕ και στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, στη συνεχόμενη πτώση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, αλλά και στις τάσεις που παρατηρούνται στις γειτονικές χώρες.


Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι στόχοι των προτεινόμενων δομικών αλλαγών είναι οι εξής:
α) Συμπίεση, κατά το δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
β) Δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αυτές των γειτονικών χωρών, στα πλαίσια του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς, με σκοπό την αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών και τη δημιουργία ευκαιριών για εξαγωγή της πλεονάζουσας δυναμικότητας/παραγωγής.
γ) Εξασφάλιση πρόσβασης όλων των συμμετεχόντων, με ισοδύναμο τρόπο, στους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους της χώρας, κατά κύριο λόγο τους λιγνίτες και τα νερά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια αντίστοιχου κόστους ενέργειας.
δ) Άρση των στρεβλώσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιμολόγια λιανικής, και ιδίως στα τιμολόγια χαμηλής τάσης που παραμένουν ρυθμιζόμενα, με ορθολογική κατανομή του κόστους μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια ανάπτυξη του ηλεκτρικού τομέα, στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων και υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
ε) Ενίσχυση των αλλαγών στην αγορά φυσικού αερίου, με σκοπό την μείωση του κόστους χρήσης των υποδομών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην προμήθεια φυσικού αερίου. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών, οι οποίες θα συνδέουν την ελληνική αγορά φυσικού αερίου με νέες πηγές προμήθειας ή νέες αγορές, νέους προμηθευτές και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι αλλαγές που προωθούνται από τη ΡΑΕ με βάση τις προτάσεις της είναι οι εξής:


Χονδρεμπορική Αγορά:
Υιοθετείται το μοντέλο της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς (ΝΟΜΕ). Πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής, αναλόγως του συγκεκριμένου σχήματος διαχείρισης των υδροηλεκτρικών σταθμών που θα επιλεγεί, με υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής, έτσι ώστε να αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος δημοπράτησης της παραγωγής αυτής θα γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια ( forward contracts).


Ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα παραμείνει μόνο για τις περιπτώσεις διαφοροποιήσεων του προγράμματος κατανομής από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Επίσης, προβλέπεται επανασχεδιασμός του Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φόρτισης των θερμικών μονάδων.


Στα υδροηλεκτρικά, προωθείται η σύσταση λεπτομερούς Κώδικα Διαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και Υδάτινων Πόρων, και ιδίως ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της κατώτερης τιμής προσφοράς ενέργειας που μπορεί να υποβάλει στη χονδρεμπορική αγορά ένας υδροηλεκτρικός σταθμός. Επίσης, εντός του έτους προωθείται η σύσταση Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς.


ΑΠΕ
Προβλέπεται επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης μονάδων ΑΠΕ, αλλά και των ποσοτικών στόχων σε σχέση με το μίγμα, την τεχνολογική ωριμότητα και τους ρυθμούς διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, έτσι ώστε επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων-ΕΤΜΕΑΡ (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ).


Λιανική Αγορά
Η ΡΑΕ προσανατολίζεται στην τιμολόγηση του συνόλου της λιανικής αγοράς, στη βάση της αρχής ότι κάθε καταναλωτής τιμολογείται ανάλογα με το κόστος που προκαλεί. Παράλληλα, στηρίζει την θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής, ανά εξάμηνο, του ανταγωνιστικού σκέλους των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς. Αναφέρει επίσης την πλήρης απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.). Η μη καταβολή των σχετικών πληρωμών υπέρ τρίτων από τους πελάτες δεν πρέπει να συνδέεται με απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης, εφ’ όσον ο πελάτης είναι συνεπής με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.


Τέλος, προβλέπεται μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως ο ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.


Αφού λάβει τις παρατηρήσεις/ προτάσεις των συμμετεχόντων, η ΡΑΕ θα προχωρήσει σε μια πρώτη επεξεργασία και κωδικοποίησή τους, και θα τις παρουσιάσει ολοκληρωμένα σε μια ημερίδα/ δημόσια συζήτηση, που θα οργανώσει η ίδια, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Στην ημερίδα αυτή θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στην ίδια τη ΡΑΕ, όσο και στους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά, να αναπτύξουν και να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις τους, αλλά και να συζητήσουν αναλυτικά και να ανταλλάξουν επιχειρήματα και απόψεις, σε μία απολύτως αναγκαία προσπάθεια συνθετικής και βέλτιστης αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού θέματος.


Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου υλικού, θα προχωρήσει, περί τα τέλη Οκτωβρίου/ αρχές Νοεμβρίου, σε εξειδίκευση και τελική διατύπωση των αναλυτικών προτάσεών της προς την Πολιτεία και την αγορά, οι οποίες και θα τεθούν σε μία τελική δημόσια διαβούλευση.