1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Αποτελέσματα εξαμήνου για τον όμιλο Μυτιληναίου
Αποτελέσματα εξαμήνου για τον όμιλο Μυτιληναίου

Αποτελέσματα εξαμήνου για τον όμιλο Μυτιληναίου

0

Ο όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, στο οποίο εμφανίζεται ανθεκτικός σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


mitilinaios_portraitΤα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
– Μείωση καθαρού δανεισμού το Α’ Εξάμηνο του 2013 κατά €170 εκατ., από €725 εκατ. σε €555 εκατ., ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των θετικών ταμειακών ροών, και μείωσης του οφειλόμενου ΦΠΑ από το Δημόσιο.
– Αύξηση κύκλου εργασιών στα €730,8 εκατ. (+2,3%), λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στα €102,2 εκατ. (+28%) και καθαρής κερδοφορίας στα €12,5 εκατ. (+47%) παρά τις αυξημένες αποσβέσεις, το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος και την περαιτέρω φορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας.
– Ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης για το 100% του δανεισμού της μητρικής, ύψους €243 εκατ. για 3 συν 2 χρόνια.
– Η ΜΕΤΚΑ καταγράφει σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και αυξάνει τη ρευστότητα της.
– Αυξημένη συνεισφορά του Τομέα Ενέργειας που ενισχύθηκε από τη λειτουργία της KORINTHOS POWER για ολόκληρο το εξάμηνο.
– Εμφανή τα αποτελέσματα της δραστικής μείωσης κόστους στον Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων – Επαναφορά σε λειτουργική κερδοφορία.


Ειδικότερα, στο Α’ Εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €731 εκατ., έναντι των €714 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. από €80,0 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 28%. Η συγκεκριμένη επίδοση, αν και αγγίζει τα ιστορικά υψηλά του Ομίλου, εν μέρει μόνο αποτυπώνεται στη βελτίωση των καθαρών κερδών, καθώς αυτά επιβαρύνονται από αυξημένες αποσβέσεις (όλα τα εργοστάσια και εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία) και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το Α’ εξάμηνο του 2013 καταγράφεται αύξηση 47% στα €12,5 εκατ. έναντι €8,5 εκατ. την ίδια περίοδο του 2012.


Στο Α’ Εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος παρουσιάζει αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, ισόρροπη συνεισφορά των τομέων δραστηριοποίησης, ισχυρές ταμειακές ροές και ταχύτατη αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα €555 εκατ. από €725 εκατ. στο τέλος του 2012.


Ο Τομέας Έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα €289,9 εκατ., στο Α’ Εξάμηνο του 2013, έναντι €298,7 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €45,3 εκατ. από €50,6 εκατ. πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €46,4 εκατ. έναντι €40,2 εκατ. το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 15%. Το επόμενο διάστημα, η ΜΕΤΚΑ θα επικεντρωθεί στην επιτυχημένη εκτέλεση των συμβάσεων στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων στις υπάρχουσες, αλλά και σε νέες αγορές, ώστε να ενισχύσει το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο το οποίο ανήλθε σε €1,6 δις. στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2013.


Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις, καθώς επηρεάζεται από τις αδύναμες διεθνείς τιμές αλουμινίου στο LME, το αυξημένο ενεργειακό κόστος αλλά και τις ισχυρότατες φορολογικές πιέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύκλος εργασιών του Τομέα παρέμεινε σε συγκρίσιμα επίπεδα με το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα €224,5 εκατ., από €232,6 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €9,7 εκατ., έναντι ζημιών €0,3 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2012, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική κοστολογική βελτίωση που έχει επιτευχθεί, μέσω της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ». Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος συνετέλεσε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των χαμηλών διεθνών τιμών αλουμινίου (χαμηλό 4ετίας στο LME). Σε διεθνές επίπεδο συντελείται προσπάθεια υποστήριξης αντίστοιχων επενδύσεων στη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία (πρόσφατο παράδειγμα το εργοστάσιο St. Jean-de-Maurienne στη Γαλλία), σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου έχουν επιβληθεί 8 νέοι διαφορετικοί ειδικοί φόροι, οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.


Ο Τομέας Ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2013. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €219,7 εκατ. από €198,5 εκατ., το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε €48,6 εκατ. έναντι €33,5 εκατ., σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενισχυμένα και από τη λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Korinthos Power για ολόκληρο το εξάμηνο.
Ο Όμιλος, κατέχοντας πλέον διψήφιο μερίδιο αγοράς (10%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, μέσω της λειτουργίας των πιο σύγχρονων και αποδοτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, είναι στρατηγικά τοποθετημένος, ώστε να ωφεληθεί τα μέγιστα από τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς.


Για το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας περαιτέρω το εξωστρεφές του προφίλ.
Επίσης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν λήψεως των προβλεπομένων εκ του νόμου εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους €243 εκατ. για 3 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα χρόνια (σύνολο 5 χρόνια).


Η σημαντική αυτή εξέλιξη βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.