1. Home
  2. Νέα
  3. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 3 νέες ΕΠΑ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 3 νέες ΕΠΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 3 νέες ΕΠΑ

0

Η ΔΕΠΑ, με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, για την απόκτηση μεριδίου στις νέες ΕΠΑ, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, από ξένους επενδυτές.


natgasΑναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΠΑ:
«H ΔΕΠΑ προσκαλεί Επιχειρήσεις Αερίου και Ομάδες Επιχειρήσεων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προεπιλογής τριών διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για την ανάληψη ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής 35% σε κάθε μία από τις Εταιρίες Παροχής Αερίου («ΕΠΑ») Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι ΕΠΑ θα συσταθούν από τον ιδιώτη επενδυτή και τη ΔΕΠΑ από κοινού και θα λειτουργούν στα διοικητικά όρια των αντίστοιχων γεωγραφικών περιφερειών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου η οποία θα εκδοθεί για κάθε ΕΠΑ και θα ισχύει για τριάντα (30) έτη.


Η ΔΕΠΑ θα εκχωρήσει σε κάθε ΕΠΑ τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών διανομής φυσικού αερίου, τα υφιστάμενα συμβόλαια προμήθειας πελατών με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου που δεν υπερβαίνει τις εκατό γιγαβατώρες (100 GWh), όπως επίσης και τα δικαιώματα (α) εκμετάλλευσης του ήδη κατασκευασμένου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην αντίστοιχη περιοχή αρμοδιότητάς της, (β) προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην αντίστοιχη περιοχή αρμοδιότητάς της και(γ) πώλησης φυσικού αερίου σε όλους τους καταναλωτές στην αντίστοιχη περιοχή αρμοδιότητάς της, των οποίων η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου δεν υπερβαίνει τις εκατό γιγαβατώρες (100 GWh). Ο ιδιώτης επενδυτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για κάθε ΕΠΑ, θα αναλάβει τη διοίκηση της αντίστοιχης ΕΠΑ.


Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης παρέκκλισης που χορηγήθηκε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ανωτέρω δικαιώματα (α) έως (γ) θα ασκούνται αποκλειστικά από τις ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μία εικοσαετή περίοδο, και από την ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας για μία δεκαετή περίοδο.


Συγκεκριμένα, αναφορικά με το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου, κάθε ΕΠΑ θα έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παρέκκλισης, το αποκλειστικό δικαίωμα να πωλεί, εντός της γεωγραφικής της περιοχής, συγκεκριμένες ανώτατες ποσότητες φυσικού αερίου ετησίως, των οποίων το ύψος καθορίζεται στην απόφαση παρέκκλισης. Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαιτούμενη έγκριση σχετικά με τη σκοπούμενη κρατική ενίσχυση των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν οι ΕΠΑ για την επέκταση των υποδομών διανομής στις ανωτέρω τρεις γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου.


Εκτιμάται ότι, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών επενδυτικών σχεδίων, τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελούνται από αγωγούς μήκους περίπου 500 – 750 χλμ. ανά ΕΠΑ και θα διανέμουν φυσικό αέριο όγκου της τάξης των 100 – 200 εκατομμυρίων Nm3 ετησίως ανά ΕΠΑ.


Όσοι προεπιλεγούν για τους ως άνω διαγωνισμούς των ΕΠΑ θα λάβουν την Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς, τα Συμβατικά Τεύχη και σχετικό πληροφοριακό υλικό για κάθε ΕΠΑ, όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση για Προεπιλογή. Επιπροσθέτως, θα τους παρασχεθεί το δικαίωμα να ζητήσουν επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου.


Για τους διαγωνισμούς μπορούν να προεπιλεγούν: (α) Επιχειρήσεις Αερίου με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς προμήθειας (πώλησης) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές ή/και κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, και (β) Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει μία τουλάχιστον τέτοια Επιχείρηση Αερίου, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διαθέτει τουλάχιστον καταστατική μειοψηφία στην εν λόγω Ομάδα Επιχειρήσεων και θα έχει τη διοίκησή της.


Τα ειδικότερα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις Αερίου (ή/και τρίτοι υποστηρικτές που παρέχουν δάνεια εμπειρία, κατά περίπτωση) για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης τεχνικής εξειδίκευσης και εμπειρίας καθώς και της οικονομικής τους δυνατότητας καθορίζονται στην Πρόσκληση για Προεπιλογή.


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να προεπιλεγούν, ώστε να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς των ΕΠΑ, μπορούν να ζητήσουν την Πρόσκληση για Προεπιλογή, αποστέλλοντας αίτημα μέσω του σχετικού link της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ (www.depa.gr). Στο αίτημα θα πρέπει να γίνεται σαφώς εμφανές το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ο αιτών και να δίδονται σχετικά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, φαξ).


Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή λήγει την 21η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:30. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των αιτήσεων για προεπιλογή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις επί της Πρόσκλησης για Προεπιλογή ή/και τη διαδικασία του διαγωνισμού μέσω του σχετικού link της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ ή με φαξ στο 210 2751731 έως την 11η Οκτωβρίου 2013».