1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ολοκλήρωση Εργασιών Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας
Ολοκλήρωση Εργασιών Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας

Ολοκλήρωση Εργασιών Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας

0

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013, οι διήμερες εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο οποίο συμμετείχε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου.


family photo Informal Meeting Energy MinistersΚατά την διεξαγωγή του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, Jaroslaw Pietras, ενόψει προσεχούς διμερούς τους συνάντησης για την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε., καθώς και με τον Βρετανό Υπουργό Ενέργειας, Michael Fallon, αναφορικά με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και ενεργειακά θέματα που θα διαχειριστεί η Ελληνική Προεδρία.


Ακολουθούν τα σημεία παρέμβασης του Υφυπουργού στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου ανά θεματική.


Πλαίσιο για τις πολιτικές για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030
Θα ήθελα να συγχαρώ τον Λιθουανό Υπουργό Ενέργειας κ. Jaroslav Neverovic για την άψογη διοργάνωση του σημερινού Συμβουλίου, που μας έδωσε τη δυνατότητα για μία γόνιμη συζήτηση. Περαιτέρω, λόγω της θεματολογίας του, δημιούργησε στέρεες βάσεις για την επερχόμενη Ελληνική Προεδρία, κατά την οποία η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα αποτελέσει θεμελιώδη προτεραιότητα.


Χαιρετίζουμε τη συζήτηση αναφορικά με το ποιοι στόχοι θα μπορούσαν να προωθήσουν με τον βέλτιστο, απλούστερο, και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο την ενεργειακή και κλιματική πολιτική κατά την περίοδο μέχρι το 2030, και εάν η τρέχουσα προσέγγιση μπορεί να εξορθολογιστεί.


Μια ενδεχόμενη ανάλυση από πλευράς της Επιτροπής αναφορικά με το αν η θεσμοθέτηση ενός νέου στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, κρίνεται καταρχήν θετικά από την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από πιθανούς συμβιβασμούς η δυνατότητα των δημόσιων πολιτικών, που κατευθύνουν τη βιομηχανία, την έρευνα και την αγορά και εξυπηρετούν πολλαπλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους.


Ο στόχος του 2020 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Από την άποψη αυτή, ενδεχόμενος καθορισμός ενός νέου στόχου για το 2030 θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός νέων μακροπρόθεσμων στόχων είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να προβλεφθούν τεχνολογικές μεταβολές, διάφοροι οικονομικοί παράγοντες και οι δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, τη βιομηχανία και την ίδια την τεχνολογία.


Ενδεχόμενοι αυστηρότεροι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι είναι βέβαιο πως θα επηρεάσουν κάθε Κράτος-Μέλος σε διαφορετικό βαθμό. Από αυτή την άποψη ο διαμοιρασμός των βαρών θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ως μέρος του νέου πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους και σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες. Η διεθνής οικονομική κρίση, η οποία έχει θέσει ανόμοιες πιέσεις στις οικονομίες των διαφόρων Κρατών-Μελών θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη.


Η Ευρωπαϊκή πολιτική μετά το 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίζει και να στηρίζει τους τρεις συμφωνηθέντες κύριους στόχους: την ασφάλεια εφοδιασμού, την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα.


Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως και συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε. ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού, η οποία προσδιορίζει τα έργα υποδομής της.


Όσον αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου, πρωταρχικό μέλημα είναι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται εγγενώς με την ενεργειακή εξάρτηση, μέσα από την ενίσχυση της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας εφοδιασμού, διαμέσου της διαφοροποίησης των πηγών και των προμηθειών.


Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να αναπτυχθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο νότιο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη διαφοροποίηση των πηγών και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων της ΕΕ, κρίνουμε ουσιαστικό η ΕΕ να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των χερσαίων και θαλάσσιων ερευνών, καθώς και την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, παράλληλα με την προώθηση των ΑΠΕ και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.


Εξωτερική Διάσταση Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής
Η Ελλάδα έχει σταθερά υποστηρίξει προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής των Κρατών-Μελών, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και την αειφορία.


Μολονότι θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η ελευθερία των Κρατών-Μελών ως προς την χάραξη των επιλογών που αφορούν στον ενεργειακό εφοδιασμό, υπάρχουν θέματα για τα οποία το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας θα μπορούσε να ανταλλάξει απόψεις ώστε να επιτευχθεί μία πιο συντονισμένη προσέγγιση.


Στον τομέα των υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και αέριο) σημειώνουμε τα εξής:
– Την εφαρμογή μιας πιο συστηματικής προσέγγισης ως προς την ασφάλεια των χερσαίωνκαι θαλάσσιων ερευνών, καθώς και την παραγωγή εγχώριων πηγών ενέργειας.
– Την προώθηση της ανάπτυξης ενός διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ε.Ε και τις πηγές που βρίσκονται στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.
– Αναφορικά με τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η Ε.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίσει με προσοχή την πολιτική μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να διασφαλιστεί πως οι τιμές ενέργειας παραμένουν προσιτές προς τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
– Η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της περιφερειακής ένταξης, ώστε το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Θεσμικό Πλαίσιο (Energy Acquis) της ΕΕ να επεκταθεί στις γείτονες χώρες μέσα από το θεσμό της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία συστάθηκε με την κύρωση της Συνθήκης των Αθηνών. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της ισχύος της Ενεργειακής Κοινότητας και μετά το 2016.
– Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της αγοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θεωρούμε την εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου απαραίτητη για την εξασφάλιση ανοικτών συνθηκών αγοράς. Η Ε.Ε. θα πρέπει επομένως να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.
– Ο προσδιορισμός των Έργων Ενδιαφέροντος για την Ενεργειακή Κοινότητα (Project of Energy Community Interest, PECI) είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου.
– Θα μπορούσε να προωθηθεί η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των βιομηχανικών και ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί πως ειδικότερα ενεργειακά ζητήματα, όπως η πρόσβαση στους πόρους και τα δίκτυα και η κανονιστική σύγκλιση σχετικά με τις πολιτικές τιμολόγησης, εξετάζονται στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών συμφωνιών της ΕΕ, καθώς και στο πλαίσιο των διαλόγων της Ένωσης με τρίτες χώρες.
– Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σαφώς επηρεάζεται από την τιμή της ενέργειας και, ως εκ τούτου, όσον αφορά το φυσικό αέριο, η ΕΕ θα μπορούσε να συνεχίσει να προωθεί με τους εταίρους της, την αυξανόμενη τάση για μεγαλύτερη ευελιξία, συνυπολογισμό των τιμών hub στη φόρμουλα τιμολόγησης, καθώς και ενίσχυση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες μορφές φυσικού αερίου.


Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όπως επίσης ο εξορθολογισμός και η σταδιακή εναρμόνιση των υποστηρικτικών μέτρων για τις ΑΠΕ, αποτελούν σημεία-κλειδιά για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.


Θεωρούμε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να δώσει έμφαση ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα παραμείνει απομονωμένη από πλευράς ενεργειακών διασυνδέσεων. Ειδικά στην Ελλάδα, χρειάζεται να γίνουν υποδομές, απαραίτητες για την διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, αλλά και με το χερσαίο δίκτυο.


Είμαστε υπέρ του καθορισμού ενός πλάνου για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων. Παρ’ όλα αυτά ο βαθμός στον οποίο θα υιοθετηθούν τα έξυπνα δίκτυα σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κόστους-ωφελειών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες, αλλά και τους οικονομικούς περιορισμούς που στην τρέχουσα συγκυρία τίθενται για αρκετά Κράτη-Μέλη.


Όσον αφορά στα έργα υποδομών που διασφαλίζουν τον εφοδιασμό της ΕΕ μέσω διαφοροποιημένων πηγών και οδεύσεων, η Ελλάδα θα υποστηρίξει διασυνδέσεις με πηγές, οδεύσεις και εταίρους που προσθέτουν υψηλότερη ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.


Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να παραμείνει ως κεντρικός στόχος για την Ευρωπαϊκή και εθνική ενεργειακή πολιτική των Κρατών-Μελών. Θα πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τα άμεσα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά επιπρόσθετα τον έμμεσο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο αντιστοίχων πρωτοβουλιών σε θέματα όπως η μείωση της ανεργίας και η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας.


Για να υπάρξει ουσιαστική ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο κανένα Κράτος-Μέλος ή περιοχή να μην παραμείνει αποκλεισμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Τα κενά που υπονομεύουν την ολοκλήρωση της αγοράς είναι μία πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως άμεση προτεραιότητα, μέσα από την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.


Παρότι υποστηρίζουμε ότι οι σχετικές επενδύσεις στα έργα υποδομών θα πρέπει να υλοποιούνται με όρους αγοράς, τα κοινοτικά εργαλεία θα είναι ουσιώδη στην προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων.


Αναμένουμε ότι η εφαρμογή του ενεργειακού πακέτου υποδομών θα παράσχει όλα τα απαραίτητα ρυθμιστικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών.


Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί η επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών. Ειδικά για τα Κράτη-Μέλη της περιφέρειας, αυτός ο στόχος συναρτάται σημαντικά με την ανάπτυξη υποδομών και διασυνδέσεων.