1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Αγωγές Παραγωγών κατά ΛΑΓΗΕ για τις οφειλές
Αγωγές Παραγωγών κατά ΛΑΓΗΕ για τις οφειλές

Αγωγές Παραγωγών κατά ΛΑΓΗΕ για τις οφειλές

0

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, αποστέλλει επιστολή προς τους τους κ.κ. Γ.Παναγή, Α. Τόκα και Π Τσικούρα με θέμα τις αγωγές των Παραγωγών κατά του ΛΑΓΗΕ για υπερήμερες οφειλές.


OΑναλυτικότερα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Αξιότιμοι κύριοι.


Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα και κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεγάλο αριθμό παραγωγών για τη διεκδίκηση σε βάρος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. των οφειλομένων ποσών για τα οποία έχει καταστεί αυτή υπερήμερη, σας ενημερώνουμε τα εξής:


1. Όπως γνωρίζετε, η πληρωμή των παραγωγών εκ μέρους της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται μάλιστα ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να υπερβαίνουν συχνά τους 8 μήνες. Η πρακτική αυτή της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών σε πλήρη οικονομική αδυναμία, δεδομένου μάλιστα ότι υποχρεούνται στην καταβολή του ΦΠΑ αλλά και στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους. Πέραν τούτου, διαφαίνεται πλέον ορατός ο κίνδυνος να προταθεί εκ μέρους της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. η διαπραγμάτευση με τους παραγωγούς των συσσωρευμένων οφειλών της, σε βάρος ασφαλώς των τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη αύξηση των οφειλών της εταιρείας συνιστά, από τη δική της σκοπιά, διαπραγματευτικό όπλο υπέρ αυτής. Τέλος, δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί ο κίνδυνος πτώχευσης της εταιρείας.


2. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται, κατά την άποψή μας, αναγκαία η συλλογική και οργανωμένη αντίδραση των Παραγωγών, προκειμένου να διασφαλιστούν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα συμφέροντά τους. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, στο παρόν στάδιο, η έγερση αγωγών κατά της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., με τις οποίες θα διεκδικούνται τα ποσά για τα οποία αυτή είναι υπερήμερη, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 12 των συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση που, όπως είναι πιθανόν, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. καταβάλει έως την ημερομηνία συζήτησης των αγωγών τα οφειλόμενα, οι ενάγοντες παραγωγοί θα διεκδικήσουν τους τόκους υπερημερίας και τους τόκους επιδικίας (οι πρώτοι εκκινούν από την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 12 των συμβάσεων προθεσμίας, ενώ οι δεύτεροι από την επίδοση της αγωγής στην εταιρεία, «τρέχουν» δε έως την πλήρη εξόφληση). Επιπλέον, θα επιχειρηθεί, με τις ίδιες αγωγές, η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί οι παραγωγοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 των συμβάσεων.


3. Κατά την άποψή μας, η έγερση των εν λόγω αγωγών συνιστά, στην παρούσα φάση, την πλέον ενδεδειγμένη νομική οδό, αφενός για τη διασφάλιση των ποσών που τους οφείλονται, αφετέρου δε ως δραστικός μηχανισμός πίεσης προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και διαπραγματευτικό όπλο των παραγωγών.


4. Η Δικηγορική Εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στην απόφαση των παραγωγών πελατών της να διεκδικήσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τα συμφέροντά τους, είναι έτοιμη να αναλάβει την έγερση των εν λόγω μαζικών αγωγών κατά της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας προτείνεται το ποσοστό του 3,6% επί των ποσών που θα επιδικασθούν στους παραγωγούς, είτε κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης είτε με εξωδικαστικό συμβιβασμό.


Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί μικρό τμήμα των τόκων που θα επιδικασθούν στους παραγωγούς. Οι παραγωγοί θα επιβαρυνθούν μόνον με τα αναγκαία δικαστικά έξοδα και το δικαστικό ένσημο (περίπου 11 τοις χιλίοις), το οποίο, σημειωτέον, καταβάλλεται έως τη συζήτηση της αγωγής και εφόσον δεν έχει στο μεταξύ υπάρξει εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Τα ποσά αυτά θα τους επιστραφούν εφόσον η αγωγή έχει θετική έκβαση.


5. Σε περίπτωση που αποφασιστεί τούτο, παρακαλούμε κάθε παραγωγός να μας αποστείλει το συντομότερο δυνατόν, τα κάτωθι έγγραφα: α) Αντίγραφο της συμβάσεως, β) αντίγραφα των τιμολογίων για τα οποία η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έχει καταστεί υπερήμερη, γ) το Καταστατικό της εταιρείας και το πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. αυτής, δ) υπογεγραμμένο εις τριπλούν το επισυναπτόμενο σχέδιο πληρεξουσίου – εργολαβικού με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.