1. Home
  2. Νέα
  3. ΔΑΦΝΗ: Ενεργειακά αποδοτικότερες συμβάσεις
ΔΑΦΝΗ: Ενεργειακά αποδοτικότερες συμβάσεις

ΔΑΦΝΗ: Ενεργειακά αποδοτικότερες συμβάσεις

0

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησής της, συνέταξε και διαθέτει δωρεάν Ενημερωτικό Οδηγό με κατευθύνσεις για Ενεργειακά Αποδοτικότερες Δημόσεις Συμβάσεις.


environmental-issuesΟ Οδηγός είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας του Δικτύου ΔΑΦΝΗ με Ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EFFECT που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» καθώς και συνεργασίας με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συμβολής από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στελέχη της κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΚΑ, Γ.Γρ. Εμπορίου, Γ.Γρ. Δημ. Έργων κλπ) και των τοπικών υπηρεσίων των νησιωτικών Δήμων. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ενότητα EFFECT στον δικτυακό τόπο του ΔΑΦΝΗ: www.dafni.net.gr


Ο Οδηγός απευθύνεται καταρχήν στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης αλλά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει αρχικά όλο το βασικό Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζονται οι νέες κατευθύνσεις και στη συνέχεια παρέχει οδηγίες και συστάσεις για τους τρόπους που διαθέτει η διοίκηση προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ώστε να περιοριστούν οι πάσης φύσεως φραγμοί που σήμερα εμποδίζουν την εφαρμογή των νέων μεθόδων.


Βασικό μέρος του κειμένου αποτελούν τα συγκεκριμένα κριτήρια/πρότυπα/όρια που προτείνονται για κάθε έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς εφαρμογής: Κατασκευή-κτίριο/φωτισμός/μεταφορές/εξοπλισμός γραφείου. Επίσης προτείνονται συγκεκριμένα εργαλεία ανάλογα με την περίπτωση, για τον υπολογισμό της βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους/οφέλους για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται καθώς και με το όφελος για το περιβάλλον μέσα από τη μείωση εκπομπής Διοξειδίου του Άνθρακα.


Τέλος σημαντικό συστατικό του Οδηγού, αποτελεί το τελευταίο τμήμα του κειμένου το οποίο παραθέτει τους σημαντικότερους δικτυακούς τόπους, για καλύτερη και λεπτομερέστερη ενημέρωση ή για “ on- line” εύκολη χρήση εργαλείων υπολογισμού.


Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τομέας που στην Ελλάδα δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς ως προς τη σημασία του και τη δυνατότητα συμβολής του στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτιμάται ότι μέχρι και 20% από την συνολική εξοικονόμηση μιας χώρας, θα μπορούσε να προέλθει από τις διαδικασίες δημοσίων δημοπρατήσεων και υλοποίησης έργων και προμηθειών, αν αυτές περιλάμβαναν συγκεκριμένους όρους και κριτήρια σε όλα τους τα στάδια, για μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση των παραδοτέων.


Το ΔΑΦΝΗ προκειμένου να συμβάλει στην αναβάθμιση αυτής της πλευράς του ενεργειακού ζητήματος και με τη βοήθεια του έργου EFFECT ( www.effectproject .eu) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, εκτός της εκπόνησης του Οδηγού έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές δράσεις τόσο για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις δημόσιες υπηρεσίες των Δήμων του Αιγαίου, όσο και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις βασικές αρχές, τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις αλλά και τους τρόπους ή τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την δημοπράτηση και τη σύναψη μιας σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή της.