1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Διαβούλευση για τις αλλαγές της ΡΑΕ
Διαβούλευση για τις αλλαγές της ΡΑΕ

Διαβούλευση για τις αλλαγές της ΡΑΕ

0

Στη διατύπωση ενός συνόλου μεθοδολογικών αρχών για την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας σχετικά με τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης Συστήματος και Δικτύου προχώρησε η ΡΑΕ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.


raeΟι συγκεκριμένες προτεινόμενες αλλαγές έρχονται σε συνέχεια των από 29.11.2012 «Τελικών Προτάσεων της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/elecmarktreorg.csp), και μέχρι την ολοκλήρωση της αναλυτικής μελέτης που έχει ήδη προκηρύξει η ΡΑΕ, με την οποία θα καθοριστεί το νέο ρυθμιστικό μοντέλο για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης Συστήματος και Δικτύου βάσει μεθοδολογίας παροχής κινήτρων, και με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση των υφιστάμενων τιμολογίων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.


Πρόκειται για προτεινόμενη μεθοδολογία με μεταβατικό χαρακτήρα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέσπιση της νέας μεθοδολογίας παροχής κινήτρων.
Οι σημαντικότερες μεθοδολογικές αλλαγές που προτείνει η ΡΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:


Ρυθμιστική Περίοδος
– Αλλαγή σε 3-ετή ρυθμιστική περίοδο, η οποία θα ισχύσει για πρώτη φορά τη χρονική περίοδο 2015 – 2017. Από το 2018 και μετά, θα εξεταστεί περαιτέρω διεύρυνση της ρυθμιστικής περιόδου (π.χ. σε 5-ετή).


Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου
– Εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή σε πραγματική και όχι ονομαστική αξία, για όλα τα έτη της ρυθμιστικής περιόδου, καθώς και επικαιροποίησή του ετησίως, βάσει συγκεκριμένου δείκτη πληθωρισμού (π.χ. δείκτη τιμών καταναλωτή).
– Προσδιορισμός μεθοδολογικών αρχών για την εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους επενδύσεων, και σύνδεσή τους με δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων από το Διαχειριστή υπηρεσιών.
– Υπολογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με την οικονομική ζωή των παγίων, αντί της λογιστικής ωφέλιμης ζωής.
– Υπολογισμός της απόδοσης κεφαλαίου βάσει πραγματικού, προ-φόρου συντελεστή απόδοσης (σήμερα χρησιμοποιείται ο ονομαστικός προ-φόρου συντελεστής), καθώς και βάσει σαφώς αποτυπωμένης μεθοδολογίας.
– Αφαίρεση του κόστους και της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων για παροχή μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (π.χ. έσοδα από ενοικίαση οπτικών ινών, έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού, έσοδα από συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, κ.λπ.) από το εγκεκριμένο επιτρεπόμενο έσοδο (εφ’ όσον καταστεί δυνατός ο διαχωρισμός). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός του κόστους και των απασχολούμενων κεφαλαίων, τα έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ή από λοιπές πωλήσεις θα συνεχίσουν να αφαιρούνται από το επιτρεπόμενο έσοδο που ανακτάται μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.


Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
– Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) στηρίζεται στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (υφιστάμενο Μητρώο Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς σκοπούς).
– Σε κάθε ρυθμιστική περίοδο, η ΡΠΒ θα αναπροσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποσύρσεις, αποσβέσεις και προσθήκες νέων παγίων, στην αξία κτήσης τους και από την ημερομηνία υλοποίησής τους.
– Αναπροσαρμογή της ΡΠΒ σε κάθε ρυθμιστικό έλεγχο, με βάση τον πληθωρισμό, σε αντιστοιχία με την εφαρμογή του πραγματικού συντελεστή απόδοσης.
Προσαρμογή εσόδων (μηχανισμοί κινήτρων)
– Προτείνεται, για έργα ειδικού ενδιαφέροντος, η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικό πρόσθετο όφελος στην εθνική οικονομία, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, εν τέλει, στον τελικό καταναλωτή, να αναγνωρίζεται επιπλέον απόδοση (+Χ% στην εύλογη απόδοση που εγκρίνεται επί της ΡΠΒ), η οποία θα συνδέεται με την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, ώστε να υπάρχει κίνητρο για την επιτυχή, και μέσα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσή του.
– Τα έσοδα του Διαχειριστή δεν προσαρμόζονται για τη διαφορά μεταξύ των προϋπολογιζόμενων επενδύσεων και των πραγματικών βάσει απολογισμού (με εξαίρεση μη δικαιολογημένες αποκλίσεις από τον προγραμματισμό, όπως π.χ. η μη υλοποίηση ή η καθυστέρηση υλοποίησης μιας επένδυσης), ώστε να δίνεται κίνητρο στο Διαχειριστή να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του στο σκέλος των επενδύσεων.
– Τα έσοδα του Διαχειριστή δεν προσαρμόζονται για τη διαφορά μεταξύ των προϋπολογιζόμενων λειτουργικών δαπανών και των πραγματικών βάσει απολογισμού, ώστε να δίνεται κίνητρο στο Διαχειριστή να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του. Ιστορικά στοιχεία λειτουργικών δαπανών θα λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών της επόμενης ρυθμιστικής περιόδου.
– Παρακολούθηση και προσαρμογή των εσόδων εντός της ρυθμιστικής περιόδου, προς αποφυγή σημαντικών διακυμάνσεων στα τιμολόγια των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τυχόν επιπτώσεις στις χρηματοροές του Διαχειριστή.
– Πρόνοια εξομάλυνσης των προβλεπόμενων εσόδων μεταξύ ρυθμιστικών περιόδων, προς αποφυγή σημαντικών διακυμάνσεων στα τιμολόγια των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τυχόν επιπτώσεις στις χρηματοροές του Διαχειριστή, καθώς και στη δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων.
– Διερεύνηση της εισαγωγής, μετά το 2017, μηχανισμών επιμερισμού, μεταξύ καταναλωτών και Διαχειριστή, του οφέλους που θα επιτυγχάνεται από την εφαρμογή κινήτρων μείωσης των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών εξόδων του Διαχειριστή. Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο κινήτρων θα είναι γνωστό πριν από την έναρξη της ρυθμιστικής περιόδου και σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της.


Η ΡΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της προτεινόμενης ως άνω μεθοδολογίας έως και την 20η Ιανουαρίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:elecodes-system@rae.gr, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη από την Αρχή στη διαμόρφωση των τελικών τροποποιήσεων του Κεφαλαίου 59 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.


Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν ωστόσο επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του, τότε θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.


tags: