1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Διευκρινίσεις από τη ΔΕΗ για την Γενική Συνέλευση
Διευκρινίσεις από τη ΔΕΗ για την Γενική Συνέλευση

Διευκρινίσεις από τη ΔΕΗ για την Γενική Συνέλευση

0

Με αφορμή τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/01/2014, η επιχείρηση δίνει επεξηγήσεις για την Αλουμίνιον και θέματα αναφορικά με το ΔΣ.


sΑναλυτικότερα, η ΔΕΗ σημειώνει:


Αλουμίνιον
Όπως είναι γνωστό, από το έτος 1966 και μετά η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ ΑΕ. Μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, το Μάρτιο του 2006, ανεφύησαν έντονες διαφωνίες και διενέξεις μεταξύ των μερών αναφορικά με τους όρους προμήθειας και τιμολόγησης. Για την επίλυση των υπόψη διαφωνιών τα μέρη προσέφυγαν σε ένδικα μέσα ενώπιον τόσο τακτικών όσο και διαιτητικών δικαστηρίων.


Με την υπ’ αριθ. 1/31.10.2013 Απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στην οποία τα μέρη προσέφυγαν το 2011,το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία δύο προς ένα, μεταξύ άλλων, την εν μέρει αποδοχή της αίτησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ και επικαιροποίησε, προσάρμοσε και διαμόρφωσε τους όρους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ καθορίζοντας το συνολικό τίμημα για τη χρονική περίοδο από 1.7.2010 ως και 31.12.2013 ως εξής:


(1) σταθερό και μεταβλητό κόστος ενέργειας (ανταγωνιστικό σκέλος τιμολογίου) 36,6 €/MWh
(2) ρυθμιζόμενες χρεώσεις 4,06 €/MWh συνολικό τίμημα (3)=(1)+(2) 40,66€/MWh, στρογγυλοποιημένο σε 40,7 €/MWh


Προκειμένου να καταλήξει στην ως άνω τιμολόγηση, η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου επέλεξε να αγνοήσει τα επίσημα δημοσιευμένα και ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ καθώς και τις εκθέσεις της PwC που τέθηκαν υπόψη του Διαιτητικού Δικαστηρίου και βασίστηκε – κατά τρόπο απολύτως αδικαιολόγητο, δυσεξήγητο και εσφαλμένο – σχεδόν αποκλειστικά στις εκτιμήσεις που κάνει η ίδια η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία την προμηθεύει η ΔΕΗ.


Η ΔΕΗ ΑΕ έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι η τιμή αυτή για το ανταγωνιστικό σκέλος (36,6 €/MWh) είναι καταφανώς κάτω του κόστους της με συνέπεια να προκαλείται στη ΔΕΗ ΑΕ, άμεσα και έμμεσα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Για το λόγο αυτό η ΔΕΗ προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προσβολή και ακύρωση της πιο πάνω Διαιτητικής Απόφασης.


Σε συνέχεια της ως άνω κατά πλειοψηφία διαιτητικής απόφασης, η Εταιρεία, με στόχο τη θεμιτή προστασία των συμφερόντων της καθώς και των συμφερόντων των μετόχων της, αποφάσισε κατ’ εξαίρεση να δημοσιοποιήσει με απόλυτη διαφάνεια τα στοιχεία κόστους της προκειμένου να καταδείξει προς κάθε ενδιαφερόμενο το τεράστιο μέγεθος της απόκλισης μεταξύ της τιμής που αυθαίρετα και αναιτιολόγητα επιδίκασε η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου και του πραγματικού κόστους της ΔΕΗ.


Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε. ανέθεσε στην εταιρεία ERNST&YOUNG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., οι οποίοι είναι οι τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Επιχείρησης, την επαλήθευση των υπολογισμών της ΔΕΗ αναφορικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα (MWh), τόσο για τις λιγνιτικές μονάδες όσο και για το σύνολο των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων του διασυνδεδεμένου συστήματος για τις χρήσεις 2009 έως 2012. Τα βασικά στοιχεία της εν λόγω Έκθεσης δημοσιοποιήθηκαν από τη ΔΕΗ στις 25-11-20132
Σε συνέχεια της εν λόγω ανακοίνωσης, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 3-12-2013 λεπτομερές κείμενο ανάλυσης όπου εκτίθενται 16 βασικά λάθη και παραλείψεις στους υπολογισμούς για το κόστος λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ που κατέθεσε ενόρκως στο Διαιτητικό Δικαστήριο εν ενεργεία στέλεχος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και που η πλειοψηφία του Διαιτητικού Δικαστηρίου υιοθέτησε άκριτα θεωρώντας πως «συνιστούν τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία κόστους», αγνοώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία που εγγράφως κατέθεσε ο Συμβουλευτικός Οίκος PwC Λονδίνου για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. Ενδεικτικά, τα λάθη αφορούν σε εσφαλμένη περίοδο αναφοράς (2009 αντί 2010- 2013), χρήση εσφαλμένων στοιχείων για βασικά μεγέθη όπως ποσότητες και κόστος λιγνίτη, αγνόηση δημοσιευμένων στοιχείων, χρήση ελλιπών στοιχείων, αυθαίρετες αναγωγές, λάθη σε πράξεις, χρήση εσφαλμένων τύπων, υποτιμημένη απόδοση κεφαλαίων για τα ορυχεία, μηδενική απόδοση κεφαλαίων για την παραγωγή, αγνόηση σημαντικών στοιχείων κόστους όπως το κόστος CO2.


Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση του στελέχους της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ αλλά με τα πραγματικά στοιχεία και χωρίς εσφαλμένες πράξεις και τύπους, καταλήγει κανείς στα πραγματικά στοιχεία κόστους λιγνιτικής παραγωγής που η ΔΕΗ είχε ήδη ανακοινώσει, ήτοι 56,7 €/ MWh για το 2009.


Όσον αφορά τη σχέση με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΔΕΗ ΑΕ, για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, προέβη στα ακόλουθα :
1. Στις 6.11.2013 αποφασίστηκε η καταγγελία της σχέσης μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και η παύση εκπροσώπησης των καταχωρημένων μετρητών των εγκαταστάσεων στη Βοιωτία με ισχύ από την 18η Νοεμβρίου 2013 .


2. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ απέστειλε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 Εξώδικες Δηλώσεις προς τη ΔΕΗ ΑΕ ζητώντας την ανάκληση της υπόψη απόφασης.


3. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έστειλε στις 13.11.2013 επιστολή στη ΔΕΗ, διατυπώνοντας την άποψη ότι η προθεσμία που θα απαιτείτο να τεθεί για την εκτέλεση της εντολής της ΔΕΗ για άρση εκπροσώπησης θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη
των δέκα (10) ημερών από τη λήψη της καταγγελίας και θέτοντας το ερώτημα προς τη ΔΕΗ, αν εμμένει στην ισχύ της καταγγελίας και την άρση εκπροσώπησης την 18.11.2013.


4. Σε συνέχεια αυτού, στις 14.11.2013, η ΔΕΗ ΑΕ ενημέρωσε την ΑΔΜΗΕ ΑΕ ότι εμμένει στη δήλωσή της για παύση εκπροσώπησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ και ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προχωρήσει στην υλοποίησή της σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31.12.2013. Παράλληλα, και δεδομένου ότι η υπόψη Διαιτητική Απόφαση ουδέν αποτέλεσμα παρήγαγε πέραν της 31.12.2013, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου, η έναρξη διαπραγματεύσεων με την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, εφόσον αυτή επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ ΑΕ από 1.1.2014 και εφεξής, κατ΄αρχήν με βάση τα επτά (7) νέα τιμολόγια που προσφέρει η ΔΕΗ προς τους πελάτες Υψηλής Τάσης από 1.11.2013.


5. Σε υλοποίηση των παραπάνω απεστάλη σχετική τιμολογιακή πρόταση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ στις 18.11.2013, ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη των διαπραγματεύσεων.


6. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ έθεσε τα παρακάτω βασικά σημεία:
i. Η διάρκεια της Σύμβασης να είναι μακροχρόνια, έως την 31.12.2025.
ii. Την κατάρτιση εξατομικευμένης τιμολογιακής πρότασης, ανταποκρινόμενης στα χαρακτηριστικά της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
iii. Ως τιμή να ισχύσει η τιμή των 40,7 €/MWh (τιμή που ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 1/2013 Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων), στην οποία συμφωνεί να προστεθεί και το κόστος του CO2.
iv. Τη μη ύπαρξη για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ καμίας εναλλακτικής λύσης για την προμήθεια ρεύματος πλην της ΔΕΗ.
v. Την αυτόματη αυξομείωση της βασικής τιμής του σημείου iii. σε συνάρτηση με τη διεθνή τιμή αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange).


7. Ακολούθως υποβλήθηκε νέα εξατομικευμένη πρόταση τιμολογίου μονοζωνικής χρέωσης για εικοσιτετράωρη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ με σταθερή ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 1.1.2014 μέχρι την 31.12.2014.


Για την υλοποίηση των πιο πάνω, με τη συνδρομή του οίκου Συμβούλων PricewaterhouseCoopers Business Solutions (PwC), διαμορφώθηκε η νέα εξατομικευμένη πρόταση τιμολογίου μονοζωνικής χρέωσης. Η εν λόγω πρόταση οδηγεί για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου (Ενέργεια+Ισχύς+CO2) σε τιμή 59,14 €/MWh. Μετά την έκπτωση όγκου, που προσφέρεται σε όλους τους μεγάλους πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ και η οποία για τις ετήσιες καταναλώσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ ανέρχεται σε 5%, η τιμή διαμορφώνεται σε 56,18 €/MWh.


8. Η νέα αυτή πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ στις 13.12.2013, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει εκ μέρους της απάντηση. Επίσης, στην ως άνω πρόταση, η ΔΕΗ ΑΕ επεσήμανε τα ακόλουθα:
* Η ορισθείσα στην απόφαση υπ’ αριθ. 1/2013 της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (36,6 €/MWh) είναι καταφανώς κάτω του κόστους της ΔΕΗ με συνέπεια να προκαλείται στη ΔΕΗ από την εφαρμογή της τεράστια οικονομική επιβάρυνση, αλλά και στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού και χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.
*Η διαιτητική απόφαση ουδέν απολύτως αποτέλεσμα παράγει πέραν της 31.12.2013. Εξάλλου η ΔΕΗ ΑΕ έχει δηλώσει ότι πρόκειται να την προσβάλει.
* Η ΔΕΗ ΑΕ δημοσιοποίησε τα στοιχεία κόστους της, τα οποία έχουν επαληθευτεί από τον διεθνούς κύρους Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young και από τα οποία προκύπτει το τεράστιο μέγεθος απόκλισης.
* Η παρούσα διαπραγμάτευση αφορά την εξαρχής σύναψη ετήσιας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014.
* Η προβαλλόμενη από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης για την προμήθεια ρεύματος πλην της ΔΕΗ ΑΕ δεν ευσταθεί, καθότι ο ισχυρισμός αυτός συνδέεται μόνο με την οικονομικότητα της λύσης σε σχέση με άλλες υφιστάμενες δυνατότητες που έχει η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα (Pool), από εισαγωγές, από τρίτους προμηθευτές, καθώς επίσης και της δυνατότητας που διαθέτει
για αυτοτροφοδοσία.
* Η πρόταση για σύνδεση της τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη διακύμανση της τιμής του αλουμινίου διεθνώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως μη σύννομη, καθότι παραβιάζει κανόνες των Βασικών Αρχών Τιμολόγησης.


9. Στις 20.12.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
1.Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για την επίτευξη συμφωνίας επί των όρων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014, την παράταση των διαπραγματεύσεων με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ (και πέραν του χρονικού ορίου που προβλέπει ο Κώδικας) μέχρι τις 31.1.2014.
2.Η παράταση αυτή των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, την παράταση ή ανανέωση οποθενδήποτε προκυπτόντων όρων τιμολόγησης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μετά την
31.12.2013.
3. Την αναστολή εφαρμογής της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ για το ως άνω χρονικό διάστημα και την αποστολή σχετικής επιστολής προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
4. Από 1.1.2014 οι καταναλώσεις ρεύματος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, θα τιμολογούνται με βάση την τελευταία πρόταση της ΔΕΗ ΑΕ προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ
(σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 7), ή όποιας πρότασης μεταγενέστερα υποβληθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, η τιμολόγηση θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2014 σύμφωνα με τους όρους της επιτευχθείσας συμφωνίας.


Επίσης σημειώνονται τα εξής:
* Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέστειλε στις 18.12.2013 επιστολή προς τη ΔΕΗ ΑΕ με την οποία, στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας την οποία κατέθεσαν σε αυτήν στις 9.12.2013 οι εταιρείες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ Όμιλος
Επιχειρήσεων» και «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» ζητά την παροχή σειράς στοιχείων.
* Στις 23.12.2013 η ΔΕΗ ΑΕ προσέφυγε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράνομη κρατική ενίσχυση που προκύπτει από την τιμή που ορίστηκε με την πιο πάνω Διαιτητική Απόφαση.


Δοθείσης, όπως προαναφέρθηκε, της μεγάλης άμεσης και έμμεσης σημασίας, που συνεπάγεται για τη ΔΕΗ ΑΕ η συνομολόγηση των όρων τιμολόγησης με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, ως μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7.1.2014 την προσφυγή στους Μετόχους της Εταιρείας μέσω της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31.1.2014 υποβάλλοντας προς έγκριση τις μέχρι 31.1.2014 ενέργειές του επί του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.


Η ΔΕΗ ΑΕ θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, εδάφιο (δ), του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., στο Διοικητικό της Συμβούλιο συμμετέχει και ένα Μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο διορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Στις 29.6.2013 έληξε η θητεία του πρώην Μέλους του κ. Ηλία Αντωνίου και με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. πρωτ. Δ13/Β/Φ9.6.10/13018/4.7.2013 διορίστηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) κ. Φίλιππος Ταυρής με θητεία έως τις 29.6.2016. Σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως τροποποιημένος ισχύει, η Ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.


Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.


Το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αριθ. 118/10.7.2013 όρισε το Μέλος του, κ. Φίλιππο Ταυρή, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την Ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Ταυρή, ως Ανεξάρτητου Μέλους.


Επιτροπή Ελέγχου
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό, του κ., Κων/νου Ζωντανού, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο οποίος έγινε με την υπ’ αριθ. 128/17.7.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., στη θέση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Αντωνίου, η θητεία του οποίου έληξε στις 29.6.2013. Τα άλλα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ., Παναγιώτης Αλεξάκης και Νικόλαος Βερνίκος, η επικύρωση του ορισμού των οποίων έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2012.


tags: