1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Ζημίες σημείωσε η ΔΕΗ το 2013
Ζημίες σημείωσε η ΔΕΗ το 2013

Ζημίες σημείωσε η ΔΕΗ το 2013

0

Ζημιογόνο ήταν το έτος 2013 για τη ΔΕΗ, καθώς έκλεισε με απώλειες ύψους 225,3 εκ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.


dei blurΗ Επιχείρηση ανακοίνωσε ζημιές ύψους 225,3 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένης της επίπτωσης από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 εκατ. που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.) έναντι κερδών 41,8 εκατ. ευρώ το 2012. Σε ό,τι αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο σημειώνεται πως προκύπτει από την φορολόγηση με 26% της διαφοράς της λογιστικής αξίας της συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ κατά τα ΔΛΠ και εκείνης στα φορολογικά βιβλία της ΔΕΗ. Η διαφορά ανέρχεται σε € 878 εκατ. (€ 916 εκατ., έναντι € 38 εκατ.) και μέρος αυτής (€ 590 εκατ.) αποτελεί αποθεματικό που μεταφέρθηκε με καθολική διαδοχή στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και το οποίο η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να το διανείμει χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος, αφότου πραγματοποιηθεί η προαναφερθείσα επιβάρυνση φόρου για τη ΔΕΗ.


Επιπλέον, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στα αποτελέσματα του 2012 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 191,7 εκατ. από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του 2013 έχουν επιβαρυνθεί από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για την περίοδο 1/7/2010 έως 30/9/2013, με € 105,5 εκατ., μετά την οριστική εκκαθάριση και την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών.


Την ίδια στιγμή τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι € 106,7 εκατ. το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εφάπαξ επιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί (αναφορικά με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το 2012 και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το 2013), τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφώνονταν σε € 140,4 εκατ. έναντι ζημιών € 85 εκατ. το 2012.


Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 εμφανίζονται μειωμένα κατά € 120,6 εκατ. (12%) σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε € 881,6 εκατ. έναντι € 1.002,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 14,8%, έναντι 16,7% το 2012.


Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε € 5.970,8 εκατ. έναντι € 5.985,2 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 90,2 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 22,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2012, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι το 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).


Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 5.765,8 εκατ. το 2013 έναντι € 5.717,2 εκατ. το 2012 (αύξηση € 48,6 εκατ. ή 0,9%). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, καθώς και από την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την αρνητική επίδραση ύψους €16,7 εκατ. για την περίοδο 1.1.2013-30.9.2013, λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.


Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι όλη σχεδόν η αύξηση στα έσοδα σημειώθηκε στο δ’ τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,2 εκατ. (3,4%) σε € 1.416,9 εκατ. από € 1.369,7 εκατ., καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 4,1% σε σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα υπήρξε και βελτίωση του μείγματος πωλήσεων.


Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: “Το 2013, ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός καθώς οι αυξήσεις των τιμολογίων αντισταθμίστηκαν από τη μειωμένη ζήτηση και το χειρότερο μείγμα πωλήσεων. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA), εξαιρουμένης της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης σχετικά με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ το 2013 και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης σχετικά με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. το 2012, ανήλθε σε € 987,1 εκατ. το 2013 έναντι € 810,5 εκατ. το 2012 βελτιωμένη κατά 21,8% και το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε σε 16,5% από 13,5%.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2013 δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή από 1.7.2013 της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, καθώς δεν έχουμε λάβει ακόμα από τη ΔΕΠΑ τους σχετικούς υπολογισμούς. Η επίπτωση αυτή θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014.


Κατά τη διάρκεια του 2013 και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πραγματοποιήσαμε επενδύσεις ύψους € 718 εκ. σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης του παραγωγικού μας χαρτοφυλακίου, θέσαμε σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου “Αλιβέρι V” (427 MW), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός “Ιλαρίωνας” (157 MW). Συγχρόνως προχώρησε και η κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 832 MW στη Μεγαλόπολη (“Μεγαλόπολη V”).


Επιπλέον, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για μεγάλα έργα. Συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε και υπογράψαμε τους βασικούς όρους πενταετούς δανείου ύψους € 2,2 δισ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση ενδιάμεσου δανείου ύψους € 1,2 δισ. που λήγει τον Απρίλιο καθώς και άλλων δανείων των τραπεζών αυτών. Επίσης εξασφαλίσαμε δάνειο ύψους € 739 εκατ. με κάλυψη από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα V” και υπογράψαμε σύμβαση χρηματοδότησης ύψους € 235 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.”