Home Νέα Σύμβαση έργου από τη ΔΕΗ στην Αθήνα

Σύμβαση έργου από τη ΔΕΗ στην Αθήνα

0
0

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην οδό Καποδιοτρίου 27, 10432 Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ανασχεδιασμός Στεγαστικού Προγραμματισμού της Επιχείρησης μετά τη δημιουργία θυγατρικών Εταιρειών» συνολικής διάρκειας 8 μηνών.


sΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμος τίτλος σχολών της Αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ακινήτων και διαχείρισης περιουσίας (Real Estate & Property Management)
γ) Άδεια άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
δ) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής.
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. στ) Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad). ζ) Εμπειρία σε κτιριολογικό προγραμματισμό και εκτιμήσεις εμπορικών αξιών ακινήτων.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
2. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με το προαναφερόμενο υπό στοιχείο
1.(β) προσόν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με : α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ε) Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad). στ) Εμπειρία σε κτιριολογικό προγραμματισμό και εκτιμήσεις εμπορικών αξιών ακινήτων. Το αντικείμενο απασχόλησης του Αρχιτέκτονα/Εκτιμητή θα είναι: 1. Νέος σχεδιασμός στέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


Ειδικότερα: α. Θα μελετηθούν εναλλακτικά σενάρια μεταστέγασης Υπηρεσιών προκειμένου, σε συνδυασμό και με την μετακίνηση των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ σε νέα κτίρια, να διερευνηθεί η αναγκαιότητα διατήρησης των υφισταμένων μισθωτικών Συμβάσεων των κτιρίων επί των οδών Λένορμαν & Αμφιαράου, Κάνιγγος 27, Ναυρίνου 8-10, Βενιζέλου 46-48, Χαλκοκονδύλη 29, Σολωμού 56, Σολωμού 41 και 3ης Σεπτεμβρίου 7. β. Θα σχεδιαστούν οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις τόσο στα ιδιόκτητα κτίρια όσο και σε αυτά των οποίων θα προταθεί η διατήρηση της μίσθωσης και θα γίνει μια αρχική εκτίμηση του κόστους αυτών. 2. Εκτιμήσεις εμπορικών αξιών ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση (όπως π.χ. επιλεγμένα οικόπεδα), προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης τους με άλλους τρόπους όπως εκποίηση, αντιπαροχή μέσω σύμπραξης της ΔΕΗ με τρίτους κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.


Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη από ΚΕΠ την υπογραφή τους ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 15/9/2014 έως και 26/9/2014 από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη διεύθυνση: ΔΕΗ/Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης, Καποδιστρίου 27, 10432 Αθήνα. Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Αρχιτέκτονα Μηχανικού/Εκτιμητή ακινήτων». Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΟΚΚΑΛΗ Ν. (τηλ. 210 5240901) και Χ. Κολιοπούλου (τηλ. 210 5292266). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. www dei. gr. – Απασχόληση -Θέσεις εργασίας). Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία είναι ο βαθμός πτυχίου, η εμπειρία στο αντικείμενο και τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, από επιτροπή που θα συσταθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση που απασχολούμενοι αποχωρήσουν πριν τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους από την αρμόδια Επιτροπή και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα) ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και επιπλέον για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων να συνυποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Εάν οι τίτλοι σπουδών (πτυχιακοί – μεταπτυχιακοί) έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α η πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή: • Βεβαίωσης του Εργοδότη ή του Δημόσιου Τομέα (εφόσον πρόκειται για μισθωτούς του Δημοσίου) από την οποία να προκύπτει διάρκεια και το είδος εμπειρίας ή • Φωτοαντίγραφα Συμβάσεων Εργασίας, σε συνδυασμό με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
4. Τίτλοι σπουδών για την απόδειξη της γνώσης Αγγλικής γλώσσας. (Λαμβάνονται υπόψη οι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ τίτλοι γλωσσομάθειας, www.asep.gr).
5. Τίτλοι για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ (Λαμβάνονται υπόψη οι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ τίτλοι, www.asep.gr).
6. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Λαμβάνεται υπόψη η αποδεκτή από το ΑΣΕΠ εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, www.asep.gr).
7. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από το στρατό προκειμένου για τους άνδρες οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, το αργότερο κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι: «Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Επιπλέον δηλώνω ότι έχω τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και ότι δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη».


Υποβολή Αιτήσεων από 15.09.2014 έως 26.09.2014


tags: