Home Ηλεκτρισμός Προκήρυξη για τη θέση Προέδρου της ΡΑΕ

Προκήρυξη για τη θέση Προέδρου της ΡΑΕ

0
0

ΡΑΕΣτην προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης μέλους λόγω λήξης της θητείας του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προχώρησε το ΥΠΑΠΕΝ.

Ειδικότερα, στην προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.4001/2011, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

2. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ διορίζεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 11.2.2020, σύμφωνα με τις παρ.2,3 του άρθρου 7 του Ν.4001/2011(ΦΕΚ 129/Α)

3. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιων των δικαστηρίων και έχει δυνάμει του Ν.4001/2011, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ ΄εξουσιοδότηση του και των αποφάσεων της ΡΑΕ,την ευθύνη λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτου αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ν.4001/2011.

4. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα. Τα μέλη είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη Ρ.Α.Ε.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεσμεύονται από τις διατάξεις του Ν.4001/2011, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δε ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που υπάγεται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε.

7. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της Ρ.Α.Ε., με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.

8. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάμει άλλων διατάξεων, επιβάλλεται, με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 11 του Ν. 4001/2011, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν τα εν λόγω πρόσωπα ως μέλη της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

9. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α).

10. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Ε. είναι πενταετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν ανακαλούνται. Κανένα μέλος της Ρ.Α.Ε. δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο (2) θητείες. Υπό την προϋπόθεση αυτή, υποψηφιότητα για την προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να υποβάλουν και τα ενδιαφερόμενα εν ενεργεία μέλη της Ρ.Α.Ε.

11. Σε κάθε περίπτωση για τα μέλη της Ρ.Α.Ε. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4001/2011. 12. Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους, η πρόταση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για διορισμό καθώς και η γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.

12. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διορισθούν στην ανωτέρω θέση παρακαλούνται όπως, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου να υποβάλλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, Αμαλιάδος 17 Αμπελόκηποι, στο ισόγειο τα ακόλουθα α) Αίτηση υποψηφιότητας β) Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η επαγγελματική πείρα και προϋπηρεσία σε θέσεις ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι αληθή, ότι διαθέτουν τα αναγκαία προς διορισμό γενικά και τυπικά προσόντα και ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού.

13. Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, στην οποία παραπέμπει η παρ.3 του άρθρου 43Α του ιδίου Κανονισμού.

14. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών: www.ypeka.gr και στα τηλέφωνα : 2131515186 15. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες : α) ΕΘΝΟΣ β) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ γ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ δ) ΑΥΓΗ