1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Αύξηση 25% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ

Αύξηση 25% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ

0

ΑΔΜΗΕΑύξηση σημείωσε η ΑΔΜΗΕ στα κέρδη προ φόρων, κατά 28,6% φτάνοντας στα 96 εκατ. ευρώ έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2013.

Αντίστοιχα, και τα καθαρά κέρδη το 2014 είναι σημαντικά βελτιωμένα κατά 25% σε σχέση με το 2013, διαμορφωμένα σε 69,9 εκατ. ευρώ αντί 55,9 εκατ. ευρώ του 2013. Κερδοφορία που προήλθε με παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 19,9%. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας περιορίστηκαν σε 312 εκατ. ευρώ το 2014 από 347 εκατ. ευρώ το 2013, λόγω μείωσης του ενοικίου συστήματος μεταφοράς και περιορισμένων εσόδων από εργολαβίες που παρέχει η εταιρεία σε τρίτους.

Πέραν αυτών, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που παρά τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς, ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Η αναμενόμενη αναχρηματοδότηση συνολικού δανεισμού 337 εκατ. ευρώ με τις εγχώριες τράπεζες βρίσκεται σε ικανό βαθμό ωριμότητας. Η εταιρεία λόγω των ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων και της ισχυρής κερδοφορίας έχει την δυνατότητα κάλυψης του καθαρού δανεισμού της κατά 1,5 φορές, κάτι που της επιτρέπει να εξυπηρετεί τον δανεισμό της ομαλά.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων 135 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υλοποίηση των έργων διασυνδέσεων και υποδομών. Ταυτόχρονα εκπληρώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις καταβάλλοντας 26 εκατ. ευρώ.

Στο τομέα των Ρυθμιστικών Θεμάτων, η συμβολή του ΑΔΜΗΕ ήταν εξίσου καθοριστική. Ο ΑΔΜΗΕ είχε ενεργό συμμετοχή στην διαμόρφωση του οδικού χάρτη προς το Μοντέλο Στόχο, γνωστού ως Target Model, για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Παράλληλα, συνέχισε να συντάσσει μελέτες μείωσης του ενεργειακού κόστους της χώρας προς την ΡΑΕ, ενώ τάχιστα αφομοίωσε και πλέον εφαρμόζει την νέα μεθοδολογία υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου κατ’ υπόδειξη της ΡΑΕ. Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε την πιστοποίηση από Ορκωτό Ελεγκτή του Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων, το οποίο και αποδέχθηκε η ΡΑΕ.

Παράλληλα με την εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει την έμπρακτη υποστήριξη του στο μεγαλύτερο κεφάλαιο του, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό του.

Στο 2014 δημιουργήθηκε και έχει ξεκινήσει η Διεύθυνση Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) που έχει σκοπό να αξιοποιήσει και να αναπτύξει την υπάρχουσα τεχνογνωσία των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας.

Ο στρατηγικός στόχος της ΑΔΜΗΕ για το μέλλον εξακολουθεί να είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων με σκοπό την διασφάλιση υλοποίησης του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης. Αυτό αποτελεί δέσμευση του ΑΔΜΗΕ απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Ένας ακόμη στόχος, είναι το έργο που αφορά στην Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, έργο αξίας 1δισ. ευρώ, μαζί με την υλοποίηση της Β’ και Γ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων αξίας περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, υφίσταται και η ενεργός συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στον EuroAsia Interconnector, ενός έργου ενταγμένου στα PCI’s που σκοπό έχει την ηλεκτρική διασύνδεση της Ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ.