Home Ηλεκτρισμός Προκαταρκτικό “ναι” της Κομισιόν στους μηχανισμούς ισχύος

Προκαταρκτικό “ναι” της Κομισιόν στους μηχανισμούς ισχύος

0
0

4c638c6a288c29fad78d8a26ae83b060_LΟι μηχανισμοί ισχύος μπορούν όντως να αυξήσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να αξιολογούν διεξοδικότερα αν είναι αναγκαίοι, όπως επίσης και να διασφαλίζουν κατά τον σχεδιασμό τους ότι είναι στοχευμένοι και αποδοτικοί από άποψη κόστους. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η ενδιάμεση έκθεση της τομεακής έρευνας της Κομισιόν με θέμα τους μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή τα εθνικά μέτρα τύπου ΑΔΙ τα οποία προβλέπουν κρατικές ενισχύσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη επαρκής δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, για να καλυφθεί η ζήτηση από βιομηχανίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας που είναι άσκοποι και δεν έχουν σχεδιασθεί σωστά, μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, να παρεμποδίσουν τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και να οδηγήσουν στην καταβολή υπερβολικού τιμήματος για την ηλεκτρική ενέργεια εκ μέρους των καταναλωτών. Η Επιτροπή καλεί τώρα τα κράτη μέλη, τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα αρχικά πορίσματα.

Η Επίτροπος κα Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος και οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτού του κινδύνου. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές δεν πρέπει να καταβάλλουν υπερβολικό τίμημα για την ηλεκτρική ενέργεια και ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να υπονομεύεται. Από την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη αξιολογούν αν χρειάζονται μηχανισμοί δυναμικότητας και του τρόπου με τον οποίον τους σχεδιάζουν. Ένας ορθά σχεδιασμένος μηχανισμός δυναμικότητας πρέπει να είναι ανοικτός και να επιτρέπει τη συνεκτίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι δυνατόν να παρέχεται πέραν των συνόρων της ΕΕ, ώστε να συντελεί στην οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη».

Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή άρχισε τομεακή έρευνα με σκοπό να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς δυναμικότητας για να εξεταστεί, ειδικότερα, κατά πόσον εξασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να στρεβλώνονται ο ανταγωνισμός ή οι εμπορικές συναλλαγές στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Η έρευνα συμπληρώνει τη στρατηγική της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, με σκοπό τη δημιουργία συνδεδεμένης, ενοποιημένης και ασφαλούς αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.

Κατά το προηγούμενο έτος, η Επιτροπή συγκέντρωσε μεγάλο όγκο στοιχείων από 120 και πλέον συμμετέχοντες στην αγορά και δημόσιους φορείς σχετικά με τους παλαιούς, τους υπάρχοντες και τους σχεδιαζόμενους μηχανισμούς δυναμικότητας σε 11 κράτη μέλη — το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Η Επιτροπή εντόπισε 28 μηχανισμούς δυναμικότητας, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι διαφορετικά είδη. Το συνηθέστερο είδος είναι η στρατηγική εφεδρεία, βάσει της οποίας το κράτος χρηματοδοτεί συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες εκ μέρους των κρατών μελών καταδεικνύουν μια γενική τάση προς την κατεύθυνση πιο ανοικτών μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίοι είναι καταρχήν ανοικτοί στη συμμετοχή όλων των κατηγοριών προμηθευτών δυναμικότητας. Αυτό συνιστά θετική εξέλιξη: για να δημιουργηθεί πραγματική Ενεργειακή Ένωση και να διασφαλιστεί ότι το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις διατηρείται στο ελάχιστο, οι μηχανισμοί δυναμικότητας πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλα τα είδη προμηθευτών, εγχώριων ή ξένων, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.

Ωστόσο, η σημερινή ενδιάμεση έκθεση καταδεικνύει επίσης την απουσία κατάλληλης και ολοκληρωμένης ανάλυσης εκ μέρους πολλών κρατών μελών όσον αφορά την πραγματική ανάγκη για μηχανισμούς δυναμικότητας. Φαίνεται επίσης ότι ορισμένοι υφιστάμενοι μηχανισμοί δυναμικότητας θα μπορούσαν να είναι καλύτερα στοχευμένοι και αποδοτικότεροι από άποψη κόστους. Τα πορίσματα αυτά δεν προδικάζουν την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμβατότητας οποιουδήποτε μηχανισμού δυναμικότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, για την οποία απαιτείται ανάλυση κατά περίπτωση.

Η τελική έκθεση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Αναλυτικά η έκθεση εδώ στα ελληνικά