1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο ευρωπαϊκό μοντέλο
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο ευρωπαϊκό μοντέλο

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο ευρωπαϊκό μοντέλο

0
electricityΣε δημόσια διαβούλευση  τέθηκε χθες το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Σκοπός του  σχεδίου νόμου είναι η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζονται η χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η ενδοημερήσια αγορά, η αγορά επόμενης ημέρας και η αγορά εξισορρόπησης. Επίσης, ορίζονται οι Διαχειριστές κάθε μίας εκ των αγορών αυτών καθώς και οι αρμοδιότητές  τους για την αρμονική λειτουργία των αγορών που επιβλέπουν.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.
Το σχέδιο νόμου βρίσκεται αναρτημένο στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://www.opengov.gr/minenv/?p=8023
Οι τέσσερις αγορές 

Ως χρονικός ορίζοντας της υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου εκ μέρους της Ελλάδας προσδιορίζεται το 2018. Στις αρχές του συγκεκριμένου έτους θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί και να λειτουργούν, ταυτόχρονα, η χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η ενδοημερήσια αγορά, η αγορά επόμενης ημέρας και η αγορά εξισορρόπησης.

Στο σχέδιο νόμου ορίζονται οι Διαχειριστές κάθε αγοράς και οι αρμοδιότητές τους για την αρμονική συνύπαρξη και των τεσσάρων αγορών.  Να σημειωθεί ότι το εν λόγω σχέδιο εντάσσεται στα προαπαιτούμενα στον χώρο της ενέργειας, εν όψει της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, οι συζητήσεις για την οποία, σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε εξέλιξη

Στις αρχές του 2018 θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί και να λειτουργούν, ταυτόχρονα, η χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η ενδοημερήσια αγορά, η αγορά επόμενης ημέρας και η αγορά εξισορρόπησης.

1. Ειδικότερα, η προθεσμιακή αγορά,  καλύπτει συναλλαγές με option αρκετά χρόνια πριν από το χρονικό όριο της φυσικής παράδοσης. Διασφαλίζεται στους προμηθευτές η δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου, ώστε εν τέλει οι καταναλωτές να είναι προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις των τιμών στον πραγματικό χρόνο. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί εξασφαλίζουν έσοδα για μακρύτερα χρονικά διαστήματα, πράγμα που επιτρέπει τη διαχείριση των μονάδων τους μακροπρόθεσμα.2. Στην ενδοημερήσια αγορά, παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγών ενέργειας με χρονικό ορίζοντα μερικών ωρών, ώστε να συντελούνται διορθώσεις ως προς τις προβλέψεις της συμπεριφοράς των καταναλωτών αλλά και της παραγωγής των μονάδων, η οποία υπόκειται σε αστάθμητους τεχνικούς ή και καιρικούς παράγοντες.

3. Τόσο στην εν λόγω αγορά όσο και στην αγορά της «επόμενης ημέρας» θα φαίνεται πιο καθαρά η αξία της ευελιξίας των μονάδων που μπορούν να αυξομειώσουν την παραγωγή τους. Η αγορά της “επόμενης ημέρας λειτουργεί”, καθοριστικά, την προηγούμενη της φυσικής παράδοσης και ουσιαστικά αφορά την κάλυψη της υπολειπόμενης ζήτησης σε σχέση με αυτή που έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο της προθεσμιακής αγοράς, με βάση πλέον τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις των προμηθευτών για τις ανάγκες των καταναλωτών τους. Το αποτέλεσμα της αγοράς δίνει μια καλή ένδειξη αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας.

Όπως διευκρινίζεται, η λειτουργία της αγοράς αυτής διεξάγεται με ένα μαθηματικό αλγόριθμο (euphemia), από τον οποίο προκύπτουν ίδιες τιμές για δύο γειτνιάζουσες αγορές εφόσον δεν διαπιστώνεται συνωστισμός στη μεταξύ τους διασύνδεση. Αν διαπιστωθεί συνωστισμός, τότε ο τιμές διαφοροποιούνται. Η διαφοροποίηση των τιμών (η συχνότητα των περιπτώσεων και η κλίμακα των αποκλίσεων) μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα οικονομικό σήμα για το αν απαιτούνται επενδύσεις σε πρόσθετες διασυνδετικές γραμμές.

4 Τέλος, η αγορά εξισορρόπησης λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο λίγο πριν από τη φυσική παράδοση και σχετίζεται άμεσα με την πραγματική λειτουργία του συστήματος από τον Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ) και την απαίτηση συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο εξασφάλισης του ισοζυγίου παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για αγορά στην οποία διεξάγονται οι συναλλαγές που αφορούν είτε ενέργεια την οποία χρειάστηκαν τελικά οι καταναλωτές και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, είτε ενέργεια από πηγές που παρήχθη (ή δεν παρήχθη) αντίθετα με τις προβλέψεις