1. Home
  2. Νέα
  3. Διαβάσαμε
  4. για
  5. εσάς
  6. ΣΕΒ: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των ΜμΕ
ΣΕΒ: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των ΜμΕ

ΣΕΒ: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των ΜμΕ

0

Ο ΣΕΒ, με την τεχνική υποστήριξη της ΕΥ, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των αναγκών των οργανωμένων και δυναμικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, με την παραγωγή συγκροτημένων και εξειδικευμένων προτάσεων πολιτικής και στόχο την ανάπτυξη και εξωστρέφειά τους.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο, ο ΣΕΒ θα συνεργαστεί με την ΕΥ, τόσο για τον εντοπισμό των σημαντικότερων προβλημάτων των ΜμΕ, όσο και για την ανάδειξη των βέλτιστων λύσεων για την ενίσχυση των αναπτυξιακών τους προοπτικών.

Η πρώτη από τη σειρά μελετών, θα έχει διαγνωστικό χαρακτήρα και θα εξετάσει βασικά προβλήματα του κλάδου των ΜμΕ, όπως ο κατακερματισμός της ελληνικής αγοράς, η κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η χαμηλή παραγωγικότητα και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Την ίδια ώρα, η παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων προϋποθέτει αλλαγές και παρεμβάσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, τις δεξιότητες, την καινοτομία, το τεχνολογικό περιεχόμενο των προϊόντων και υπηρεσιών, την προστιθέμενη αξία και τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμπράξεις. Η κλιμάκωση που θα επιτευχθεί μέσω της παραγωγικής μεγέθυνσης, θα υποβοηθήσει την απορρόφηση των επιμέρους προβλημάτων και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακος, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι ελληνικές ΜμΕ να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με μετρήσιμους στόχους και παρεμβάσεις απέναντι στα προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η υπερφορολόγηση, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και το κόστος ρυθμιστικής συμμόρφωσης για τις ΜμΕ.

Ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος δήλωσε: «Η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ και η ανάδειξη των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην επιτυχία ακόμα και μέσα σε κρίση, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού αναπτυξιακού σχεδίου, που θα καταστήσει τις ΜμΕ περισσότερο ανταγωνιστικές και περισσότερο έτοιμες να συμμετάσχουν σε ευρύτερα παραγωγικά δίκτυα και αλυσίδες αξίας».

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Στην ΕΥ, δουλεύουμε καθημερινά σε συμβουλευτικά έργα που αφορούν ένα μεγάλο αριθμό ΜμΕ και γνωρίζουμε καλά τη μάχη που δίνουν για τον εκσυγχρονισμό και τον αναπροσανατολισμό τους. Η συνεργασία αυτή με το ΣΕΒ, του οποίου τα μέλη είναι κατά 70% ΜμΕ, θα μας επιτρέψει να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν. Τελικός κοινός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση τόσο των ενδογενών αδυναμιών των ΜμΕ, όσο και των προκλήσεων που αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους».

Η αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της μελέτης θα γίνει το Σεπτέμβριο και θα είναι η πρώτη μιας σειράς παρεμβάσεων, ενώ θα ακολουθήσει Συνέδριο του ΣΕΒ για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στις 21-22 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των ΜμΕ στην οικονομία, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και των προϋποθέσεων για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, ενάρετο κύκλο δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης.