1. Home
  2. Ενεργειακές
  3. επισημάνσεις
  4. Αύξηση 194,4 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ
Αύξηση 194,4 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ

Αύξηση 194,4 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ

0

Αυξημένα κατά 194,4 εκατ. ευρώ εμφανίστηκαν τα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ στα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξάμηνου του 2018, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μείωση του χρέους, περιορισμός των ζημιών προ φόρων κατά 89% και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, όπου τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε €284,4 εκατ., αυξημένα κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί για το 2018 από την απόσχιση των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη και για το 2017 από την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Τα EBITDA (με την εφάπαξ επίπτωση) διαμορφώθηκαν στα 133,2 εκατ. ευρώ. Χωρίς τον συνυπολογισμό της επίπτωσης, η ΔΕΗ εμφάνισε το α’ εξάμηνο κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 6,8% στα 2,2 δισ. ευρώ, με EBITDA ύψους 284,4 εκατ. ευρώ, από 90 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2018 ήταν € 3.683,5 εκατ., μειωμένο κατά € 119,5 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2017 και κατά € 273,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ € 300 εκατ. και € 400 εκατ. και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 338,4 εκατ. έναντι € 201,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ. Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες παρουσίασαν μικρή αύξηση στα € 31,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018 από € 28,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017. Έτσι οι «καθαρές» επενδύσεις δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 134,7 εκατ. ή 78,1% και διαμορφώθηκαν σε € 307,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018 έναντι € 172,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης δήλωσε: «Το α΄ εξάμηνο του 2018 καταγράφεται ως σημαντικά θετικό γεγονός η βελτίωση της λειτουργικής
κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης που οδήγησε και σε αντιστροφή τους κατά € 80,1 εκατ. Η επιβάρυνση της ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμάτων των ΕΛΑΠΕ μειώθηκε κατά € 62,2 εκατ., ωστόσο αυτή αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά € 52,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη), η οποία επιβάρυνε σχεδόν αποκλειστικά την Επιχείρηση. Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά € 15,3 εκατ. και οι ελεγχόμενες δαπάνες κατά € 10,4 εκατ. Βεβαίως το EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκε με την πρόβλεψη μελλοντικής υποχρέωσης για αποζημίωση ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία μέχρι τον Απρίλιο, συμψηφιζόταν με το χορηγούμενο από τον Ασφαλιστικό Φορέα εφάπαξ βοήθημα. Το ποσό της πρόβλεψης έχει εκτιμηθεί με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης για το σύνολο του προσωπικού.

Ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός καταγράφεται η μείωση, για μία ακόμη περίοδο, του καθαρού χρέους κατά € 273,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017, και βέβαια η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων λήξεως 2019 ύψους € 1,3 δισ. καθώς και η διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης (stand by facility) από τις Ελληνικές Τράπεζες ύψους € 200 εκατ. Υπογραμμίζεται επίσης η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά € 137,3 εκατ. (68,3%).

Στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των πελατών σημειώθηκε πρόοδος. Με την συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ και τη δράση του ειδικού Συμβούλου οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες για το εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των οφειλών των τελικών πελατών, φαινόμενο το οποίο απαιτεί ειδική αντιμετώπιση με τη συνδρομή και άλλων υπεύθυνων φορέων της αγοράς. Γενικά η Επιχείρηση αντιμετωπίζει το θέμα των οφειλών με στόχο τη δραστική μείωσή τους, πράγμα ευεργετικό και για τους ίδιους τους καταναλωτές και την αγορά, σε συνδυασμό με την αναγκαία κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία .

Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού, η ΔΕΗ από την πλευρά της ολοκλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο, αυστηρά μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, όλες τις ενέργειες που της αναλογούσαν, πράγμα ιδιαίτερα σύνθετο που απορρόφησε μεγάλη δαπάνη πόρων. Αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών, στην διάθεση των οποίων έχουν τεθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η κρισιμότητα των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (των γνωστών ΑΔΙ) για το ύψος του τιμήματος που θα προσφερθεί, η έγκριση των οποίων εκκρεμεί, με κίνδυνο να χορηγηθούν μετά την λήψη των προσφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO2, και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, συνιστούν σοβαρή πρόκληση, η οποία απαιτεί ειδική αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά για τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των καταναλωτών μας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές θα ξεκινήσει άμεσα η πλήρης εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του οποίου ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις και πολύ σύντομα θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις και μέτρα, ώστε όχι μόνο να ενισχυθεί η Επιχείρηση εν όψη των ραγδαίων εξελίξεων και δραστικών αλλαγών του περιβάλλοντος, αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω με νέα προϊόντα και επέκταση σε άλλες αγορές».