Home ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Επιστολή σε ΡΑΕ για τη Δημόσια Διαβούλευση για τον Καθορισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης σε Έργα ΑΠΕ
ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Επιστολή σε ΡΑΕ για τη Δημόσια Διαβούλευση για τον Καθορισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης σε Έργα ΑΠΕ

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Επιστολή σε ΡΑΕ για τη Δημόσια Διαβούλευση για τον Καθορισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης σε Έργα ΑΠΕ

0
0

Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας συνέταξε κι απέστειλε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει κηρύξει η ΡΑΕ σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ.

Ακολουθεί η επιστολή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς την ΡΑΕ

“Όπως γνωρίζετε, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ και οι θυγατρικές αυτής εταιρείες ως δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν (ενεργειακούς) αναθέτοντες φορείς κατά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και του εθνικού Νόμου 4412/2016. Κατά συνέπεια, προκειμένου η εταιρεία μας και οι θυγατρικές αυτής να μπορέσουν να υλοποιήσουν ένα σταθμό ΑΠΕ, θα πρέπει για την κατασκευή του σταθμού – και όχι μόνο – (υποχρεωτικά και εκ του νόμου) να πραγματοποιήσουν διαγωνιστική διαδικασία, και μάλιστα διεθνή, δεδομένου ότι ο σχετικός προϋπολογισμός για τέτοιας κλίμακας έργα είναι κατά κανόνα ανώτερος των κατωτάτων ορίων που τίθενται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Ο εθνικός νομοθέτης (ν.3468, άρθρο 8, παράγραφος 10) έχει λάβει υπόψη την παραπάνω ιδιαιτερότητα όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και έχει προβλέψει τη δυνατότητα διετούς παράτασης της ισχύος των αδειών εγκατάστασης σε περιπτώσεις όπου «δδ) υφίσταται υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο». Στο σημείο αυτό, φρονούμε ότι αξίζει να αναφερθεί το έλλειμμα που εντοπίζεται στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης που εκδίδονται για την κατασκευή έργων ΑΠΕ, ενόψει της εισαγωγής του θεσμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο συνίσταται εις το εξής: Ένα έργο ΑΠΕ δύναται, κατ’ αρχήν, να λάβει άδεια εγκατάστασης διάρκειας δύο ετών, με περαιτέρω προοπτική ανανέωσης (υπό προϋποθέσεις) για δύο (2) έτη + δέκα οκτώ (18) μήνες. Ωστόσο, σε πολλά έργα, και ιδίως σε εκείνα που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία παραγωγών που από το θεσμικό πλαίσιο έχουν υποχρέωση να διενεργούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών (λ.χ. ενεργειακοί αναθέτοντες φορείς), παρατηρείται το φαινόμενο να εξαντλείται μεγάλο μέρος της διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης, ένεκα των θεσμικών αυτών εξωτερικοτήτων. Στην περίπτωση δε, όπου ένα έργο συμμετέχει επιτυχώς σε ανταγωνιστική διαδικασία για την λήψη λειτουργικής ενίσχυσης και την σύναψη σύμβασης πώλησης διαφορικής προσαύξησης, δεν μπορεί παρά η άδεια εγκατάστασης του έργου, σε περίπτωση όπου αυτή εκπνέει προ της ημερομηνίας παρέλευσης υλοποίησης του έργου που τίθεται στην εκάστοτε διακήρυξη ανταγωνιστικών διαδικασιών, να παρατείνεται αντιστοίχως, άλλως καθίσταται αλυσιτελής η συμμετοχή των παραγωγών και των έργων τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει υπάρξει η σχετική μέριμνα από τον εθνικό νομοθέτη και προσδοκούμε στη συμβολή σας προς μία τέτοια κατεύθυνση (ανάδειξη νομοθετικού κενού, διατύπωση γνώμης σύμφωνα με την αρμοδιότητά σας κ.ο.κ.)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καταδεικνύεται ότι η υποχρεωτική διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση εκάστου έργου εντός της προθεσμίας που τίθεται από την ΡΑΕ μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών, δεδομένου ότι στο πλαίσιο ενός δημοσίου διαγωνισμού απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων ελαχίστων χρονοπλαισίων (λ.χ. ελάχιστη προθεσμία δημοσιότητας, παροχής διευκρινίσεων, υποβολής δικαιολογητικών κλπ), ενώ παράλληλα απαιτείται σημαντικός χρόνος έως την ολοκλήρωσή του και την κατακύρωση της σύμβασης (χρόνοι αξιολόγησης προσφορών). Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι τυχόν χρόνοι που ενδεχομένως απαιτηθούν σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ ή/και του ΣτΕ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και για τους σκοπούς της ισότιμης μεταχείρισης όλων των παραγωγών παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη την ιδιάζουσα αυτή περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλ. ενέργειας από ΑΠΕ, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα χορήγησης μεγαλύτερης προθεσμίας/χρόνου υλοποίησης κατά τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε επιχειρήσεις που υποχρεούνται από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Θέση 2

Στην παράγραφο 20, άρθρο 3 του ν. 4414/2016 αναφέρεται ρητά ότι οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Όμως στην παράγραφο 11.2.6.2 του κεφαλαίου Β του Σχεδίου αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του έργου του Επιλεγέντος Συμμετέχοντα με τιμή ίση με αυτή που κατακύρωσε το έργο στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία. Προτείνεται να διασαφηνιστεί ότι σε περίπτωση μελλοντικής επαύξησης ισχύος το έργο δύναται να συμμετέχει για το επιπλέον ποσό ισχύος σε μελλοντικές ανταγωνιστικές διαδικασίες ανεξάρτητα με την τιμή που θα έχει κατοχυρώσει τώρα.

Θέση 3

Η υποχρέωση καταβολής εγγυοδοσίας στον αρμόδιο Διαχειριστή εισήχθη στο θεσμικό πλαίσιο με το ν.4152/2013. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη στην παράγραφο 7.1 του Κεφαλαίου Β των Σχεδίων, ότι σε περίπτωση που η Σύμβαση Σύνδεσης είχε συναφθεί προ της θέσεως σε ισχύ του ν.4152/2013, δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Θέση 4

Στο τελευταίο πεδίο του Πίνακα 1 του Κεφαλαίου Α αναφέρεται ότι η ενεργοποίηση της Σύνδεσης παρατείνεται 6 μήνες για εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ μέσω Υποσταθμού. Προτείνεται η ενσωμάτωση της υπ’ αριθμ. 22 διευκρίνισης της ΡΑΕ επί των ερωτήσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 321/2018 (ΦΕΚ Β 1466) Απόφασης, με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια των τριών προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών, όπου αναφέρεται ρητά ότι η παρατήρηση αφορά στην κατασκευή νέου υποσταθμού, αλλά και στην επέκταση υφιστάμενου με προσθήκη νέου μετασχηματιστή.

Θέση 5

Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού των προηγούμενων διαγωνισμών, όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα 1 του Κεφαλαίου Α, δεν αναμένεται να επιτύχει χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές, αφού η μείωση των τιμών προέκυψε εν τοις πράγμασι από εταιρείες που είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με καλύτερους όρους. Συνεπώς προτείνεται η μείωση του επιπέδου ανταγωνισμού στο 30% αντί του 75%, λόγω της έλλειψης επαρκών ώριμων έργων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων αλλά και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησής τους εμπροσθοβαρώς.

Θέση 6

Κατά την υποβολή των προσφορών στις προηγηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες παρατηρήθηκε σημαντική χρονική υστέρηση από την υποβολή της προσφοράς από τον χρήστη μέχρι και την εξυπηρέτησή της από τον διακομιστή του παρόχου ηλεκτρονικών δημοπρασιών, χρονικό διάστημα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για την έκβαση των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Ο χρόνος έγκαιρης υποβολής επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του παρόχου επέτρεψε στους χρήστες να υποβάλλουν προσφορά ενώ υπάρχουν και οι σχετικές καταγραφές. Το πρόβλημα αυτό επιχειρείται να αντιμετωπισθεί με την εισαγωγή τρίλεπτων παρατάσεων όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 14.2.1.3 του Κεφαλαίου Β. Με τη διαδικασία αυτή αναμένεται να υπάρχει συγκέντρωση προσφορών γύρω από τη στιγμιαία χαμηλότερη τιμή αφού θα δίνεται επιπλέον χρόνος υποβολής προσφορών αποκλείοντας έτσι έργα με μεγαλύτερη ισχύ. Επιπροσθέτως, η ευθύνη καθυστέρησης παραλαβής και επεξεργασίας της προσφοράς από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά το συμμετέχοντα, όπως αναφέρεται στην παρατήρηση α’ της υποπαραγράφου 14.2.2.1, καθόσον υπεισέρχονται τεχνολογικές παράμετροι (ταχύτητα σύνδεσης, πλήθος διακομιστών κλπ), οι οποίες δεν καθορίζονται και δεν διαχειρίζονται από τον εκάστοτε συμμετέχοντα. Προτείνεται λοιπόν η υιοθέτηση διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα που θα διασφαλίζουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο και εντός της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας.

Θέση 7

Βάσει της διαδικασίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μεν αρκούντως χαμηλό ώστε η προσφορά να επιλεγεί, αλλά η εγκατεστημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη από την εναπομένουσα μη δεσμευμένη ποσότητα, τότε αυτή δεν γίνεται τελικώς αποδεκτή και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση. Ο κανόνας αυτός όχι μόνο αποκλείει έργα που μπορεί να έχουν χαμηλότερη προσφορά και απλώς υπερκαλύπτουν την εναπομείνουσα μη δεσμευμένη ποσότητα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται προσφορές μικρότερων έργων με πιθανόν σημαντικά υψηλότερη τιμή, αλλά έρχεται και σε αντιπαράθεση με την παράγραφο 3, άρθρο 2 της ΥΑ (ΦΕΚ Β 1267/10-4-2018) όπου ρητά αναφέρεται ότι: “…Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών…”. Συνεπώς κατ’ εφαρμογή της προρρηθείσας διάταξης, παρακαλούμε για την πρόβλεψη της υπερκάλυψης της δημοπρατούμενης ισχύος όταν υπάρχει καλύτερη προσφορά από αυτήν του τελευταίου επιλεγέντος συμμετέχοντα ανεξάρτητα από το όριο της προσφερόμενης ισχύος. Άλλωστε σκοπός των ανταγωνιστικών διαδικασιών είναι να επιτυγχάνεται χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και ταυτοχρόνως να δίδονται κίνητρα για εγκατάσταση περισσότερης ισχύος ΑΠΕ προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

tags: