1. Home
 2. Ηλεκτρισμός
 3. ΡΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή
ΡΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή

ΡΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 56 και 58  του ν. 4001/2011, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής. 

Ακολουθούν οι όροι και η διαδικασία της πρόσκλησης, όπως ορίστηκαν με την Απόφαση ΡΑΕ 59/2019:

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. 1. Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011 και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 2. 2. Η επιλογή του Προμηθευτή που θα παρέχει την Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορά περίοδο τριών (3) ετών που άρχεται την 23.3.2019.
 3. 3. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση του χρόνου του προηγούμενου εδαφίου θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή νέου Προμηθευτή για την επόμενη περίοδο.
 4. 4. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, ως πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Β) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία (1) οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η παρούσα Πρόσκληση γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα Πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’184/31.01.2019), καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΞ18ΙΔΞ-ΠΡΡ.

Η προθεσμία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι  τριάντα πέντε (35) ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις ως άνω απαιτούμενες πράξεις δημοσίευσης.

Γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, και υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, σε τρία (3) αντίτυπα εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την τελευταία χρονικά εκ των απαιτουμένων πράξεων δημοσίευσης. Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως τις 2 μ.μ. της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας κατά το προηγούμενο εδάφιο ή να αποσταλεί (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) μέχρι την ημερομηνία αυτή (όπως αποδεικνύεται από τη σχετική σφραγίδα ταχυδρομείου). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από CD που θα περιέχει σε ηλεκτρονικό αρχείο το σύνολο των εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος και όλα τα συνημμένα και τα παραρτήματα της), στη δε περίπτωση διάστασης μεταξύ της έντυπης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει η έντυπη μορφή. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία φακέλου:

(i) Στοιχεία υποψηφίου

 1. 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ιστοσελίδα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που συμμετέχει.
 2. 2. Αριθμός άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει εκδοθεί και ισχύει.
 3. 3. Υπεύθυνη δήλωση (του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) περί μη μεταβολής των στοιχείων που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση ή/ και τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές (π.χ. καταστατικό, μετοχική σύνθεση), προσκομίζονται τα πλέον πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 4. 4. Aντίγραφα του καταστατικού της εταιρείας που συμμετέχει, ως ισχύει κατά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 5. 5. Τελευταίο Πρακτικό συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συμμετέχει.
 6. 6. Αντίγραφα ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διαχειριστών της εταιρείας  που συμμετέχει.

(ii) Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας υποψηφίου.

 1. 1. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας προμήθειας από τον υποψήφιο (ιδίως πλήθος πελατών και πωλήσεις, με ανάλυση ανά κατηγορία πελατών), περιλαμβανόμενων και στοιχείων σχετικών με τις υποδομές του, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, από τα οποία να αποδεικνύονται σαφώς η εμπειρία και επάρκεια του υποψηφίου, ιδίως σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας με πελάτες και έκδοσης και αποστολής λογαριασμών.

iii) Αποδεικτικά στοιχεία οικονομικής δυνατότητας και φερεγγυότητας

Αποδεικτικά σχετικά με την οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της Πρόσκλησης και στην φερεγγυότητά του, ιδίως δε:

 1. 1. Για εταιρεία με τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) των τριών πλέον πρόσφατων οικονομικών χρήσεων, ή εφόσον δεν υπάρχουν, των οικονομικών χρήσεων για τις οποίες υφίστανται δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των μετόχων αυτής.
 2. 2. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας.
 3. 3. Πιστοποιητικά από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) από τα οποία να προκύπτει ότι η υποψήφια εταιρεία που συμμετέχει: α) δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας», ΦΕΚ Α’ 153) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240), β) ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, γ) ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, και δ) ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της υπεξαίρεσης και της δόλιας χρεοκοπίας ή άλλο αδίκημα με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950 (ΦΕΚ Α’ 301).
 4. 4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περί της καθαρής θέσης αυτής κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους αρμόδιους Διαχειριστές και τον Λειτουργό της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

(iv) Πληροφορίες για τον προγραμματιζόμενο τρόπο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, το επιχειρηματικό σχέδιο και την ετοιμότητα βάσει των οποίων ο υποψήφιος θα παρέχει τη σχετική υπηρεσία, ιδίως δε:

 1. 1. Τυχόν συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί ή προτίθεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Καθολικής Υπηρεσίας.
 2. 2. Πληροφορίες που αποδεικνύουν τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους προμήθειας όλης της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης που θα προκύψει στο πλαίσιο της σχετικής υπηρεσίας και τους τρόπους με τους οποίους αυτή θα επιτευχθεί. Περαιτέρω, πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα κίνητρα και τον σχεδιασμό του προμηθευτή για την υπαγωγή των δυνητικών πελατών της υπηρεσίας σε κανονική συμβατική σχέση και την εξάλειψη τυχόν προσκομμάτων στην ελευθερία επιλογής νέου προμηθευτή εκ μέρους των δυνητικών πελατών της υπηρεσίας.
 3. 3. Τις κατηγορίες πελατών συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής κάλυψης για τις οποίες μπορεί να παρασχεθεί η υπηρεσία (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προμήθεια όλων των Κατηγοριών πελατών υπό καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας).
 4. 4. Τις μοναδιαίες χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει ο υποψήφιος στις εξυπηρετούμενες από αυτόν Βασικές και Ειδικές Κατηγορίες Πελατών και τις οποίες δεσμεύεται να εφαρμόζει και στους Πελάτες των αντιστοίχων Κατηγοριών που υπάγονται σε καθεστώς Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χρεώσεων αυτών για τους πελάτες που υπάγονται σε κατηγορίες Καθολικής Υπηρεσίας, ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων, καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού τους. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με:

α) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο διαχειριστικό κόστος από την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, με ποσά ανά κατηγορία δαπάνης και βάσει στοιχείων που προκύπτουν από απολογιστικά μεγέθη της εταιρείας κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη.

β) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο κόστος από τις συναλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά.

γ) τα ποσοστά προσαυξήσεων επί των απαιτούμενων πρόσθετων απασχολούμενων κεφαλαίων.

 1. 5. Τη μέθοδο και τη διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής των ως άνω χρεώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαία, εντός της τριετούς περιόδου παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.
 2. 6. Τυχόν ειδικούς όρους με τους οποίους συναρτά ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του.

(v) Υπεύθυνες Δηλώσεις

 1. 1. Δήλωση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει την προσφορά αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό και ότι τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο είναι απολύτως αληθή και ακριβή.
 2. 2. Δήλωση ότι ο υποψήφιος διαθέτει τη δυνατότητα και ικανότητα να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και να εκτελέσει, κατά τους όρους της Πρόσκλησης και του νόμου, την Καθολική Υπηρεσία και ότι δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο, ιδίως συμβατικό, περιορισμό.
 3. 3. Δήλωση ότι έλαβε γνώση της Πρόσκλησης και συμφωνεί ανεπιφυλάκτως με τους όρους της, παραιτούμενος ρητά από οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτής.
 4. 4. Δήλωση ότι συμφωνεί και θα τηρεί τους όρους παροχής της υπηρεσίας και τις υποχρεώσεις του βάσει του εν ισχύ Νομικού και Ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο διέπει τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά, Κώδικας Προμήθειας, Συναλλαγών, Διαχείρισης Συστήματος, σχετικά Εγχειρίδια).
 5. 5. Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περί της καθαρής θέσης αυτής ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους αρμόδιους Διαχειριστές και τον Λειτουργό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή.

(νi) Αντίκλητος υποψηφίου

Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του προσώπου που ο υποψήφιος ορίζει ως αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στον υποψήφιο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι στον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει με τρόπο ρητό ποια από τα στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρεί εμπιστευτικά. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοια δήλωση, τεκμαίρεται ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο δεν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Δ) ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. 1. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συγκροτείται τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αποτελούμενη από Μέλη της Αρχής, ή /και μέλη της Γραμματείας της Αρχής, η οποία αποσφραγίζει τους φακέλους και αξιολογεί το περιεχόμενό τους, εισηγούμενη σχετικά προς την Ολομέλεια.
 2. 2. Μετά τη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων. Κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και να καταθέτει φάκελο ο οποίος θα περιέχει κατ’ ελάχιστον όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, άλλως ο φάκελος απορρίπτεται για έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων.
 3. 3. Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται δημοσίως στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στην αποσφράγιση προσκαλούνται τρεις (3) μέρες πριν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία. Όλα τα μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού παρίστανται στην αποσφράγιση. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης διαπιστώνεται η πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας του φακέλου, η Επιτροπή εισηγείται στη ΡΑΕ για την απόρριψη της συγκεκριμένης αίτησης.

Ε) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Την οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου.

β) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να εξυπηρετήσει αμέσως, ποιοτικά, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, και στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική έκταση, την Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

γ) Τις κατηγορίες καθώς και το συνολικό αριθμό των Πελατών που εξυπηρετεί ήδη ο υποψήφιος, ιδίως στοιχεία σχετικά με πελάτες σε κατηγορίες που δυνητικά υπάγονται σε καθεστώς Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας (δηλ. μη-οικιακοί πελάτες χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως και 25kVA, καθώς και οικιακοί πελάτες).

δ) Την ήδη αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα του υποψηφίου στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε κάθε περίπτωση έλλειψης αποτελεσματικότητας ή πλημμέλειας που τυχόν επέδειξε στο παρελθόν ο υποψήφιος, σχετικά με υποχρεώσεις του ή σε σχέση με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

ε) Την καθαρή θέση της εταιρείας ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτής προς τους αρμόδιους Διαχειριστές και τον Λειτουργό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

στ)Το ενδεχόμενο επίπεδο προσαύξησης στο κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αυτό συντίθεται από τα προτεινόμενα τιμολόγια ανά κατηγορία πελατών για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με πρόκριμα την απουσία προσαυξήσεων ή την ελαχιστοποίηση αυτών για την παροχή της υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, κάθε υποψήφιος που πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να προσκαλείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την τεχνική ή/ και την οικονομική του δυνατότητα. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει την ακρίβεια των στοιχείων του φακέλου με τους αρμόδιους Διαχειριστές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά Καθολικής Υπηρεσίας δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/ και χρηματική ικανοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή το ελληνικό δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την Πρόσκληση ή/ και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων του νόμου, της παρούσας απόφασης και της Πρόκλησης που θα εκδοθεί. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα, εντός των ορίων του νόμου και της παρούσας, να τροποποιήσει, αναβάλει ή ματαιώσει τη διαδικασία της Πρόσκλησης, σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και με αιτιολογημένη απόφασή της, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων επ’ ωφελεία των τελικών καταναλωτών.

ΣΤ) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τον ορισμό του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 2. 2. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, αποτελούμενη από Μέλη της Αρχής ή/και Μέλη της Γραμματείας της Αρχής, η οποία εξετάζει τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν, εισηγούμενη σχετικά προς την Ολομέλεια.

Ζ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι υποψήφιοι στη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά Καθολικής Υπηρεσίας κατά τους όρους της παρούσας απόφασης, δεσμεύονται ότι υποχρεούνται να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια υπό καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας και σε όλους τους πελάτες που έχουν υπαχθεί σε τέτοιο καθεστώς κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της τριετούς περιόδου για την οποία υποβάλουν τις προσφορές τους, δηλαδή μέχρι την 22.03.2019.

Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος που θα οριστεί με απόφαση της ΡΑΕ Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υπαναχωρήσει, θα αποκλείεται από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς σε κάθε μελλοντική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή της να καταλογίζει στον υπαναχωρήσαντα το κόστος που προκύπτει συνεπεία της υπαναχώρησης του, να του επιβάλει άλλες διοικητικές κυρώσεις ή/και πρόστιμο, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις κατά του νομίμου εκπροσώπου του.