1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Κύπρος: Πέντε χερσαίοι αγωγοί στο Λιμάνι Βασιλικού
Κύπρος: Πέντε χερσαίοι αγωγοί στο Λιμάνι Βασιλικού

Κύπρος: Πέντε χερσαίοι αγωγοί στο Λιμάνι Βασιλικού

0
Πράσινο φως άναψε το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κύπρου για έργο που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία δικτύου πέντε χερσαίων αγωγών μεταφοράς καυσίμων από το λιμάνι Βασιλικού στην εγκατάσταση συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών της εταιρείας YUGEN Ltd (θυγατρική της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd) εντός της περιοχής του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης Βασιλικού. 
Οι αγωγοί θα είναι χαλύβδινοι (carbon steel) με διάμετρο 14’’ και έκαστος αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 1250 m.Οι εργασίες κατασκευής του έργου αναμένεται να διαρκέσουν 8 μήνες. Η κατασκευή των αγωγών αποτελεί μέρος του έργου ‘Εγκατάσταση Συγκροτήματος Δεξαμενισμού Πετρελαιοειδών (ΣΔΕΠ), στην περιοχή Βασιλικού για το οποίο εξασφάλισε Άδεια Οικοδομής η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Λτδ και θα το διαχειρίζεται ο κύριος του έργου (YUGEN Ltd), για την παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοια στο λιμάνι του Βασιλικού.
Το δίκτυο των αγωγών θα απαρτίζεται από 5 αγωγούς με συγκεκριμένη χρήση έκαστος, καθώς και σύστημα καθοδικής προστασίας για την προστασία των υπόγειων μερών των αγωγών από την διάβρωση:
1. Αγωγός εισαγωγής όλων των κατηγοριών βενζίνης
2. Αγωγός εισαγωγής όλων των κατηγοριών Diesel
3. Αγωγός εισαγωγής κηροζίνης/ αεροπορικού καυσίμου JET A1
4. Αγωγός εισαγωγής μαζούτ
5. Αγωγός μεταφοράς/ εξαγωγής Diesel (κατεύθυνση/ ροή προς το λιμάνι Βασιλικού)

Οι αγωγοί θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης που θα εφαρμόζεται στον τερματικό σταθμό της εταιρείας. Δεν προδιαγράφεται η εγκατάσταση ενδιάμεσου αντλιοστασίου (booster pump station) στην περιοχή.

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν εργασίες ως πιο κάτω:

(Α) Υπόγεια μέρη των αγωγών:   Κοπή και αφαίρεση ασφάλτου (όπου προδιαγράφεται)  Εκσκαφή, στη διαδρομή όπου θα γίνει η υπόγεια όδευση των αγωγών
Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (κανάλια)  Τοποθέτηση και συγκόλληση μεταλλικών αγωγών, τοποθέτηση αγωγών δικτύων κοινής ωφελείας και υπηρεσιών   Ραδιογραφικός έλεγχος σωληνώσεων  Τοπική εξωτερική κάλυψη/ επίστρωση συγκολλήσεων, εξωτερική προστασία από την διάβρωση  Τοποθέτηση άμμου, κάλυψη των αγωγών και επιχωμάτωση   Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου είτε επίστρωση με άσφαλτο (όπου προδιαγράφεται)

(Β) Υπέργεια τμήματα αγωγών:   Εργασίες διόρθωσης κλίσεων εδάφους, αφαίρεση περίσσιας ποσότητας χώματος   Κατασκευή στηριγμάτων επικάθησης αγωγών (μεταλλικές κατασκευές είτε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές του έργου).   Κατασκευή box culvert από οπλισμένο σκυρόδεμα στο παραλιακό μέτωπο  Τοποθέτηση αγωγών, συγκόλληση, ραδιογραφικός έλεγχος και εξωτερική προστασία συγκολλήσεων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των αγωγών, θα διεξαχθούν οι πιο κάτω εργασίες  Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας  

Υδροστατικός έλεγχος αγωγών 

Οι εργασίες κατασκευής θα διεξάγονται κατά μήκος της διαδρομής των αγωγών, και οι δραστηριότητες του τεχνικού συνεργείου θα εκτελούνται σε μικρή απόσταση από το χώρο εργασίας. Επίσης, θα διεξαχθούν εργασίες κοντά στο παραλιακό μέτωπο (απόσταση 20 έως  100 m) στα όρια άλλων εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Το τελευταίο σκέλος του έργου, αφορά την τοποθέτηση και συγκόλληση των αγωγών κοντά στο δυτικό κρηπίδωμα του λιμανιού Βασιλικού, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει την ποιότητα του νερού εντός της λεκάνης του λιμένα.

Από την κατασκευή του έργου αναμένεται τμηματική σφράγιση του εδάφους, η οποία εκτιμάται ως  πολύ χαμηλή, και αφορά την διαδρομή των αγωγών η οποία θα καλυφθεί με τσιμεντόπλακες και θα αποτελεί μέρος των πεζοδρομίων στην περιοχή. Οι επιφάνειες που αφορούν την κατασκευή της γέφυρας (culvert) και τις διαδρομές που διασχίζουν το οδικό δίκτυο αφορούν υφιστάμενες υποδομές.

Η συνολική ποσότητα του χώματος που θα αφαιρεθεί υπολογίσθηκε στα 5.500 m3 τα οποία θα παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Η κύρια ποσότητα του χώματος, αφορά αποθέσεις και επιχωματώσεις που διεξάχθηκαν τα τελευταία χρόνια για την κατεδάφιση υφιστάμενων και την ανέγερση καινούργιων εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία διενήργησε Περιβαλλοντική Μελέτη Υποβάθρου στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Επίσης, θα διεξαχθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι των επιφανειακών χωμάτων κατά μήκος της διαδρομής όδευσης των αγωγών πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου 620 m3 τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού, για τη διεξαγωγή του υδροστατικού ελέγχου των αγωγών. Ο εργολάβος θα ετοιμάσει σχέδιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων, στο οποίο θα καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης τους.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, σε κανονικές συνθήκες, δεν αναμένεται επηρεασμός του θαλάσσιου νερού εντός της λεκάνης του λιμένα. Θα ετοιμαστεί όμως Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή πριν την λειτουργία του δικτύου των αγωγών. Στο εν λόγω σχέδιο θα προδιαγραφούν οι ανάγκες σε εξοπλισμό περιορισμού, συλλογής και καταπολέμησης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου σχεδίου που εφαρμόζεται στο λιμάνι Βασιλικού.