1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Οι θέσεις του ΣΠΕΦ για την αδειοδότηση ΑΠΕ-ΑΕΠΟ
Οι θέσεις του ΣΠΕΦ για την αδειοδότηση ΑΠΕ-ΑΕΠΟ

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ για την αδειοδότηση ΑΠΕ-ΑΕΠΟ

0

Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του κατέθεσε με επιστολή του, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί του ν/σ για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

1. Εκτιμούμε ως ορθή στο άρθρο 2, παρ. 1, υποπερ. γγ του ν/σ την αναφορά πως η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου προβαίνει στην αποστολή του φακέλου ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για τα έργα της Κατηγορίας Α1, μόνο εφόσον η γνωμοδότηση αυτή κρίνεται ουσιώδης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδύσεων. Η αναφορά αυτή ωστόσο θα πρέπει να προστεθεί και στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ν/σ που αφορά έργα της Κατηγορίας Α2 δηλαδή μικρότερα και που επί του παρόντος απουσιάζει.

2. Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της ανάπτυξης μικρομεσαίων Φ/Β έργων κρίνουμε σκόπιμη την αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΑΕΠΟ από τα 0.5 MW που είναι σήμερα δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 3851/2010 στο 1 MW εγκατεστημένης ισχύος. Προς τον σκοπό αυτό πέραν της τροποποίησης της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 απαιτείται και τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3851/2010. Η ρύθμιση αυτή συνάδει και με το υφιστάμενο υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης Φ/Β σταθμών όπου εγκαταστάσεις ισχύος έως 1 MW απαλλάσσονται της Άδειας Παραγωγής (στο εξής Βεβαίωσης Παραγωγού) και επίσης των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

3. Στο άρθρο 13, παρ. 2 του ν/σ και με δεδομένο τον υπερπληθωρισμό αιτήσεων για άδειες παραγωγής από ΑΠΕ και ιδίως φωτοβολταϊκά που παρατηρείται τον τελευταίο μόλις 1,5 χρόνο με 25 GW νέων αιτήσεων για προς διάθεση χωρητικότητα 9 GW που προβλέπει το ΕΣΕΚ ως το 2030 σε αιολικά και φωτοβολταϊκά συνολικά, δεν μας γίνεται κατανοητό το σκεπτικό του να μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι εν δυνάμει επενδυτές χωρίς προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα χρήσης των γηπέδων εγκατάστασης των υπό αδειοδότηση μονάδων τους.

Παρότι ο νέος ρόλος της ΡΑΕ στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ με αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής από απλή Βεβαίωση Παραγωγού ίσως δεν χωρεί να καταλαμβάνει καθήκοντα ενδελεχούς νομικού ελέγχου περί της εξασφάλισης δικαιωμάτων χρήσης των γηπέδων εγκατάστασης των υπό αδειοδότηση σταθμών, εντούτοις η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από πλευράς επενδυτών για την προηγούμενη διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των γαιών αυτών από τους ιδιοκτήτες τους σε όλες τις περιπτώσεις επενδύσεων κρίνεται ανυπερθέτως επιβεβλημένη. Έτσι θα αποφορτιστεί αφενός η ΡΑΕ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες από ανούσιες αιτήσεις έργων που δεν έχουν πιθανότητες υλοποίησης και αφετέρου θα αποφευχθούν νομικές εμπλοκές παρακάτω στην διαδικασία ιδίως σε γαίες όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι σαφές. Εξυπακούεται πως σε περιπτώσεις που οποτεδήποτε διαπιστωθεί ψευδής δήλωση από πλευράς επενδυτή σχετικώς με την προηγούμενη εξασφάλιση νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, πέραν των προβλεπομένων κυρώσεων ο φάκελος αδειοδότησης του έργου συνολικά θα απορρίπτεται σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ήτοι στην ΡΑΕ ή/και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

4. Με την ευκαιρία της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης επιθυμούμε όπως θέσουμε εκ νέου υπόψη του Υπουργείου σας τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται εκ του ν. 4602 σχετικά με τον περιορισμό των δύο έργων εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο με ΤΑ εκτός διαγωνισμών καθώς και να προτείνουμε κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση προς άρση των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί και που οδηγούν σε ασφυξία ήδη πολλά μικρομεσαία Φ/Β έργα.

Ως ελάχιστο λοιπόν επίπεδο διασφάλισης του δικαίου των επενδυτών και της μη αναδρομικότητας του Νόμου, ζητούμε στο κριτήριο να μην προσμετρώνται έργα που έχει αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης ένας επενδυτής στον ΔΕΔΔΗΕ πριν την δημοσίευση του ν. 4602. Τούτο διότι όσοι πριν τις 28/2/19 είχαν αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για νέα Φ/Β έργα, μη γνωρίζοντας τον επερχόμενο Νόμο, εξάντλησαν το δικαίωμα τους σε έργα εκτός διαγωνισμών σε εν τέλει πολύ λιγότερα KW κατά κεφαλήν, από όσους μετά την 28/2/19 αιτούνται για να υλοποιήσουν και επιδιώκουν πλέον το μέγιστο των 2Χ500 KW κατά κεφαλήν εκτός διαγωνισμών.

Για την παράκαμψη του ν. 4602 έχει μάλιστα παρατηρηθεί το ασύμμετρο φαινόμενο ιδιώτες επενδυτές με αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ πλησίον -λίγο πριν και μετά- της 28/2/19 να προσκομίζουν στον ΔΑΠΕΕΠ προς σύναψη ΣΕΣΤ με ΤΑ εκτός διαγωνισμών πρώτα τα έργα (κατά μέγιστο δύο) που έπονται του χρονικού αυτού οροσήμου και μετά τα προγενέστερα που ούτως ή άλλως δεν ελέγχονται, ώστε να προσπεράσουν τον περιορισμό. Αν και η πρακτική αυτή είναι νομότυπη, αδικεί έτι περαιτέρω όσους δεν δύνανται να την εφαρμόσουν δηλαδή όσους είχαν αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ λ.χ. το 2017-2018 και ανέπτυξαν τα έργα τους νωρίτερα. Δηλαδή τιμωρούνται όσοι στήριξαν την αγορά στα «πέτρινα» χρόνια της.

Από μοντελοποίηση και ανάλυση σεναρίων ΤΑ που έχουμε επεξεργαστεί και σας υποβάλλουμε στο Παράρτημα της παρούσης, η αδικία αυτή μεταφράζεται σε διαφορές σε Φ/Β έργα εκτός με εντός διαγωνισμών που θα γίνουν το 2020-21 της τάξης των 5-10 ευρώ/MWh στην ΤΑ, διαφορές που για μικρά Φ/Β συστήματα έως 500 KW είναι απολύτως καθοριστικές για την βιωσιμότητα τους και ισοδυναμούν με έως 7,500 ευρώ διαφορά ετησίως ήτοι 15% του τζίρου τους. Αιτούμαστε και προτείνουμε λοιπόν να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στην υποπαράγραφο 3α της παρ. 7 (α) του άρθρου 72 του ν. 4602 ως εξής: «Στο κριτήριο των 2 έργων δεν προσμετρώνται αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης που έχουν κατατεθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος Νόμου».

Επίσης για λόγους συμμετρίας αλλά και απάλειψης κάθε αναδρομικότητας του Νόμου προτείνουμε η ημερομηνία ορόσημο της 28/2/19 που προβλέπεται στην περιπτ. ββ της υποπαρ. β της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4602 να αντικατασταθεί από την φράση «από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου».

Με την ρύθμιση αυτή θα έχουν όλοι οι επενδυτές ίσες ευκαιρίες σε εκτός διαγωνισμών Φ/Β έργα ως προς την ΤΑ μετά την δημοσίευση του ν. 4602/2019. Τούτο σε συνδυασμό και με την κατάργηση των ανυπόστατων προτεραιοτήτων στα δίκτυα που δυστυχώς ισχύουν ακόμη, θα εξυγιάνουν καίρια το επενδυτικό τοπίο στις ΑΠΕ για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Παροχή της δυνατότητας στους επενδυτές Φ/Β έργων ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος να υλοποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα έργα δικτύου καθώς και την προμήθεια και πιστοποίηση των μετρητικών συστημάτων σύμφωνα με τους Όρους Σύνδεσης που διατυπώνει στο όνομα τους ο ΔΕΔΔΗΕ και πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διαχειριστή σε υλικά και εργασία. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στο να απολαμβάνουν και οι μικρομεσαίοι επενδυτές Φ/Β < 1MW, όπως οι μεγαλύτεροι, τον έλεγχο του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων δικτύου που απαιτούν οι Όροι Σύνδεσης και κατά συνέπεια και του χρόνου ηλέκτρισης των μονάδων τους, που ως γνωστόν στις περιπτώσεις εκτός διαγωνισμών ΡΑΕ καθορίζει την τιμή πώλησης (ΤΑ) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί 20ετία. Όπως είναι γνωστό ο ΔΕΔΔΗΕ αντιμετώπισε το 2019 πολύ μεγάλα προβλήματα ελλείψεων υλικών, όχι επειδή αυτά δεν υπήρχαν στην αγορά αλλά κυρίως ένεκα προβλημάτων που άπτονταν των διαδικασιών εφοδιασμού του.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει οριζόντια υπερβολικές προθεσμίες 12 μηνών στις Συμβάσεις Σύνδεσης για την υλοποίηση ακόμη και πολύ μικρών έργων αναβάθμισης ή επέκτασης δικτύου ευθύνης του που προβλέπονται στους Όρους Σύνδεσης που εκδίδει, την στιγμή που πολλά εξ’ αυτών μπορούν να ολοκληρωθούν από τους κατάλληλους εργολάβους σε λίγες μόνο ημέρες ή έστω εβδομάδες αντί για 12 μήνες. Με τον τρόπο αυτό οι μικρομεσαίοι θα δύνανται να διασυνδέουν νωρίτερα τις υπό ανάπτυξη μονάδες τους με ότι θετικό τούτο συνεπάγεται για την οικονομική απόδοση και χρηματοροή των επενδύσεων αυτών, γεγονός κομβικό στην περίοδο των ιδιαίτερα χαμηλών και περαιτέρω αποκλιμακούμενων ΤΑ που έχουμε από καιρό εισέλθει και που οδηγούνται αποκλειστικά από τα πολύ μεγάλα έργα.