1. Home
  2. Το
  3. πρωτοσέλιδο
  4. ΔΕΗ: Στις 30 Μαρτίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΔΕΗ: Στις 30 Μαρτίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΔΕΗ: Στις 30 Μαρτίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

0

Στις 30 Μαρτίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας (“Μεταλιγνιτική Α.Ε.”) και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019, 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με τον ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρ. 5 παράγρ. 4 του ν. 2859/2000, του άρθρ. 52 του ν. 4172/2013, και του άρθρ. 61 του ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και εξουσιοδοτήσεις.

2. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 2 Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση θα γίνει με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) καθώς και με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 4548/2018 και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Συνέλευσης σε Μετόχους, δημοσιογράφους και εν γένει σε κάθε τρίτο πλην των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα και των προσώπων που θα είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή της εν λόγω Συνέλευσης.

Τόσο στην αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Απριλίου 2023, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, την 25η Μαρτίου 2023 (Ημερομηνία Καταγραφής-record date), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, βάσει της σχετικής ημερομηνίας, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων” (ΦΕΚ Β΄/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ. 1, ν. 4569/2018, άρθρο 124, παρ. 5, ν. 4548/2018). Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι την 28η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’ π.μ. και μέχρι την 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’ π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 3 Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ειδικά για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω επιστολικής ψήφου ο Μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών” https://www.dei.gr/el/deiomilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-metoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με κατάθεση του εγγράφου στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, ΑΘΗΝΑ 104 32) ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cass@dei.gr, ή, σε περίπτωση Μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5, του ν. 4548/2018 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου, να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας και δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α’ έως γ’. 4 Ο αντιπρόσωπος του Μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Β. Διαδικασία για τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου) στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια‐ Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αρ. 8 Απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.”, “Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων”, καθώς και του εντύπου “Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων”, θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους. 5 Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις” https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosimetoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/ και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail), στους Μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ.: 210-5230951 (καθημερινά μεταξύ 08:00’ και 16:00’) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cass@dei.gr. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210-3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr . Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και –εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο. Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν: γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους. Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 6

Γ. Διαδικασία για την εξ’ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)

Επιπλέον, παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί, πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα: Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί, πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να κάνουν χρήση της εν λόγω δυνατότητας: α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ανωτέρω υπό Β. αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’ π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11:00’ π.μ. της 29ης Μαρτίου 2023). β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το “Έντυπο Ψηφοφορίας” το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών” https://www.dei.gr/el/deiomilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-metoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/ θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cass@dei.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 29ης Μαρτίου 2023). γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 29ης Μαρτίου 2023.

Επισημαίνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11:00’ π.μ. της 28ης Μαρτίου 2023), όπως ειδικότερα αναφέρεται ανωτέρω υπό Α. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. 7 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12ης Απριλίου 2023, το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με την εκ νέου άσκηση του δικαιώματος ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ανωτέρω υπό Β. αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’ π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 11ης Απριλίου 2023). β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία νέο “Έντυπο Ψηφοφορίας”, που θα έχει διατεθεί από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cass@dei.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 11ης Απριλίου 2023). γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 11ης Απριλίου 2023. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12ης Απριλίου 2023, Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή, το αργότερο μέχρι τις 11.00’ π.μ. της 10ης Απριλίου 2023) όπως ειδικότερα αναφέρεται ανωτέρω υπό Α..

Mετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ.: 210-5230951 (καθημερινά μεταξύ 08:00’ και 16:00’) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cass@dei.gr. 8 Επίσης, ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του “Eντύπου Ψηφοφορίας” και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλ.: 210-5230951 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής – μεταξύ άλλων – δικαιώματα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 141 του ν. 4548/2018 και στο άρθρο 28 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι : (α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρο 141 και την παράγραφο 4, του άρθρου 123, του ν. 4548/2018. (β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των Μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr) τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη. (γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. (δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. ε) Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική 9 ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 124, του ν. 4548/2018. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ε. Πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123, του ν. 4548/2018 Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών”

https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosimetoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/ αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, σε ηλεκτρονική μορφή, η παρούσα Πρόσκληση των Μετόχων μαζί με επεξηγήσεις για τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, καθώς και περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.