1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Λαϊκή εταιρεία ΑΠΕ στην Κρήτη
Λαϊκή εταιρεία ΑΠΕ στην Κρήτη

Λαϊκή εταιρεία ΑΠΕ στην Κρήτη

0

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκρήτια Τράπεζα συνεργάζονται για την ίδρυση εταιρείας λαϊκής βάσης, για την υλοποίηση μεγάλων έργων ΑΠΕ στο νησί, ενώ έστειλαν και σχετική επιστολή προς τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..


Αναλυτικά, η επιστολή προς τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναφέρει τα εξής: “Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στην Περιφέρεια Κρήτης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ κ. Τσιπουρίδη, σας ενημερώνουμε εγγράφως ότι η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αναλάβαμε την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας νέας εταιρείας ευρείας μετοχικής (λαϊκής) βάσης η οποία θα δραστηριοποιηθεί σε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ στην Κρήτη.


Μοναδικός στόχος της νέας εταιρείας είναι να υπηρετήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, δηλαδή την τοπική οικονομία, την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε τη θεμελιωμένη πεποίθηση ότι θα στηριχθεί από το σύνολο των Κρητικών και θα διασφαλίσει τόσο τα απαιτούμενα κεφάλαια, όσο και τη συμμετοχή και την κοινωνική συναίνεση για την υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων που σχεδιάζονται στην Κρήτη.


Μέτοχοι της νέας εταιρείας θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης η Παγκρήτια Τράπεζα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς, άλλα συνεταιριστικά σχήματα, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από την Κρήτη.


Ηδη μετά από διερευνητικές επαφές με τους ΟΤΑ του νησιού, υπάρχει συναίνεση από τους Δημάρχους και πεποίθηση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.


Με την παρούσα επιστολή προτείνουμε την συνεργασία της νέας υπό σύσταση Κρητικής ΑΕ με την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ» σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα το οποίο θα υλοποιήσει το έργο της διασύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, με υποθαλάσσιο καλώδιο, σε συνδυασμό με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.


Θεωρούμε ότι το μέγεθος και η σημασία του έργου από το οποίο μελλοντικά θα εξαρτάται η ηλεκτροδότηση της Κρήτης και που θα ενισχύει το δίκτυο και στην υπόλοιπη χώρα, δεν μπορεί παρά να ελέγχεται από ένα αμιγώς ελληνικό φορέα στον οποίο η εταιρεία των Κρητών και η δημοσίου συμφέροντος «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ» θα κατέχουν το σύνολο ή τη μέγιστη πλειοψηφία των μετοχών. Η πρότασή μας συγκεκριμένα αναφέρεται στο μετοχικό σχήμα Κρητική ΑΕ 51%- «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ» 49%, με δυνατότητα της τελευταίας να εκχωρήσει κάποιο ποσοστό σε τρίτους.


Έχουμε σαφή εκτίμηση ότι όλα τα νομικά θέματα που προκύπτουν θα επιλυθούν θετικά.


Πεποίθηση μας είναι ότι το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχήμα είναι το καταλληλότερο διότι:
Α) Έχει την «σφραγίδα», το κύρος αλλά και την εγγύηση της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης.
Β) Μπορεί να ωριμάσει ταχύτερα και να υλοποιηθεί χωρίς αντιδράσεις το έργο, στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Γ) Μπορεί να συγκεντρώσει τοπικά κεφάλαια, έχοντας την εμπιστοσύνη των απανταχού Κρητών (Μόνο η Παγκρήτια Τράπεζα έχει 80.000 μέλη).
Δ) Έχει την δυνατότητα άντλησης δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λόγω συνεχούς καλής συνεργασίας.
Ε) Διασφαλίζει μια καλή απόδοση αλλά και διέξοδο στους μικρούς επενδυτές σε περίοδο οικονομικής άπνοιας και επιστέφει στην κοινωνία της Κρήτης και τους καταναλωτές σημαντικό μέρος του οικονομικού οφέλους της επένδυσης.
ΣΤ) Συμβάλλει αποφασιστικά και ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας το αξιόλογο τοπικό επιστημονικό και παραγωγικό δυναμικό και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.
Ζ) Δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στις συνδεόμενες τοπικές επιχειρήσεις και διασφαλίζει την επανεπένδυση στην Κρήτη της υπεραξίας που δημιουργείται.
Η) Συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος στη χώρα μας.


Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να εξετάσετε το συντομότερο δυνατόν την πρότασή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας και ελπίζουμε να έχουμε θετική απόφαση για την υλοποίηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στην Κρήτη.”