1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Διαβούλευση για τη διείσδυση ΑΠΕ στην Ελλάδα
Διαβούλευση για τη διείσδυση ΑΠΕ στην Ελλάδα

Διαβούλευση για τη διείσδυση ΑΠΕ στην Ελλάδα

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια της μακροχρόνιας προσπάθειάς της για τη μελέτη και προετοιμασία του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα στηρίζει και θα προωθεί τη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την ολοκληρωμένη πρότασή της επί των βασικών αρχών ενός νέου πλαισίου λειτουργίας και τιμολόγησης αποθηκευτικών σταθμών στο Ηπειρωτικό Σύστημα.


Το πλαίσιο αυτό, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων και των συναφών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας μας. Οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις του εν λόγω πλαισίου θα αποτελέσουν και τη βάση για τη θέσπιση ειδικότερων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, που είναι αναγκαίες για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των αποθηκευτικών αυτών σταθμών.


Η λειτουργία των σταθμών αυτών συνδέεται άρρηκτα με τη λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς πρόκειται για μονάδες που είναι αναγκαίες προκειμένου η κυμαινόμενη παροχή ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων από τη φύση, να προσαρμοστεί στις ανθρώπινες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, βάσει των ανθρώπινων συνηθειών και δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί, ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας από τη ΡΑΕ, με τη συνδρομή έγκριτων επιστημονικών φορέων της χώρας, όπως ιδίως το ΕΜΠ, και αφορούν τη διείσδυση των ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και στο Ηπειρωτικό Σύστημα, αλλά και η συναφής διεθνής εμπειρία και πρακτική για τον ενεργειακό σχεδιασμό χωρών με παραπλήσια χαρακτηριστικά των ενεργειακών τους συστημάτων, έχουν καταδείξει ότι η δημιουργία αποθηκευτικών μονάδων που θα αξιοποιούν την ενέργεια των ΑΠΕ, την οποία δεν μπορεί να απορροφήσει το Σύστημα κατά την ώρα που παρέχεται από τη φύση (π.χ. άνεμος, ήλιος), και η οποία αλλιώς θα απορρίπτονταν για τεχνικούς λόγους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.


Περαιτέρω, πρόκειται εν γένει για ευέλικτες μονάδες, με κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν πολύ αποτελεσματικά στη στήριξη της λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της μεγάλης διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ που δεν έχουν χαρακτηριστικά πλήρως ελέγξιμης παραγωγής (π.χ. αιολικά, φωτοβολταϊκά).


Το μέγεθος και το είδος των αποθηκευτικών μονάδων που απαιτείται να εγκατασταθούν σε κάθε ηλεκτρικό Σύστημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του Συστήματος και των μονάδων παραγωγής του, η εξέλιξη της τεχνολογίας των αποθηκευτικών σταθμών, αλλά κυρίως το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ και το είδος της πρωτογενούς μορφής ενέργειας ΑΠΕ. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τακτική επικαιροποίηση της ανάγκης σε αποθηκευτικά συστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη των ως άνω παραγόντων.


Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ θεωρεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει, αφενός την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν, αφετέρου την οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων, οι οποίες βασίζονται μεν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, υιοθετούνται ορισμένες από τις βασικές αρχές του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για αποθηκευτικούς σταθμούς στα νησιά (υβριδικοί), με σημαντική ωστόσο διαφοροποίηση και απόκλιση, λόγω της διαφοράς των μεγεθών και των συνθηκών που επικρατούν στα ηλεκτρικά συστήματα της ηπειρωτικής χώρας σε σχέση με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και της διαφοράς ωριμότητας των αντίστοιχων ηλεκτρικών αγορών.


Οι αποθηκευτικοί σταθμοί, εντασσόμενοι στο ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, θα πρέπει να ακολουθούν τις βασικές ρυθμίσεις της ενεργειακής αγοράς (ΗΕΠ, κλπ). Για τη διασφάλιση, όμως, της οικονομικής τους βιωσιμότητας είναι αναγκαία η πρόσθετη στήριξή τους, η οποία θα προέλθει κυρίως από το όφελος που έχει ο παραγωγός ΑΠΕ, λόγω της αξιοποίησης της παραγόμενης από αυτόν ενέργειας ΑΠΕ που οι σταθμοί αυτοί αποθηκεύουν, και η οποία ενέργεια θα απορρίπτονταν χωρίς τους σταθμούς αυτούς. Επειδή, βεβαίως, πρόκειται για επενδύσεις σημαντικής έντασης κεφαλαίου και μακροχρόνιας αδειοδότησης και κατασκευής (ιδίως για αντλησιοταμιευτικά συστήματα), των οποίων η χρησιμότητα, αλλά κυρίως η βιωσιμότητα, εξαρτάται από την πρόοδο των αντίστοιχων επενδύσεων ΑΠΕ, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παροχή κατάλληλων κινήτρων που: α) θα επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων σταθμών, β) θα διασφαλίζουν την αναγκαία σταθερότητα των σχετικών επιχειρηματικών σχεδιασμών, γ) θα καλύπτουν κατά το δυνατόν ακριβέστερα τις ανάγκες του Συστήματος, και δ) θα συντελούν στην αποφυγή μη αναγκαίων επενδύσεων.


Το κείμενο των βασικών αρχών για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και τιμολόγησης αποθηκευτικών σταθμών στο Σύστημα τίθεται από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της τελικής πρότασης της ΡΑΕ προς το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, το οποίο έχει και τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς επίσης και στη διαδικασία συμπλήρωσης και διαμόρφωσης από τη ΡΑΕ του δευτερογενούς νομικού πλαισίου (Κώδικες, κλπ) για τη λειτουργία του Συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση ResReserv@rae.gr. Όλες οι επιστολές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2699/1999 ΦΕΚ Α΄45).


Δεν θα γίνει δημοσιοποίηση:
– των στοιχείων του αποστολέα, αν αυτός ζητήσει να μην δημοσιοποιηθούν, ή/και
– των στοιχείων εκείνων που περιλαμβάνονται στις επιστολές, τα οποία ο αποστολέας θεωρεί απόρρητα. Τα στοιχεία αυτά, πρέπει να βρίσκονται σε διακριτό παράρτημα της επιστολής, με τη σχετική επισήμανση.