1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. O κ. Παπακωνσταντίνου στις Βρυξέλλες
O κ. Παπακωνσταντίνου στις Βρυξέλλες

O κ. Παπακωνσταντίνου στις Βρυξέλλες

0

Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη, εκπροσωπεί σήμερα την Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες.


Η Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας περιλαμβάνει θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ατζέντα και έχουν σημαντική επιρροή στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας.


Στο πλαίσιο της νομοθετικής δραστηριότητας, θα συζητηθούν δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες: ο Κανονισμός για τις δι-ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και τη χρηματοδότησή τους και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» από την πλευρά τη συνεισφοράς του ενεργειακού τομέα. Επίσης, η Προεδρία της Δανίας θα ενημερώσει για την πορεία της Πρότασης της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις. Τέλος, ο Υπουργός ΠΕΚΑ στο πλαίσιο του Συμβουλίου έχει κληθεί να ενημερώσει τους ομολόγους του για την ένταξη της Ελλάδας στην Διεθνή Συνεργασία για το μηχανισμό υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου:


Πρόταση Κανονισμού για τις Ενεργειακές Υποδομές
Η πρόταση Κανονισμού αφορά τη θέσπιση νέων κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ μέχρι το 2020. Παράλληλα, η χρηματοδοτική πτυχή της πρωτοβουλίας αυτής εμπίπτει στο πλαίσιο ορισμού των γενικότερων δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ για την επόμενη επταετία και τελεί επίσης υπό εξέταση (με € 9.1 δις για τον τομέα ενέργειας). Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει καινοτομίες ως προς τον εντοπισμό και την επιλογή των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που κρίνονται ως τα πλέον απαραίτητα για την ορθή εξέλιξη του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού της. Προτείνει επίσης συγκεκριμένη αδειοδοτική μεταχείρισή τους για την επιτάχυνση και τη θέση τους σε λειτουργία σύντομα. Θέτει, τέλος, απαιτήσεις ως προς τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των έργων αυτών, και καθορίζει και κανόνες και κριτήρια για την, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρηματοδότησή τους από δημόσιους πόρους.


Η πρόταση αυτή έχει τον χαρακτήρα επείγοντος, δεδομένης του μακροχρόνιου ορίζοντα ανάπτυξης των απαιτούμενων υποδομών. Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει η πρόταση της Επιτροπής που αφορά την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής, τόσο για τον ηλεκτρισμό όσο και για το φυσικό αέριο, ως προς τον άξονα Βορρά-Νότου, η οποία θα ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και κατ’ επέκταση τη θέση της χώρας μας. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι για την επιλογή των αναγκαίων έργων υποδομής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η περιφερειακή ισορροπία και η μη ενεργειακή απομόνωση περιοχών, όπως τα νησιά.


Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η ευρύτερη οικονομική Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2010. Κατά το φετινό εξάμηνο, το Συμβούλιο Ενέργειας καλείται να συνεισφέρει στις εργασίες διαπίστωσης της ευρωπαϊκής προόδου ως προς τους ειδικούς τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας και των αντίστοιχων στόχων που έχουν τεθεί. Ειδικότερα, η κατά 20% αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και η κατά 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελούν δύο από του πέντε πρωταρχικούς ποσοτικούς στόχους που έχουν θεσπιστεί υπό την συνολική αυτή Στρατηγική και οι οποίοι χρήζουν τακτικής παρακολούθησης. Η συζήτηση επικεντρώνεται στα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Στρατηγικής, όπως για παράδειγμα στην έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, και στις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών και οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.


Λοιπά θέματα
Πρόταση Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση
Η Προεδρία της Δανίας έχει ορίσει ως απόλυτη προτεραιότητά της την εξέταση της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία αναφέρεται στην αναγκαιότητα η ΕΕ να διατηρηθεί σε τροχιά επίτευξης του (μη υποχρεωτικού) στόχου 20% έως το 2020. Κι αυτό, στη βάση των προτεινόμενων υποχρεωτικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κ-μ σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αρχίσει και η υλοποίηση τεχνικής εργασίας επί μιας κοινής μεθοδολογίας μέτρησης του τελικού αποτελέσματος, με τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων (από ελληνική πλευράς συμμετέχει το ΚΑΠΕ).


Ενημέρωση για το IFIC Workshop και την ένταξη της Ελλάδας στην εν λόγω Συνεργασία
Ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με την υπογραφή της Διακήρυξης της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας, Ισπανίας και Σλοβενίας, στο πλαίσιο της Διήμερης Συνάντησης της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης των ΑΠΕ (International Feed-In Cooperation). Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στη διεθνή πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας και στη συστηματικότερη ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών.