1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Ανησυχεί η ΕΛΕΤΑΕΝ για τα αιολικά πάρκα
Ανησυχεί η ΕΛΕΤΑΕΝ για τα αιολικά πάρκα

Ανησυχεί η ΕΛΕΤΑΕΝ για τα αιολικά πάρκα

0

Ο σύνδεσμος προειδοποιεί για τις συνέπειες της παρούσας κατάστασης για την αγορά των αιολικών και προτείνει μια πιθανή λύση προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή ορισμένων ώριμων αιολικών επενδυτικών σχεδίων.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέφρασε τους έντονους προβληµατισµούς της σε σχέση µε τη συζήτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών ως προϋπόθεση για την χορήγηση ή την διατήρηση της δεσµευτικής προσφοράς σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα ή και µόνο στις κορεσµένες περιοχές, εκ µέρους των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας παραγωγής.


Θεωρεί ότι η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών εκ µέρους τους, ακόµα και για υφιστάµενες δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης, αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα αναδροµικής ανατροπής του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι επενδύσεις και κλονίζει την επενδυτική εµπιστοσύνη. Επίσης, σημειώνεται ότι αναλόγως, οποιαδήποτε λύση που περιορίζει τα δικαιώµατα των υφιστάµενων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης ή δηµιουργεί αβεβαιότητα ως προς τη λύση σύνδεσης στην οποία έχει δεσµευθεί ο ∆ιαχειριστής, επηρεάζει αρνητικότατα την πιθανότητα χρηµατοδότησης (bankability) των έργων αυτών.


Άλλο ένα στοιχείο στο οποίο εστίασε η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ότι η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος ανάπτυξης και δεν λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες στο εγχώριο και ευρωπαϊκό χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, τα προβλήµατα που θα δηµιουργήσει η απαίτηση αυτή είναι ασύµµετρα σε σχέση µε το στόχο που υποτίθεται ότι επιδιώκει να επιτύχει. Μάλιστα, η ΕΛΕΤΑΕΝ προβλέπει ότι θα πιεστούν ακόµα περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου και θα διαµορφωθεί περιβάλλον βίαιης ανακατανοµής και υπερσυγκέντρωσης µε αποτέλεσµα µείωση του ανταγωνισµού και περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας.


Εκτός από το θέμα των εγγυητικών επιστολών, η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υλοποιηθούν άµεσα ώριµα επενδυτικά αιολικά έργα ακόµα και σε κορεσµένες περιοχές, χωρίς να θίγονται οι υφιστάµενες προσπάθειες. «Η υλοποίηση των ώριµων αυτών επενδύσεων εν µέσω της παρούσας οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης είναι εξαιρετικά αναγκαία για να παραµείνει ο κλάδος ζωντανός και ισχυρός», τονίζει στο κείμενο της επιστολής.


Σημειώνει ότι η υλοποίηση ώριµων επενδύσεων δεν κωλύεται εξαιτίας του γεγονότος ότι υποψήφιοι παραγωγοί έχουν δεσµεύσει ηλεκτρικό χώρο, µε αποτέλεσµα τα δίκτυα να φέρονται θεωρητικώς «κορεσµένα». Αντιθέτως, κωλύεται από την αναστολή χορήγησης δεσµευτικών προσφορών παρά το αναµφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα άλλα έργα που έχουν ήδη λάβει δεσµευτική προσφορά δεν θα υλοποιηθούν εγκαίρως. Η αναστολή αυτή πρέπει άµεσα να αρθεί, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, και να χορηγηθούν δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης σε ώριµες επενδύσεις που έχουν λάβει Ε.Π.Ο. ώστε να υλοποιηθούν, χωρίς να θιγούν οι υφιστάµενες προσπάθειες.


Η άµεση χορήγηση των νέων προσφορών σύνδεσης, πρέπει να γίνει µε τρόπο που δεν θα δηµιουργεί υπέρµετρες νοµικές υποχρεώσεις στο ∆ιαχειριστή ούτε πιθανότητα αδυναµίας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις αυτές. Μια προκαταρκτική πρόταση είναι να αναζητηθεί λύση στο πλαίσιο του µοντέλου που έχει επιτυχηµένα εφαρµοσθεί µε το 2ο πακέτο των αιολικών πάρκων που αδειοδοτήθηκαν και ήδη λειτουργούν, στη Θράκη.


Ήτοι στα κορεσµένα δίκτυα να χορηγούνται νέες δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης που θα δίνουν τη δυνατότητα άµεσης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και οι οποίες θα περιλαµβάνουν ειδικό όρο για την κατά προτεραιότητα περικοπή του συγκεκριµένου αιολικού πάρκου εφόσον κατά την λειτουργία του έχουν υλοποιηθεί όλες οι υφιστάµενες δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης και εµφανίζονται προβλήµατα ασφάλειας συστήµατος.