1. Home
  2. Νέα
  3. Έγκριση νέων έργων προγράμματος Life+

Έγκριση νέων έργων προγράμματος Life+

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 248 νέων έργων του προγράμματος Life+, του ταμείου για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόστους 281,4 εκατ. ευρώ.


life_plusΤα εν λόγω έργα προβλέπουν δράσεις σε τομείς όπως η προστασία της φύσης, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική πολιτική, καθώς επίσης η ενημέρωση και η επικοινωνία επί περιβαλλοντικών θεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Η συνολική επένδυση που αντιπροσωπεύουν τα έργα ανέρχεται σε 556,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 281,4 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ.


Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Το πρόγραμμα Life+ εξακολουθεί να παρέχει χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας σε καινοτόμα έργα. Τα νέα αυτά έργα θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης. Θα στηρίξουν την επίτευξη του στόχου μετατροπής της ΕΕ σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, οικολογικότερη και ανταγωνιστικότερη».


Η κα Connie Hedegaard, Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου που διαπιστώνω ότι φέτος όλο και περισσότερα έργα Life+ θα αφιερωθούν στη δράση για το κλίμα. Δεν σκοπεύουμε όμως να μείνουμε εκεί: το νέο πρόγραμμα Life+ για την περίοδο 2014 – 2020 θα προβλέπει τη διάθεση ποσού μεγαλύτερου από 850 εκατομμύρια ευρώ για την κλιματική δράση, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιου σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα».


Στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 1.159 αιτήσεων.
Τα έργα Life+ Φύση και βιοποικιλότητα βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης απειλούμενων ειδών. Από τις 258 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 92 έργα προερχόμενα από συμπράξεις οργανισμών διατήρησης της φύσης, δημόσιων αρχών και άλλων μερών. Τα έργα αυτά, τα οποία υλοποιούνται από δικαιούχους σε 24 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 247,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 139,3 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα (82) έργα αφορούν τη φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και/ή τα ενδιαιτήματα Birds and/or Habitats Directives, καθώς και του δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα 10 έργα είναι πιλοτικά προγράμματα που ασχολούνται με ευρύτερα θέματα βιοποικιλότητας.


Τα έργα Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση είναι πιλοτικά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων. Από τις 743 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή πρόκρινε για χρηματοδότηση 146 έργα, τα οποία υποβλήθηκαν από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα προκριθέντα έργα, αναληφθέντα από δικαιούχους σε 18 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 298,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 136,8 εκατ. ευρώ.


Στο πλαίσιο αυτής της παραμέτρου, τα 29 έργα που αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 81,1 εκατ. ευρώ, θα λάβουν από την Επιτροπή χρηματοδότηση 34,6 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, πολλά άλλα έργα που εστιάζονται σε άλλους τομείς, θα έχουν επίσης έμμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.


Στου υπόλοιπους σημαντικούς τομείς επικέντρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ύδατα, τα απόβλητα, οι φυσικοί πόροι, οι χημικές ουσίες, το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα του εδάφους και του αέρα.
Αντικείμενο των έργων Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία είναι η διάχυση των πληροφοριών και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από τις 158 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε 10 έργα από ένα φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την προστασία της φύσης και/ή του περιβάλλοντος. Η συνολική επένδυση για τα επιλεγέντα έργα, που κατανέμονται σε εννέα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 5,2 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει η ΕΕ.


Τέσσερα από τα δέκα έργα αφορούν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που άπτονται της φύσης και της βιοποικιλότητας, ενώ έξι επικεντρώνονται σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η επάρκεια των πόρων και η πρόληψη της ρύπανσης των ακτών.