1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ από την Ernst & Young
Κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ από την Ernst & Young

Κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ από την Ernst & Young

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε τη διενέργεια κοστολογικού ελέγχου/συγκριτικής αξιολόγησης του κόστους και της αποδοτικότητας της ΔΕΗ και των θυγατρικών της σε σύστημα και δίκτυο, ανεξάρτητων διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.


dei blurΣύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ, υπεγράφη η σχετική ανάθεση και το έργο θα ξεκινήσει αμέσως από την εταιρεία Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A. Θα περιλαμβάνει εκτός από τον κοστολογικό έλεγχο, προτάσεις στρατηγικής και ρυθμιστικών μέτρων για την επίτευξη του υφιστάμενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους αυτού -Συναφής οδικός χάρτης και χρονοδιάγραμμα.


Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων και ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί από τη ΡΑΕ, και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τελικό στόχο τη συνολική αναδιοργάνωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς, κατά τρόπο που να είναι αποτελεσματική και αποδοτική για την εθνική οικονομία, τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή και τους τελικούς καταναλωτές, η Ρυθμιστική Αρχή διεξήγαγε διεθνή τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του ως άνω έργου. Με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού, ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε από τη ΡΑΕ η εκπόνηση του έργου είναι η εταιρεία Συμβούλων”Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A.


H ΡΑΕ θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω, θα οδηγήσουν σε έναν ακριβέστερο, πιο ενημερωμένο και ποσοτικό προσδιορισμό της δυνατότητας (περιθωρίου) μείωσης του κόστους στο σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας της ΔΕΗ, καθώς και του βέλτιστου τρόπου επίτευξης του περιθωρίου αυτού. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι ο τελικός καταναλωτής θα καταβάλει μόνον το απολύτως αναγκαίο (ελάχιστο) κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύεται και θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τομέα της χώρας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.


Τέσσερις είναι οι κύριοι στόχοι του έργου, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου:


Κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η πρώτη αυτή φάση του έργου έχει ως στόχο την επακριβή κοστολογική αποτίμηση όλης της αλυσίδας δραστηριοτήτων της ΔΕΗ που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Η ανάλυση θα εντοπίσει τους βασικούς μοχλούς αξίας και θα θέσει τις βάσεις για συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες βελτίωσης.


Ενδεικτικά, και ανά δραστηριότητα, η ανάλυση θα περιλάβει τα ακόλουθα:


Κόστη ορυχείων
– Λειτουργία και συντήρηση (λαμβάνοντας υπ’ όψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε ορυχείου).
– Μεταφορά.
– Αποθήκευση/διαχείριση αποθεμάτων.
– Υπηρεσίες υπεργολάβων.
– Υποστηρικτικές λειτουργίες αποκλειστικά για τον τομέα των ορυχείων.
– Κόστος επένδυσης-αποδοτικότητα του απασχολούμενου κεφαλαίου (χρόνος, κόστη) μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων.


Κόστη Παραγωγής
– Λειτουργία και συντήρηση ανά τύπο σταθμού παραγωγής (π.χ. λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, κ.λπ.).
– Προμήθειες (εξαρτημάτων, υπηρεσιών).
– Προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές λειτουργίας.
– Υπηρεσίες υπεργολάβων.
– Διαχείριση αποθεμάτων.
– Υποστηρικτικές λειτουργίες αποκλειστικά για την παραγωγή.
– Κόστος επένδυσης.


Κόστη Μεταφοράς
– Λειτουργία και συντήρηση.
– Προμήθεια εξαρτημάτων και υπηρεσιών.
– Υπηρεσίες υπεργολάβων.
– Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για συντήρηση και διασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος και χαμηλής συχνότητας αστοχιών.
– Υποστηρικτικές λειτουργίες αποκλειστικά για τη Μεταφορά.


Κόστη Διανομής
– Λειτουργία και συντήρηση.
– Προμήθεια εξαρτημάτων και υπηρεσιών.
– Υπηρεσίες υπεργολάβων.
– Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για συντήρηση και διασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος και χαμηλής συχνότητας αστοχιών.
– Υποστηρικτικές λειτουργίες αποκλειστικά για τη Διανομή.
– Διαχείριση δεδομένων μετρητών.


Κόστη Προμήθειας
Υπηρεσίες υποστήριξης/ενημέρωσης/εξυπηρέτησης πελατών:
– Έκδοση λογαριασμών.
– Πληρωμές (Διαχείριση εισπράξεων, παρακολούθηση υπολοίπων, πρακτικές είσπραξης οφειλών).
– Επικοινωνία με τους πελάτες.


Συγκριτική αξιολόγηση έναντι βέλτιστων πρακτικών (εσωτερικών και των ανταγωνιστών)
Βάσει της παραπάνω ανάλυσης του κοστολογικού ελέγχου, θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας, σε σχέση με τις εσωτερικές βέλτιστες πρακτικές και τους, συγκρίσιμους με την εταιρεία, διεθνείς παίκτες. Η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση θα γίνει έναντι των περιοχών με βέλτιστη πρακτική μέσα στη ΔΕΗ Α.Ε. και τους Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η δε εξωτερική έναντι μιας επιλεγμένης ομάδας συγκρίσιμων διεθνών παικτών, για κάθε τμήμα της αλυσίδας αυτής.


Ενδεικτικά, και ανά δραστηριότητα, η ανάλυση θα περιλάβει τα ακόλουθα:


Ορυχεία
– Συγκριτική αξιολόγηση αποδοτικότητας των πεδίων εξόρυξης της ΔΕΗ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων αποδοτικότητας μεταξύ των πεδίων. Η ανάλυση θα λαμβάνει υπ’ όψη της τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου.
– Συγκριτική αξιολόγηση έναντι διεθνών παικτών με συγκρίσιμη δραστηριότητα ορυχείων.


Παραγωγή
– Συγκριτική αξιολόγηση αποδοτικότητας μεταξύ όμοιων σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων αποδοτικότητας σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου παραγωγής της εταιρείας.
– Συγκριτική αξιολόγηση έναντι διεθνών παικτών με συγκρίσιμο της ΔΕΗ χαρτοφυλάκιο μονάδων.


Μεταφορά
– Συγκριτική αξιολόγηση αποδοτικότητας έναντι επιλεγμένων Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς.


Διανομή
– Συγκριτική αξιολόγηση αποδοτικότητας έναντι επιλεγμένων Ευρωπαίων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής.


Προμήθεια
– Συγκριτική αξιολόγηση απόδοσης έναντι επιλεγμένων Ευρωπαίων προμηθευτών ηλεκτρισμού.


Προτάσεις για τα επόμενα βήματα
Ο Ανάδοχος του έργου:
– Θα παράσχει συστάσεις στρατηγικής για τα επόμενα βήματα, βάσει του κοστολογικού ελέγχου και της ανάλυσης συγκριτικής αξιολόγησης.
– Θα εντοπίσει βασικές περιοχές δραστηριότητας των αξιολογούμενων εταιρειών προς βελτίωση και θα υποβάλει προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις/παρεμβάσεις βελτίωσης, βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένων στο Ελληνικό περιβάλλον.
– Θα ποσοτικοποιήσει την αναμενόμενη οικονομική επίπτωση κάθε προτεινόμενης παρέμβασης.
– Θα παράσχει ένα Στρατηγικό Οδικό Χάρτη για την εφαρμογή των ως άνω παρεμβάσεων βελτίωσης. Ενδεικτικά,
Ο Χάρτης αυτός θα περιλαμβάνει: – Καθορισμό προτεραιοτήτων στις παρεμβάσεις, ανάλογα με την οικονομική επίπτωση, τις απαιτούμενες επενδύσεις και τους ποιοτικούς δείκτες. – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή κάθε παρέμβασης. •Επιμερισμό αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους παίκτες. – Σαφώς προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα.
– Θα εντοπίσει τις κύριες περιοχές ρυθμιστικής παρέμβασης που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ΔΕΗ και των Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και των υπολοίπων παικτών στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
– Θα παράσχει μακροσκοπική εκτίμηση της οικονομικής επίπτωσης των προτεινόμενων ρυθμιστικών παρεμβάσεων.


Πλαίσιο αποτίμησης μελλοντικής απόδοσης
Ο Ανάδοχος του έργου θα μεταφέρει στη ΡΑΕ το πλαίσιο το οποίο θα αναπτύξει για τη διεξαγωγή της μελέτης κοστολογικού ελέγχου και συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο, εν συνεχεία, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη ΡΑΕ, έτσι ώστε η Αρχή να είναι σε θέση να:
– Παρακολουθεί την εξέλιξη της δομής κόστους της ΔΕΗ και των λοιπών παικτών.
– Αξιολογεί τη συνολική αποδοτικότητα της ΔΕΗ και των λοιπών παικτών.
– Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων τα οποία ελήφθησαν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.


Η ΡΑΕ προσβλέπει και θεωρεί αυτονόητη μία στενή, συνεχή και ουσιαστική συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τα αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής, καθώς και με τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου. Η συνεργασία αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και επιτακτική, λόγω της σπουδαιότητας και των χρονικών περιορισμών του έργου, ενόψει της επικείμενης υλοποίησης των προτάσεων της ΡΑΕ που έχουν εγκριθεί από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα δε των προτάσεων που αφορούν τις δημοπρασίες ενέργειας (ΝΟΜΕ).