1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις δηλώσεις Στουρνάρα
Η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις δηλώσεις Στουρνάρα

Η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις δηλώσεις Στουρνάρα

0

Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα, σε τηλεοπτική εκπομπή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ και δεν διαψεύστηκαν, παραθέτουμε συνημμένο το Δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) και ο ΣΕΗΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος) για την δημοσιοποίηση της μελέτης του ΙΟΒΕ για τις «Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.»


eletaen1Θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στο τέλος της 2ης σελίδας όπου αμέσως μετά τα συμπεράσματα αναφέρει:


«Από τα προαναφερόμενα συμπεράσματα προκύπτει ότι η στροφή στις ΑΠΕ και η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων διείσδυσης τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι και εφικτή και επωφελής για τη χώρα.»


Το Δελτίο Τύπου κατέληγε με πρόσκληση σε δημόσια παρουσίαση της μελέτης στις 5 Ιουλίου 2011, την οποία θα προλογούσε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας.


Εμείς δεν αλλάξαμε και πεισματικά, μένουμε πιστοί στα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.


Ακολουθεί το δελτίο Τύπου αυτούσιο:


Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) εκπόνησε, για λογαριασµό του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδας (ΣΕΗΕ), µελέτη για τις
επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την Τρίτη 5
Ιουλίου 2011 και ώρα 18.00, στο αµφιθέατρο «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος).


Η ταχεία προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της αλλά και της διασφάλισης της ενεργειακής της τροφοδοσίας και αυτονοµίας. Η προσπάθεια δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2020, αλλά, όπως προκύπτει από τον Οδικό Χάρτη για το Κλίµα που πρόσφατα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάρτιος 2011), ήδη προετοιµάζεται η εποχή µετά το 2020, όπου οι στόχοι µείωσης των εκποµπών θα είναι ακόµα µεγαλύτεροι.


Στο πλαίσιο αυτό, η ευρεία ανάπτυξη των Α.Π.Ε. αποτελεί απαραίτητο πυλώνα της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού συστήµατος κάθε χώρας-
µέλους. Η µετάβαση της Ελλάδας προς µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, της οποίας κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελεί η µεγάλης κλίµακας
αξιοποίηση των Α.Π.Ε., δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη ριζική αναδιάρθρωση του εγχώριου τοµέα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα συνοδεύεται από
σηµαντικές επενδύσεις στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής. Στην µελέτη παρουσιάζονται και, όπου είναι δυνατό, αποτιµώνται οι επιδράσεις στο σύστηµα
παραγωγής, στο σύστηµα µεταφοράς και σε οικονοµικά µεγέθη από τις απαιτούµενες προσαρµογές για την επίτευξη του δεσµευτικού εθνικού στόχου διείσδυσης των
Α.Π.Ε. µε ορίζοντα το 2020.


Στο πλαίσιο της µελέτης αναπτύχθηκαν συνολικά έξι σενάρια, τα οποία διαφέρουν ως προς την έκταση της διασύνδεσης του συστήµατος (µόνο Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο ή όλα τα νησιά), τις επιπλέον δυνατότητες αντλησιοταµίευσης (0, 365 MW ή 865 MW), τις επιπλέον διεθνείς διασυνδέσεις (0 ή 1 GW), την οικονοµική ανάπτυξη
(στασιµότητα, επικρατέστερο σενάριο ή υψηλή ανάπτυξη), τις τιµές δικαιωµάτων CO2 (10, 25 ή 35 €/tCO2), τις τιµές φυσικού αερίου, τη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης και την ταχύτητα διείσδυσης των Α.Π.Ε..


Τα κύρια συµπεράσµατα της µελέτης κατά το επικρατέστερο (ενδιάµεσο) σενάριο έχουν ως εξής:
• Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης απαιτούνται 9,1 GW νέας ισχύος Α.Π.Ε. το 2020
• Το εκδηλωθέν επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σηµαντικά εµπόδια στη χρηµατοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή.
• Η µεγάλη διείσδυση των Α.Π.Ε. δεν οδηγεί σε αύξηση της εύλογης χρέωσης καταναλωτή, µετά την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωµάτων CO2 το
2013:
– Η στήριξη των Α.Π.Ε., παρά την αυξανόµενη διείσδυση, εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά µικρό µέρος της συνολικής εύλογης χρέωσης καταναλωτή, ήτοι µόλις 3,3% κατά µέσον όρο τη δεκαετία 2011-20
– Οι Α.Π.Ε. µειώνουν το κόστος για δικαιώµατα εκποµπών CO2. Παράλληλα µειώνουν την Οριακή Τιµή Συστήµατος και συνεισφέρουν ισχύ στο σύστηµα.
– Σηµαντικό µέρος του θεσµοθετηµένου κόστους στήριξης Α.Π.Ε. αντιστοιχεί σε κόστος που αποφεύγεται λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε. Η συνδροµή της ενίσχυσης των Α.Π.Ε. αποτελεί µέρος µόνο (περίπου το 40%) του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., όπως υπολογίζεται σήµερα.
• Η µεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. κινητοποιεί σηµαντικό ύψος κεφαλαίων, µε ευεργετική επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κάτι εξαιρετικά σηµαντικό στην παρούσα συγκυρία. Επιπλέον, βελτιώνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών λόγω της προκύπτουσας µείωσης των εισαγοµένων καυσίµων.
• Η οµαλή ένταξη των Α.Π.Ε. απαιτεί προσαρµογές σε τεχνολογικό, επιχειρηµατικό και ρυθµιστικό επίπεδο στο θερµικό σύστηµα παραγωγής και στη λειτουργία της αγοράς.
• Οι τεχνολογικές δυσκολίες για το σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής από την µεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. αντιµετωπίζονται επαρκώς µε την εφαρµογή
σύγχρονών τεχνολογιών.
• Η οµαλότερη ενσωµάτωση της µεγάλης διείσδυσης προϋποθέτει την πλήρη υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος.


Από τα προαναφερόµενα συµπεράσµατα προκύπτει ότι η στροφή στις Α.Π.Ε. και η επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων διείσδυσής τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι
και εφικτή και επωφελής για τη χώρα µας. Παρόλα αυτά, το ενδεχόµενο να µην πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στις Α.Π.Ε. είναι πολύ σοβαρό, εφόσον η
κρατική µηχανή συνεχίσει να λειτουργεί αναποτελεσµατικά και δεν ενσωµατωθεί επαρκώς στις ατοµικές και συλλογικές αποφάσεις η µέριµνα για το ευρύτερο
συµφέρον. Εάν ακολουθηθεί η πεπατηµένη, πολύ πιθανόν να µην επιτευχθούν οι στόχοι και οι ωφέλειες για την οικονοµία. Υπάρχει όµως και η επιλογή της µετάβασης προς ένα αποτελεσµατικό κράτος και µια ελεύθερη και γρήγορα αναπτυσσόµενη οικονοµία, µε ταυτόχρονη µέριµνα, ώστε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο να εξασφαλίζει
καθαρό περιβάλλον και πραγµατική κοινωνική δικαιοσύνη.


Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν σηµαντική συνιστώσα στην ανάταξη της εθνικής οικονοµίας. Τη µελέτη θα προλογίσει ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας. Βασικοί Οµιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), Καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου και ο ∆ρ. Σάββας Σεϊµανίδης, Μέλος του ∆.Σ. του ΣΕΗΕ. Την παρουσίαση της µελέτης θα κάνει ο Υπεύθυνος Ερευνας της Μονάδας Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τοµέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΙΟΒΕ, κ. Svetoslav Danchev.