1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Νέα μεθοδολογία ΡΑΕ για τις ΥΚΩ στα νησιά
Νέα μεθοδολογία ΡΑΕ για τις ΥΚΩ στα νησιά

Νέα μεθοδολογία ΡΑΕ για τις ΥΚΩ στα νησιά

0

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ την πρότασή της για τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ( ΜΔΝ).


raeΌπως ειδικότερα, τονίζει η ΡΑΕ στη σχετκή ανακοίνωσή της, παρότι το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται για τις ΥΚΩ δεν έχει ακόμη θεσπιστεί στο σύνολό του, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, προωθεί την αποσαφήνιση του καθεστώτος υπολογισμού του ανταλλάγματος ΥΚΩ που οφείλεται στους δικαιούχους προμηθευτές, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.


Η νέα μεθοδολογία που προτείνει η ΡΑΕ ακολουθεί τις εξής βασικές αρχές:


1. Η συνθήκη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων, με τα ίδια τιμολόγια, ανά κατηγορία καταναλωτών, με αυτά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ικανοποιείται εφ’ όσον ο Προμηθευτής που δραστηριοποιείται σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ (εφεξής Σύστημα ΜΔΝ) έχει τις ίδιες επιβαρύνσεις με αυτές που θα είχε εάν επέλεγε να δραστηριοποιηθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Συνεπώς, και το αντάλλαγμα που οφείλεται στον Προμηθευτή που δραστηριοποιείται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ πρέπει να καλύπτει το υπερβάλλον κόστος που αυτός υφίσταται σε σχέση με την αντίστοιχη δραστηριοποίησή του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ώστε τελικά να μπορεί να παρέχει ενιαίο τιμολόγιο, ανά κατηγορία καταναλωτών, σε όλη την ελληνική Επικράτεια.


2. Οι Προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ οφείλουν να καταβάλλουν το κόστος για την ενέργεια που απορροφάται από τους μετρητές που εκπροσωπούν, αλλά και το κόστος του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος για την ισχύ που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που εκπροσωπούν, συνεπώς θα πρέπει να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, ήτοι με το μεταβλητό και το σταθερό κόστος παραγωγής. Κατά τη δραστηριοποίησή τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι προμηθευτές επιβαρύνονται, αντίστοιχα, για την ενέργεια που απορροφούν, με τους αντίστοιχους μηχανισμούς της χονδρεμπορικής αγοράς, όπως είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος, η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων, οι λοιποί Λογαριασμοί Προσαυξήσεων (ενσωμάτωση ΕΦΚ, Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, κ.λπ.), καθώς και το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.


3. Οι Προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ δεν κάνουν χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και, επομένως, δεν επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες Χρεώσεις Χρήσης του ΕΣΜΗΕ για τους πελάτες τους.


4. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, η δραστηριότητα της Προμήθειας είναι πλήρως απελευθερωμένη και ένας Προμηθευτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ή και περισσότερα Συστήματα ΜΔΝ, στα οποία μάλιστα το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει σημαντικά, το αντάλλαγμα ΥΚΩ – ΜΔΝ πρέπει να υπολογίζεται διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, ώστε κάθε Προμηθευτής να εισπράττει το αντάλλαγμα ΥΚΩ – ΜΔΝ που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΜΔΝ που έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί.


5. Για τη δραστηριοποίηση του Προμηθευτή σε ένα Σύστημα ΜΔΝ υπογράφεται σύμβαση με το Διαχειριστή ΜΔΝ, στην οποία αναγράφονται αφ’ ενός ο τρόπος υπολογισμού των τιμημάτων που οφείλει ο Προμηθευτής, τα οποία εκκαθαρίζονται σε μηνιαία βάση, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ανταλλάγματος για την παροχή ΥΚΩ – ΜΔΝ στο συγκεκριμένο Σύστημα ΜΔΝ. Δεδομένου ότι ο ταυτοχρονισμός στον υπολογισμό και την εκκαθάριση των προαναφερθέντων ποσών είναι αναγκαίος, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας κατά την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας στα Συστήματα ΜΔΝ, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε εμπόδιο εισόδου στην αγορά των ΜΔΝ, ο υπολογισμός των ΥΚΩ – ΜΔΝ στο Σύστημα ΜΔΝ θα πρέπει να γίνεται απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ταυτόχρονα με τις λοιπές εκκαθαρίσεις της αγοράς ΜΔΝ.


Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία, στηρίζεται μεν στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του Κώδικα Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναφορικά με την τιμολόγηση του κόστους παραγωγής και τις σχετικές διαδικασίες χρεώσεων και εκκαθαρίσεων των συμμετεχόντων στην αγορά των ΜΔΝ, θα πρέπει όμως να αναθεωρηθεί μετά την τελική έγκριση του εν λόγω Κώδικα, ώστε να προσαρμοστεί στις ακριβείς μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα προβλέπονται σε αυτόν, τόσο για το κόστος παραγωγής, όσο και για τις σχετικές διαδικασίες χρεώσεων και εκκαθαρίσεων.


Η ΡΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της προτεινόμενης μεθοδολογίας ΥΚΩ – ΜΔΝ, έως και την 11η Νοεμβρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yko-consultation@rae.gr, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωσή της. Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παρούσας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν ωστόσο επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του αυτών, θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.