1. Home
  2. Νέα
  3. ΑΓΕΤ Ηρακλής: Έκθεση Αειφορίας
ΑΓΕΤ Ηρακλής: Έκθεση Αειφορίας

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Έκθεση Αειφορίας

0

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2012, πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI – G3.1.


aget-hraklhsΤο περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας που έχει θέσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής, για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών της εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Η έκθεση δομείται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία και περιλαμβάνει στοιχεία για την πρόοδο της εταιρείας το 2012 ως προς τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, την αειφόρο κατασκευή και τις πόλεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση.


Το πρόγραμμα Στόχοι Αειφορίας 2012 ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει τους Στόχους Αειφορίας 2020 -σε σύγκλιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge- το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα αειφορίας, με στόχο τη δημιουργία αμιγώς θετικής συμβολής στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι στόχοι του προγράμματος ενσωματώνουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Lafarge μέσω της αλυσίδας αξιών και λαμβάνουν υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους.


Συνοπτικά η απόδοση το 2012 έχει ως εξής:
Η Υγεία και Ασφάλεια είναι θεμελιώδης αξία για την εταιρεία και στόχος της είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Υγεία και Ασφάλεια για το βιομηχανικό κλάδο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προς ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και θα ενισχύσει την προσέγγισή της σε ζητήματα σχετικά με την εργασιακή υγεία. Το 2012 σημειώθηκαν 6 ατυχήματα (5 εργαζομένων της εταιρείας και 1 εργολάβου) με απώλεια χρόνου εργασίας, έναντι 5 ατυχημάτων (2 εργαζομένων της εταιρείας και 3 εργολάβων) το 2011, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχε διεξαχθεί η απαραίτητη εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο δείκτης σοβαρότητας ήταν εξαιρετικά χαμηλός (0,08), γεγονός που σημαίνει ότι τα ατυχήματα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών.


Ως προς το περιβάλλον έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στους στόχους που αφορούν στις αέριες εκπομπές και τα αέρια του θερμοκηπίου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα εργοστάσια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές σκόνης κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι στιγμής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (2,8%), πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική.


Για την αποκατάσταση των λατομείων η πρακτική της εταιρείας ενσωματώνει τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του Ομίλου Lafarge με τη WWF International, και ορίζει πρότυπα για τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα και την αξιολόγηση όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές. Πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας έχει αναπτυχθεί για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και για το λατομείο αδρανών υλικών στον Άραξο σε συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Εργαστήριο Βοτανολογίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προστασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri. Το πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας για το λατομείο στον Άραξο έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.


Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ενσωματώνει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής της αλυσίδας: από την προμήθεια πρώτων υλών και υπηρεσιών μέχρι τη μεταφορά των προϊόντων στον τελικό πελάτη. Το 2012 η συνολική δαπάνη προμηθειών της εταιρείας ήταν 149,5 εκατ. Ευρώ, από τα οποία το 72.5% σε τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις.


Η επιλογή των προμηθευτών πραγματοποιείται με βάση όχι μόνο τα τεχνικοοικονομικά κριτήρια αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές δεοντολογίας και αειφόρου ανάπτυξης. Από το 2012 το τμήμα προμηθειών ζητά από τους προμηθευτές συμμόρφωση ως προς τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και η σχετική ρήτρα είναι πάγιος όρος στις συμβάσεις προμηθειών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για αειφόρο εφοδιαστική αλυσίδα οι προμήθειες χάρτινων σάκων τσιμέντου γίνονται από προμηθευτές που πιστοποιούν την προέλευση του χαρτιού (δεν γίνονται αποδεκτές συσκευασίες που προέρχονται από άγνωστες ή δυνητικά αμφιλεγόμενες πηγές) ενώ οι εκτυπώσεις εντύπων πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα χαρτιά αειφόρου προέλευσης.