1. Home
  2. Νέα
  3. Αναθεώρηση κώδικα διαχείρισης του ΕΣΦΑ
Αναθεώρηση κώδικα διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αναθεώρηση κώδικα διαχείρισης του ΕΣΦΑ

0

Σε ισχύ τίθεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα την «Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ», με αριθμό 526/2013, η οποία περιλαμβάνει -για πρώτη φορά- σε κωδικοποιημένη μορφή, το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (2η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ), προς διευκόλυνση των υφιστάμενων και των εν δυνάμει χρηστών του.


raeΌπως αναφέρει η ΡΑΕ με ανακοίνωσή της, για την ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των οριζομένων στη 2η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης, στο άρθρο 110 του Κώδικα περιλαμβάνεται μια σειρά μεταβατικών διατάξεων για τις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών του ΕΣΦΑ, μέχρι την έγκριση των νέων πρότυπων συμβάσεων που απαιτούνται να υποβληθούν από το Διαχειριστή στη ΡΑΕ, προς έγκριση, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κώδικα.


1. Το πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
Όπως εξηγήθηκε στην ανακοίνωση της ΡΑΕ κατά την πρώτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (Αύγουστος 2011), η θέσπιση νέων τιμολογίων υπό το σύστημα entry/exit, η οποία επιτυγχάνεται με τη σημερινή, δεύτερη Αναθεώρηση, αποτελεί απαραίτητο και καθοριστικό ενδιάμεσο στάδιο για την πλήρη αναθεώρηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2012, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε τις εισηγήσεις του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τη θέσπιση του συστήματος νέων τιμολογίων υπό το σύστημα entry/exit, και ολοκλήρωσε την εν λόγω επεξεργασία με την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ τον Ιούλιο του 2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 88 του ν.4001/2011, το Νέο Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ΄ αριθμ. 722/2012 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2385/2012), ως απόρροια του Κανονισμού Τιμολόγησης, ισχύει από την 1.2.2013.


Για την επεξεργασία των εισηγήσεων του Διαχειριστή σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων πρόσθετων διατάξεων που περιλαμβάνονται στη δεύτερη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η οποία οδηγεί πλέον σε πλήρη αναθεώρηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ, πραγματοποιήθηκαν από τη ΡΑΕ δύο δημόσιες διαβουλεύσεις:
– Η από 31.10.2012 δημόσια διαβούλευση της εισήγησης του Διαχειριστή για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
– Η από 9.8.2013 δημόσια διαβούλευση της εισήγησης του Διαχειριστή για την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης της συμβατικής συμφόρησης, τα οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από τις 1.10.2013.


Στο πλαίσιο αυτό, και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2013, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε το σύνολο των απόψεων που κατατέθηκαν στις ως άνω δημόσιες διαβουλεύσεις. Παράλληλα, επεξεργάστηκε και σειρά αιτημάτων του Διαχειριστή και των Χρηστών που υποβλήθηκαν στην Αρχή πέραν της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, για τη βελτίωση του υφιστάμενου Κώδικα, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων και δυσλειτουργιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή στην πράξη του υφιστάμενου συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ.


2. Σκοπός και αντικείμενο της δεύτερης αναθεώρησης του Κώδικα
Σκοπός της δεύτερης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ αποτελεί η πλήρης αναθεώρηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ και η διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει ο Διαχειριστής στους Χρήστες, ώστε να μην περιλαμβάνονται μόνο υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου σε αδιάλειπτη, αλλά και σε διακοπτόμενη βάση, κατ’ επιταγή του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου.


Πρόκειται για μία μείζονα αλλαγή στις δυνατότητες πλέον των υφιστάμενων και εν δυνάμει χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, όχι απλά στο πλαίσιο της τυπικής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 715/2009 και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, αλλά και για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τη δημιουργία μιας σύγχρονης αγοράς σε συμφωνία με τις ρυθμίσεις του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου.


3. Συνοπτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων
Οι σημαντικότερες νέες ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:
A. Δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας
Εισαγωγή νέου συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας τύπου entry-exit, χωρίς πλέον συσχέτιση της δέσμευσης δυναμικότητας σε Σημεία Εισόδου με τη δέσμευση δυναμικότητας σε Σημεία Εξόδου. Για το σκοπό αυτό, εισάγεται η λειτουργία του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων (ΕΣΔ) στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή, ενώ στο εν λόγω σημείο δεν πραγματοποιείται δέσμευση δυναμικότητας.
Εισαγωγή διατάξεων για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης συμβατικής συμφόρησης, τουλάχιστον στα σημεία διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Τουρκίας, όπου δεσμεύεται δυναμικότητα από τους Χρήστες, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Συγκεκριμένα, εισάγονται ρυθμίσεις για τις διαδικασίες: α) Αποδέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Εισόδου (με εξαίρεση το Σημείο Εισόδου ΥΦΑ) για συμβάσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους (μηχανισμός Long-Term Use It Or Lose It – LTUIOLI), β) Διάθεσης πρόσθετης Μεταφορικής Ικανότητας από το Διαχειριστή σε Χρήστες και Επαναγοράς αυτής από το Διαχειριστή έναντι τιμήματος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίνει η Αρχή, καθώς και γ) Επιστροφής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (και σε Σημεία Εισόδου και σε Σημεία Εξόδου) από τους Χρήστες στο Διαχειριστή. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτρέπουν παίκτες της αγοράς και προμηθευτές να προβούν σε δεσμεύσεις δυναμικότητας τέτοιες ώστε να παρεμποδίζεται τελικά η επί ίσοις όροις είσοδος άλλων παικτών, και ενισχύουν τη χρήση του συστήματος.


B. Υπηρεσίες προς Χρήστες/Συμβάσεις
Εισαγωγή των όρων διάθεσης και των διαδικασιών στον προγραμματισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου από το Διαχειριστή σε Χρήστες σε διακοπτόμενη βάση και με τη διαδικασία της εικονικής ανάστροφης ροής. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών σε αδιάλειπτη βάση, ολοκληρώνεται το πλαίσιο που υφίσταται για την παροχή από το Διαχειριστή αμετάβλητων και διακοπτόμενων υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού 715/2009/ΕΚ.
Εισαγωγή πρόβλεψης για τη σύναψη Συμβάσεων Μεταφοράς σε διακοπτόμενη βάση και Συμβάσεων με τη διαδικασία της Εικονικής Ανάστροφης Ροής μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, κατ’ αναλογία με τη διαδικασία για τη σύναψη Συμβάσεων Μεταφοράς σε αδιάλειπτη βάση και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Άποψη της ΡΑΕ είναι ότι η συμμετοχή στην αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει στο μέλλον να γίνεται μέσω μιας συμφωνίας πλαίσιο, όπου ο Χρήστης θα δηλώνει απλά τον τύπο της υπηρεσίας που αιτείται. Επομένως, κάθε Χρήστης θα συνάπτει μία συμφωνία συμμετοχής στην αγορά δυναμικότητας (Master Agreement) που θα επιτρέπει την ταχεία δέσμευση δυναμικότητας σε βραχυχρόνια βάση και με ηλεκτρονικό τρόπο (συστήματα “click and book”).


Θέσπιση Μητρώου Δυνητικών Αντισυμβαλλόμενων Χρηστών, το οποίο τηρείται από το Διαχειριστή, όπου οι εν δυνάμει Χρήστες του ΕΣΦΑ δύναται να εγγραφούν σε αυτό οποτεδήποτε μέσα στο έτος, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης (ανεξαρτήτως διάρκειας) με το Διαχειριστή και την ενεργοποίηση της δυνατότητας σύναψης σύμβασης μίας (1) ημέρας έστω και μια ημέρα πριν την αιτούμενη ημέρα έναρξης παροχής υπηρεσιών από το Διαχειριστή. Το εν λόγω Μητρώο αποτελεί μια ενδιάμεση λύση για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης χρηστών με το Διαχειριστή ωσότου να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιεί τη διαδικασία εγγραφής των εν δυνάμει Χρηστών στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, το οποίο τηρείται από τη ΡΑΕ.
Κατάργηση της ευελιξίας των μακροχρόνιων χρηστών του ΕΣΦΑ να αιτηθούν μεταβολή της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής που δεσμεύουν λόγω εξυπηρέτησης νέου Πελάτη ή λόγω διακοπής της εξυπηρέτησης υφιστάμενου Πελάτη του ή στην αρχή κάθε έτους λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο πλέον των υπηρεσιών που παρέχει ο Διαχειριστής στους Χρήστες του ΕΣΦΑ και τους κανόνες τιμολόγησης αυτών.


Γ. Εξισορρόπηση Φορτίου
Συμπλήρωση και αποσαφήνιση των διατάξεων σχετικά με την Εξισορρόπηση Φορτίου, στο βαθμό που επηρεάζονται από την αναμόρφωση του αναθεωρημένου συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ και τη λειτουργία του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων. Εισαγωγή της έννοιας του μεγίστου της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, για την εφαρμογή των διατάξεων περί ορίων ανοχής χρήστη στην εξισορρόπηση φορτίου.


Δ. Πρόσβαση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ
Αποσαφήνιση των υπαρχουσών ρυθμίσεων με την εισαγωγή ρητής πρόβλεψης και των αναγκαίων διατάξεων για τη δυνατότητα εκφόρτωσης στην εγκατάσταση ΥΦΑ πλοίου ΥΦΑ που μεταφέρει φορτία ΥΦΑ δύο η περισσότερων Χρηστών.
Παροχή δυνατότητας σε όλους τους κατόχους συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ να διαθέτουν τη μη χρησιμοποιούμενη Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης, τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο ή Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης στη δευτερογενή αγορά (μέσω μίσθωσης), έτσι ώστε, συμπληρωματικά με τις διατάξεις περί εκχώρησης και αποδέσμευσης, να καθίσταται δυνατή η πλήρης αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας και του αποθηκευτικού χώρου, η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του τερματικού σταθμού από Χρήστες, και η διευκόλυνση των συναλλαγών με αντικείμενο τις Ποσότητες ΥΦΑ εντός της Εγκατάστασης (in-tank transactions).


Εισαγωγή διατάξεων για διάθεση του Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε Μηνιαία και Ημερήσια Βάση.
Εισαγωγή διατάξεων για την αντιμετώπιση συμβατικής συμφόρησης στον αποθηκευτικό χώρο της Ρεβυθούσας.


Ε. Κρίσεις τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ
Αναμόρφωση των διατάξεων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα, το οποίο αφορούσε μόνο σε Έκτακτη Ανάγκη στο ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του πρόσφατα θεσπισθέντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 (Υπ΄ αριθμ. 122/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, ΦΕΚ Β’ 691/26.3.2013). Πρόβλεψη περί μη καταβολής Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Μηνιαίου Προγράμματος από Χρήστη ΥΦΑ στο Διαχειριστή κατά τη διάρκεια κρίσεων Επιπέδου Επιφυλακής ή Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση που ο Χρήστης προβεί σε αντίστοιχη αίτηση στο Διαχειριστή.


ΣΤ. Παράδοση/Παραλαβή Αερίου
Επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται από το Διαχειριστή, για λόγους αυξημένης αξιοπιστίας της πληροφορίας που παρέχει προς τους Χρήστες σχετικά με τη διαπίστωση αερίου εκτός προδιαγραφών και την αποκατάσταση της ποιότητας του αερίου εκτός προδιαγραφών σε Σημεία Εισόδου ή σε Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται από το Διαχειριστή για την αποκατάσταση βλάβης σε Σημείο Εξόδου για λειτουργικούς λόγους.


4. Μελλοντικές ενέργειες
Η ΡΑΕ συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίες που πραγματοποιούνται σε πανευρωπαϊκό διατάξεις για τη θέσπιση των απαραίτητων Κατευθυντήριων Οδηγιών και των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Διαχείρισης Δικτύων Φυσικού Αερίου που αφορούν στο σύνολο των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ.


Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με τον Διαχειριστή στα θέματα αρμοδιότητάς του, κάθε αναθεώρηση του Κώδικα πραγματοποιείται με γνώμονα την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες Διαχείρισης για την επίτευξη του στόχου ολοκλήρωσης της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου.


Ολόκληρος ο Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου