1. Home
  2. Νέα
  3. O Υφ.ΠΕΚΑ για την ελληνική Προεδρία
O Υφ.ΠΕΚΑ για την ελληνική Προεδρία

O Υφ.ΠΕΚΑ για την ελληνική Προεδρία

0

Σημεία Ομιλίας Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, στην σημερινή ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.


makis-papagewrgiouΗ Ευρώπη εργάζεται σήμερα για την οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και σε αυτή την προσπάθεια η πολιτική της Ένωσης για την Ενέργεια μπορεί και θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο.


Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην Ενέργεια βασίζονται σε δυο προθεσμίες-ορόσημα. Ειδικότερα:
– το στόχο του 2014 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
– το στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος – μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και


Η προσέγγιση της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι βεβαίως ρεαλιστική ή, όπως ανέφερε χθες ο Επίτροπος Oettinger, «πραγματιστική», με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των Κρατών Μελών τάσσεται υπέρ μίας ευέλικτης προσέγγισης που αφενός μεν θα παρέχει βαθμούς ελευθερίας στα Κράτη- Μέλη, αφ’ ετέρου δε θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές μεταβολές, τις επιπτώσεις στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και τη μέριμνα για τους οικιακούς καταναλωτές. Θα αναζητηθεί λοιπόν το κατάλληλο πλαίσιο ώστε η ενεργειακή και κλιματική πολιτική κατά την περίοδο μέχρι το 2030 να συνεισφέρει με τον βέλτιστο, απλούστερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο στους κύριους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Την ασφάλεια εφοδιασμού, την αειφορία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.


Ειδικότερα, προτεραιότητα της Προεδρίας μας αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας ως παραμέτρου της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να εξεταστεί σε βάθος το ζήτημα του κόστους της ενέργειας υπό την οπτική του κόστους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τον τελικό οικιακό καταναλωτή με έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές.


Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η υπάρχουσα εμπειρία της Ευρώπης στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση του μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ΗΠΑ και Καναδά και η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες, θα αποτελέσουν για τα παραπάνω θέματα εξίσου σημαντικές παραμέτρους.


Η Ελληνική Προεδρία, αξιοποιώντας την αναμενόμενη τον Ιανουάριο σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγραμματίζει πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιμασία Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, προς υιοθέτηση στο Συμβούλιο Υπουργών τους Ιουνίου 2014.


Το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί, επίσης, πολύ σημαντική προτεραιότητά μας. Σημείο εκκίνησης για την Ελληνική Προεδρία αποτελεί το γεγονός ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά βασικό μέσο επίτευξης προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας που θα ενισχύσουν τις προσπάθειες των Ευρωπαίων πολιτών για οικονομική ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και αειφορία.


Με δεδομένο ότι η ουσιαστική ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί σημείο-κλειδί για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την ανάδειξη απαραίτητων δράσεων για τη βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς, με τη δημιουργία και ενίσχυση των υποδομών για τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί «Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCIs), γεφυρώνοντας υπάρχοντα κενά μεταξύ των διασυνδέσεων των κρατών μελών, καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης, και ενισχύοντας το ρόλο και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ης Μαΐου 2013, η Ελληνική Προεδρία προγραμματίζει για το θέμα αυτό συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας τον Ιούνιο 2014.


Από την Ελληνική Προεδρία πρόκειται επίσης να εξεταστούν οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, με συνέπεια προς τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής των κρατών- μελών. Αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα η αξία των πολυμερών πλαισίων συνεργασίας, όπως η «Ενεργειακή Κοινότητα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και η «Ένωση για την Μεσόγειο».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και διασφάλισης ανοιχτών συνθηκών αγοράς, η Ελληνική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της περιφερειακής ένταξης, ώστε το ενεργειακό κεκτημένο της ΕΕ να επεκταθεί στις γείτονες χώρες μέσα από το θεσμό της Ενεργειακής Κοινότητας. Επιπρόσθετα, θα εστιάσει στην ανταλλαγή απόψεων και την εφαρμογή συλλογικών δράσεων στο πλαίσιο των διεθνών ενεργειακών οργανισμών, με στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χρήση των ενεργειακών συνεργασιών ανάμεσα στους προμηθευτές, τις χώρες διαμετακόμισης και τις καταναλώτριες χώρες.


Τέλος, σε ό, τι αφορά εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις, η Ελληνική Προεδρία θα εργασθεί με στόχο την ολοκλήρωση της νομοθετικής πρότασης για την Έμμεση Χρήση Γης ILUC (Indirect Land Use Change).


Λόγω της στενής σύνδεσης των θεμάτων Ενέργειας και Περιβάλλοντος θα ληφθεί μέριμνα συντονισμού των σχετικών διαβουλεύσεων και δράσεων.