1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Ανακοίνωση ΕΣΜΥΕ για το New Deal
Ανακοίνωση ΕΣΜΥΕ για το New Deal

Ανακοίνωση ΕΣΜΥΕ για το New Deal

0

O Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων θεωρεί στην ανακοίνωσή του ότι το New Deal αποτελεί τροχοπέδη για την κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών έργων στην χώρα.


esmye_logoΑναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΕΣΜΥΕ έχει ως εξής:
Είναι γνωστό σε όλους τους κρατούντες και σ’ αυτούς που υπογράφουν το ανωτέρω Πολυνομοσχέδιο ότι:
1. Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) έχουν την μικρότερη μεσοσταθμική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 89 €/MWh.
2. Σταθεροποιούν το δίκτυο της ΔΕΗ παράγοντας σχεδόν ενέργεια βάσης.
3. Έχουν την μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία απ’ όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ.
4. Από τον Ιανουάριο έτους 2012 στο διασυνδεδεμένο σύστημα λειτουργούσαν 206 MW Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) ενώ αρχές του 2014 (Φεβρουάριος 2014) λειτουργούν 220 MW, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), ήτοι συνολικά μπήκαν στο σύστημα 14 MW, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ).


Αντίθετα, τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) τον Ιανουάριο 2012 λειτουργούσαν 667 MW ενώ αρχές του 2014 (Φεβρουάριος 2014) λειτουργούν 2.586 MW, ήτοι μπήκαν στο σύστημα επιπλέον, το τεράστιο νούμερο των 1.919 MW και τα αιολικά πάρκα (Α/Π) τα οποία τον Ιανουάριο 2012 λειτουργούσαν 1.641 MW ενώ αρχές του 2014 (Φεβρουάριος 2014) λειτουργούν 1.847 MW, ήτοι μπήκαν στο σύστημα, επιπλέον 186 MW.


Συνεπώς, τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) λόγω της μηδενικής διείσδυσής τους στο σύστημα τα τελευταία χρόνια και της μικρότερης μεσοσταθμικής τιμής πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, δεν συνέβαλαν ούτε κατ’ ελάχιστο στην διόγκωση του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ Α.Ε.


Παρόλα αυτά το καινούργιο Πολυνομοσχέδιο επιφέρει τις κάτωθι απαράδεκτες, αναίτιες και αδικαιολόγητες μειώσεις στα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) ως κάτωθι:
I. Ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αναπροσαρμόζει μονομερώς τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) μειώνοντας τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας (υποπαράγραφος ΙΓ.1, εδάφιο 1).
Το ανωτέρω εδάφιο δημιουργεί πεδίο νομικής αμφισβήτησης.


Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπογεγραμμένες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είχαν σταθερή τιμή (fit) για μια εικοσαετία από την υπογραφή της σύμβασης.
II. Εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο (!!!) με το οποίο παρέχεται έκπτωση επί της συνολικής αξίας της παραγόμενης, κατά το έτος 2013, ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 10 % (υποπαράγραφος ΙΓ.3, εδάφιο 1).


Το ανωτέρω εδάφιο όπως και αυτό της παραγράφου Ι ενέχει πλείστες εστίες νομικών ενστάσεων. Ο σαφής νομικός προβληματισμός γύρω από τη συνταγματικότητα των ανωτέρω εδαφίων διατυπώνεται και από την ίδια την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην σχετική Έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται ότι η νομοθετική παρέμβαση σε υφιστάμενες συμβάσεις αντίκειται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας.


Να σημειωθεί ότι το επιπλέον άδικο αυτό χαράτσι για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (το οποίο θα πτωχεύσει αρκετές εταιρείες που λειτουργούν ΜΥΗΕ) συνεισφέρει στην μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε ποσοστό λιγότερο του 1%.


Περαιτέρω, προκύπτει και ζήτημα ως προς τη συμβατότητα των εν λόγω ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου περί προστασίας της ιδιοκτησίας-περιουσίας, στο βαθμό που η παρέμβαση θίγει ενοχικά δικαιώματα, δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα». Τούτο ισχύει στο μέτρο που η στέρηση τέτοιων δικαιωμάτων επιτρέπεται κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης.
III. Καταργείται η αναπροσαρμογή τιμών (υποπαράγραφος ΙΓ.8, εδάφια 1,2).
Το ανωτέρω είναι εντελώς παράλογο όταν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ (ήτοι, η πληρωμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές) συνεχώς αυξάνεται.
IV. Υποπαράγραφος ΙΓ.5, τροποποίηση του άρθρου 13 του Νόμου 3468/2006 (παράγραφος 2, εδάφιο 10).


Δύναται να αναπροσαρμόζεται η τιμή της παραγόμενης ενέργειας (F.I.T) των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) μετά την παρέλευση δύο (2) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πολυνομοσχεδίου με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
Κατ’ αυτό το εδάφιο δεν θα μπορούμε πλέον να κάνουμε κανένα προγραμματισμό εσόδων – εξόδων για να επενδύσουμε σε νέα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ).
Επίσης δεν θα μπορούμε να καταθέσουμε Business Plan σε τράπεζες για έγκριση χρηματοδότησης.


Συνεπώς, σταματά οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια για κατασκευή νέων ΜΥΗΕ.
Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω ο ΕΣΜΥΕ θα προσπαθήσει και θα επιδιώξει την αλλαγή της παραγράφου Ι (αλλαγή των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας) καθώς και των παραγράφων ΙΙΙ και ΙV με αιτιολογημένες του παρεμβάσεις στον υπουργό ΠΕΚΑ.