Home Ηλιακή ενέργεια Επιστολή της ΠΟΣΠΗΕΦ στη Βουλή
Επιστολή της ΠΟΣΠΗΕΦ στη Βουλή

Επιστολή της ΠΟΣΠΗΕΦ στη Βουλή

0
0

Επιστολή για το New Deal απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) στην ελληνική Βουλή.


solar-panel-large1Μάλιστα, πρόταση της ίδιας της Ομοσπονδίας είναι να γίνουν άμεσα νομοτεχνικές αλλαγές στο νόμο 4254/2014, που να είναι δίκαιες τόσο για τον ίδιο τον κλάδο των ΑΠΕ, όσο και για την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.


Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει η ΠΟΣΠΗΕΦ θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:
-Να θεσπιστεί µέγιστη περικοπή σε ποσοστό (%) επί των συµβατικών τιµών, προκειµένου να διασφαλισθούν ευαίσθητες οµάδες παραγωγών που επένδυσαν µε δυσµενείς όρους, βασιζόµενοι στη φερεγγυότητα του κράτους. Το τυχόν νέο έλλειµµα που θα προκύψει από η ρύθµιση αυτή να καλυφθεί από την εξοικονόµηση που θα επιφέρει η οριστική άρση των στρεβλώσεων της αγοράς, όπως πολλαπλώς έχουν υποδειχθεί από φορείς του κλάδου (αποφευγόµενο κόστος από τη λειτουργία Φ/Β, εισαγωγή της µεγάλης ΣΗΘΥΑ στο µηχανισµό εγγυηµένων τιµών, Α∆Ι, κλπ.).
– Να διορθωθούν οι απίθανες στρεβλώσεις και τα πρωτοφανή γραφειοκρατικά κωλύµατα που εισάγει η κατηγοριοποίηση των έργων σε οµάδες «µε» ή «χωρίς» επιδότηση παράλληλα µε το επιχειρούµενο ηλεκτρονικό φακέλωµα των ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών.
– Να διορθωθούν οι ακατανόητες αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος συγκεκριµένων οµάδων Φ/Β παραγωγών όπως οι σταθµοί 100 – 150 kW αλλά και οι σταθµοί στα Μ∆Ν, όπως εν προκειµένω αποδεικνύονται αναλυτικά και από δηµοσιευµένη µελέτη των τοπικών συλλόγων.
– Να δοθεί µια πραγµατική παράταση στις συµβάσεις µεταβλητής διάρκειας έως και 7 έτη, προκειµένου να ανακτηθούν πλήρως τα χρήµατα που εισέφεραν στο παρελθόν και θα εισφέρουν εφεξής οι παραγωγοί για το κάλυµµα του ελλείµµατος και να απαλειφεί η ληστρική ψευδοπαράταση που µετά βίας καλύπτει τα µελλοντικά κόστη των τότε γηρασµένων µονάδων και οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στη µαζική απόσυρσή τους.
– Να κλείσει κάθε παράθυρο που φωτογραφικά άνοιξε σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, αποτρέποντας µια νέα άδικη ολίσθηση του ειδικού λογαριασµού που θα χρεωθεί πάλι στις ΑΠΕ.
– Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός των βεβαιωµένων οφειλών των παραγωγών στο κράτος από ΦΠΑ και φόρο εισοδήµατος µε τις απαιτήσεις των παραγωγών κατά των διαχειριστών (ΛΑΓΗΕ – ∆Ε∆∆ΗΕ).
– Να επανέλθουν οι υγιείς διατάξεις που προβλέπουν ετήσια αναπροσαρµογή των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό (%) επί του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.
– Να επιβληθεί επιπρόσθετο πιστωτικό τιµολόγιο για τη µεγάλη ΣΗΘΥΑ σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο µε αυτό των Φ/Β του 2013 (37,5%).
– Να υποχρεωθούν άµεσα οι τράπεζες (α) σε ουσιαστικές µειώσεις επιτοκίων, τουλάχιστον ανάλογες µε το µεσοσταθµικό ποσοστό µείωσης των εγγυηµένων τιµών και (β) στην παράταση διάρκειας αποπληρωµής κατά τουλάχιστον τρία (3) έτη, εφόσον οι δανειολήπτες το επιθυµούν.