1. Home
  2. Νέα
  3. 16η Σύνοδος Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT)
16η Σύνοδος Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT)

16η Σύνοδος Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT)

0

Στο Ναύπλιο η 16η Σύνοδος Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την Προεδρία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη.


logo_ypeka1Στις 17 Ιουνίου 2014 θα λάβει χώρα στο Ναύπλιο, υπό την Προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, η 16η Σύνοδος CEMAT- Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de l’aménagement du territoire (Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning) των Υπουργών Χωροταξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Δημοκρατία και Χώρος: ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στο βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ηπείρου».


Το θέμα αυτό επελέγη επειδή τοποθετεί στο επίκεντρο των ανησυχιών μας πολύ σημαντικές αξίες όπως η Δημοκρατία, ο Χώρος, με την έννοια της Χωρικής συνοχής και Δικαιοσύνης, η Συμμετοχή, ως άσκηση της Δημοκρατίας που ενισχύει τη νομιμότητα της διαδικασίας, αλλά και ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και ο ενεργός πολίτης, που με τη συμμετοχή του ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του έργου ή μιας πολιτικής.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν Υπουργοί Χωροταξίας και άλλοι αξιωματούχοι από τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ τις εργασίες του θα ανοίξει η κα. Battaini-Dragoni, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (DeputySecretaryGeneraloftheCouncilofEurope).


Τις εργασίες της Συνόδου θα παρακολουθήσουν και μια σειρά παρατηρητών, ανάμεσά τους και o υποδιοικητής της CouncilofEuropeDevelopmentBank κ. RuizLigeroApolonio, κ.ά.


Το Συμβούλιο της Ευρώπης, από την ίδρυσή του, εργάζεται ως θεματοφύλακας αξιών όπως η Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έρευνα για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα.


Στο πλαίσιο του ΣτΕ λειτουργεί η θεματική Σύνοδος των Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT) η οποία συνέρχεται τακτικά, ανά τριετία, υπό την προεδρία εκλεγμένου κάθε φορά κράτους μέλους.


Έχει καταρτίσει ένα μεγάλο αριθμό συστάσεων και διακηρύξεων σε θέματα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, που υιοθετήθηκαν από την ευρωπαϊκή Υπουργική επιτροπή. Τα κείμενα αυτά αποτελούν κοινές θέσεις για τα κράτη-μέλη και υπόβαθρο στη χάραξη και εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών τους. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, αποτέλεσαν διαχρονικά βασική πηγή ενημέρωσης για τη χάραξη της εθνικής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής πολιτικής.


Το έργο του ΣτΕ/CEMAT παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό, στοχεύοντας εκτός των άλλων στη χάραξη μιας αειφόρου αναπτυξιακής στρατηγικής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της ευρωπαϊκής ηπείρου.


Η συμβολή της CEMAT σε ένα οικονομικά και κοινωνικά ασταθές περιβάλλον είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ύφεση, όπως ακριβώς και η ανάπτυξη, είναι μια διαδικασία χωρικά επιλεκτική, με ευδιάκριτο χωρικό αποτύπωμα.


Η αποστολή της CEMAT είναι να εμπνεύσει και να φέρει στο φως καινοτόμες πολιτικές, να προβλέψει τις αλλαγές ώστε να προετοιμαστεί έγκαιρα ο ευρωπαϊκός χώρος. Είναι ο εγγυητής αξιών όπως η Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αυτά μπορούν να εξειδικευτούν στο χώρο, βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών, ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού, εδαφική και κοινωνική συνοχή, μείωση υφιστάμενων ανισοτήτων και αποτροπή των εδαφικών ανισορροπιών.


Στο πλαίσιο αυτό, ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί μέσο μετάβασης μεταξύ των μορφών του παρελθόντος και εκείνων που θα προκύψουν στο μέλλον , αποτελώντας «ένα εργαλείο της σύγχρονης δημοκρατίας» και ένα μέσο για την οικοδόμηση το μέλλοντος της Ευρώπης.


Κατά την τριετή διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις οι οποίες αφορούν στην προετοιμασία της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών Χωροταξίας :
– Συνάντηση στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού, στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ, της Task Force της Επιτροπής των Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων της CEMAT στις 13-14 Οκτωβρίου 2011.
– Συνάντηση της Επιτροπής των Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων της CEMAT στο Στρασβούργο στις 4 Δεκεμβρίου 2011
– Το 16ο Διεθνές Συνέδριο της Συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT), Θεσσαλονίκη, 2-3 Οκτώβρη 2012, με θέμα «ο εκδημοκρατισμός του χώρου, ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης: Το τοπίο ως νέα στρατηγική για το χωροταξικό σχεδιασμό. Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του χώρου μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών.»
– Συνάντηση της Επιτροπής των Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων της CEMAT στη Θεσσαλονίκη στις 4 Οκτωβρίου 2012.
– Συνάντηση της Επιτροπής των Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων της CEMAT, στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2013.
– Συνάντηση της Επιτροπής των Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων της CEMAT στο Στρασβούργο στις 29 Απριλίου 2014.
– Σύνταξη πρακτικού οδηγού δημόσιας διαβούλευσης, για χρήση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού και στις στρατηγικές ανάπτυξης.
– Μήνυμα για το βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό της Συνόδου Υπουργών Χωροταξίας (CEMAT) του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ρίο +20.
– Μετάφραση στα Ελληνικά το Γλωσσάριου Χωροταξικού Σχεδιασμού και του Οδηγού για την Αγροτική Κληρονομιά, για ενημέρωση υπηρεσιών και Πανεπιστημίων.


Τέλος, αναμένεται κατά τη Σύνοδο του Ναυπλίου να παρθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


«1η Απόφαση που αφορά τη ΔΗΛΩΣΗ του Ναυπλίου σχετικά με το ρόλο και την αξία της συμμετοχής του κοινού στο χωρικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ηπείρου».


«2η Απόφαση για την συνεισφορά της CEMAT στην υλοποίηση των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης».


«3η Απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα χωρικού σχεδιασμού».


Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα :
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/16CEMAT/16CEMAT-2014_Programme_EN.asp